Kommande tävlingar
16/07 SM Lag Mixed
20/07 Falkenbergsveckan -Walthers Bi
29/07 SM Par Dam - Omgång 1
Rapporterade tävlingar
07/05 Kerstin Strandbergs minne
15/04 Stadshotellet Trosa
19/03 Laholmsguldet
Svensk Bridge - Spader :: Forum :: Tranås BK
<< Föregående tråd | Nästa tråd >>   

Årsmötesprotokoll 2018

Författare Post
Johan Lindström [86214]
Fri 09 November 2018, 10:59
Registrerad medlem #86214
inlägg: 17
Årsmötesprotokoll

Tranås Bridgeklubb, tisdagen den 18 september 2018, klubblokalen

§1 Klubbens ordförande, Johan Lindström öppnade årsmötesförhandlingarna.

§2 Mötet förklarades behörigen utlyst.

§3 Förslag till dagordning för årsmötet föredrogs och godkändes.

§4 Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Karlsson och Johnny Kronqvist.

§5 Till ordförande för årsmötet valdes Johan Lindström

§6 Till sekreterare för årsmötet valdes Ingemar Bok.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av Ingemar Bok. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§8 Föreningens kassör meddelade att resultat- och balansräkning har lämnats över till revisorerna för granskning. Resultaträkningen visar att klubben visar ett minus för verksamhetsåret på runt 5000 kr. Klubbens intäkter har inte räckt till för att klara de något ökade kostnader som klubben har haft under verksamhetsåret.

§9 Revisionsberättelsen föredrogs av Yngve Holgersson, godkändes och lades till handlingarna.

§10 Beslutades enligt revisorernas förslag att ansvarsfrihet beviljas styrelsen för förvaltningsåret.

§11 Till ordförande i bridgeklubben för ett år omvaldes Johan Lindström.

§12 I tur att avgå i övrigt från styrelsen var ledamöterna Hans-Erik Karlsson, Erik Sjöström och Ann-Margreth Thornell. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Hans-Erik Karlsson, Erik Sjöström och Ann-Margreth Thornell

§13 Till revisorer omvaldes Yngve Holgersson och Arne Gustavsson.

§14 Till revisorssuppleanter omvaldes Helena Haraldsson och nyvaldes Rolf Edlund.

§ 15 Till ledamöter i tävlingskommittén omvaldes Ingemar Bok, Sven-Åke Arvidsson, Christer Johansson och Johan Lindström.

§ 16 Till ledamöter i pris- och festkommittén omvaldes Gunilla Carlsson, Urban Johansson, Ing-Britt Johansson, Inger Johansson.

§ 17 Till ledamöter i valberedningen omvaldes Sven-Åke Arvidsson och Gunilla Carlsson.

§ 18 Ordföranden förrättade prisutdelning till årets klubbmästare som var Hans-Erik Karlsson och Britt Inger Hyltberg.

§ 19 Årsmötet beslutade att nästa årsmöte preliminärt skall hållas 17 september 2019.

§ 20 Årsmötet diskuterade vilka åtgärder klubben behöver vidta för att framöver hantera det underskott som klubben redovisade i resultaträkningen. Möjligheten att höja medlemsavgiften så att klubben får del av delar av denna diskuterades liksom möjligheten att ha lotterier. Årsmötet beslutade att tills vidare bordlägga frågan och uppmanade styrelsen att titta närmare på frågan.

§21 Ann-Margreth Thornell rapporterade att hon varit i kontakt med skolans rektorer för att diskutera om bridgespel skulle kunna vara en möjlighet för eleverna att välja som elevens val. Hon har fått positiva reaktioner på förslaget.

§ 22 Pensionärsorganisationen SPF hade framfört intresse att få hyra klubblokalen för att kunna nyttja den för trivselbridge. Styrelsen har tidigare beslutat om vilka avgifter som skall gälla vid uthyrning av lokal. Årsmötet ansåg att det var rimligt att uthyrning för bridgeändamål kunde subventioneras och i övrigt överlämna frågan till styrelsen.

§ 23 En grupp som tidigare har gått nybörjarkurserna men som inte tycker sig vara mogna att delta i klubbtävlingarna önskar hyra klubblokalen för att kunna övningsspela. Årsmötet framförde att det kunde vara rimligt att hyra ut lokalen med krav på medlemskap och med en bordsavgift på 30 kronor men överlämnade frågan till styrelsen att fatta beslut.

§ 24 Styrelsen har under året beslutat att tidigarelägga starten av våra klubbtävlingar till kl 18:00. Motivet var i första hand att tillresta spelare inte skulle behöva komma hem alltför sent på kvällen. Urban Johansson framförde att detta kan ha inneburit att det är svårare att hitta parkeringsplatser och att spelare med långa restider inte hinner komma fram i tid. Årsmötet beslutade att tills vidare fortsätta med den nya starttiden och att i övrigt bordlägga frågan.

§ 25 Den höga rumstemperaturen i klubblokalen som ett resultat av den varma sommaren diskuterades. Styrelsen meddelade att det har tagits beslut om att takfläktar skall installeras som ett försök att få ett bättre rumsklimat.

§ 26 Årsmötet beslutade att det skulle vara samkväm med mat i samband med Tranåsmästerskapen och att bordsavgiften skall inkludera både spel och mat.

§ 27 Rolf Edlund framförde att våra fönster ut mot Bankgatan borde snyggas upp så att klubblokalen ser mer inbjudande ut. Ordföranden erbjöd sig att kontakta fastighetsägaren.

§ 26 Britt-Inger Hyltberg meddelade att det behövs ytterligare en som kan tänka sig att ansvara för fikat under spelkvällarna men att det är svårt att få någon att ställa upp. Gunilla Carlsson framförde då att hon kunde tänka sig att ansvara för fikat varannan spelkväll. Britt-Inger Hyltberg och Britt Hellman var villiga att ställa upp de övriga spelkvällarna i ett fyraveckors rullande schema.

§ 29 Ordföranden förklarade årssammanträdet för avslutat.
Tillbaka till toppen

Moderatorer:

Hoppa:     Tillbaka till toppen

Forum theme loosely based on Invision Power Board
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80