Kommande tävlingar
06/01 Gävleguldet
20/01 Örebridgen Guldtävling
03/02 Plattliret BK S:t Erik
Rapporterade tävlingar
02/12 Hans-Olof Halléns Memorial
11/11 Manfred Kamras Minne 2023
02/09 BK S:t Erik Jubileumsguld

 

Juniorfonden


Ansökningar:
Bidrag från Juniorfonden ansökes endast genom att fylla i avsedda fält nedan. Inkorrekta/ofullständiga ansökningar kommer ej att behandlas.

Ansökan för mer än en person kan göras på samma gång, dock kommer eventuella utbetalningar bara att ske till ett bankkonto.

Försök att så tydligt och utförligt som möjligt motivera er ansökan. Eventuella bilagor el. dylikt kan i samband med ansökan mailas till rwi@svenskbridge.se

Generellt gäller att ansökningar skall vara Juniorfondskommittén tillhanda i god tid före evenemanget ansökan gäller.

Syfte:
Att bidra till en ökning av antalet ungdomar som spelar bridge.

Finansiering:
Fonden fylls på med medel från olika aktiviteter enligt SBF styrelses direktiv, för närvarande tävlingarna "Vårsilver" och boken "En giv för framtiden".

Bidrag:

  • Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda medlemmar, klubbar, distrikt och juniorlandslagskaptenen.
  • Bidrag ur fonden kan sökas för projekt som uppfyller ovanstående syfte. Dessa kan vara riktade mot skolor eller andra institutioner, sportklubbar eller andra organisationer, fritidsgårdar m.m. I undantagsfall kan bidrag sökas av juniorlandslagskaptenen för specifika aktiviteter som inte ryms i dennes ordinarie budget. I dessa fall krävs normalt motprestationer av bidragstagarna. - Ansökan skall åtföljas av en detaljerad, tidsbestämd, åtgärdsplan och budget.
  • Större bidrag utbetalas normalt inte som ett initialt engångsbelopp utan allteftersom åtgärderna enligt plan och budget så kräver.
  • En kommitté (JFK) utsedd av SBF:s styrelse, bestående av minst tre personer varav minst en styrelseledamot, behandlar alla ansökningar. Om bidraget till ett enskilt projekt överstiger SEK 25,000, eller 10 procent av fondens tillgångar vid tillfället, avger kommittén sin rekommendation till styrelsen som tar slutgiltigt beslut.

    Bidragstagares förpliktelser:
  • Bidragstagare skall kontinuerligt rapportera utförda åtgärder, kostnader och resultat jämfört med plan.
  • JFK:n kan upphöra med utbetalningarna, eller omförhandla villkoren, närhelst den finner att fondens medel inte används enligt plan eller åtgärderna inte får avsedd effekt. Bidragstagare kan överklaga ett sådant beslut till SBF:s styrelse.

    Ändringar och Upplösning:
  • Ändringar i dessa riktlinjer kan endast göras av SBF:s styrelse.
  • Upplösning av denna fond kan endast göras av SBF:s styrelse, som också beslutar om användning av eventuellt återstående kapital. Pågående projekt som uppfyller sina utfästelser skall normalt erhålla fortsatt finansiering.Namn/MID-nr på ansökande: 

Namn/MID-nr på ytterligare ansökande: 

Kontaktperson avseende ansökan: 

E-postadress till kontaktperson: 

Telefonnummer till kontaktperson: 

Banknamn/clearing/kontonummer för utbetalning: 

Efterfrågad summa

Beskrivning av evenemang ansökan gäller: 

Motivering för ansökan: 

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80