Kommande tävlingar
06/01 Gävleguldet
20/01 Örebridgen Guldtävling
03/02 Plattliret BK S:t Erik
Rapporterade tävlingar
02/12 Hans-Olof Halléns Memorial
11/11 Manfred Kamras Minne 2023
02/09 BK S:t Erik Jubileumsguld
Publicerad: Tuesday 22 April 2014

Disciplinnämnden

********************************************************

Observera att denna sida inte längre är aktuell - den finns sparad endast av historiska skäl. Den aktuella sidan finner du HÄR

********************************************************Ibland inträffar det tyvärr mindre roliga händelser inom bridgen. Berusade spelare kommer till start, någon förstör en tävling genom att försvinna mitt i tävlingen, är otrevliga mot TL etc
I dessa fall skall man göra en anmälan till Förbundets Disciplinnämnd.
Syftet med Disciplinnämnden är att alla dessa fall ska behandlas lika oavsett var i Sverige de händer.

Disciplinnämnden

Förbundets Disciplinnämnd består av:

Per-Ola Cullin, Ordförande, » epost
Ingemar Borg, » epost
Börje Dahlberg, » epost
Vidar Wahlestedt
Jan Lagerman, » epost
Roger Wiklund, Sammankallande, » epost

Anmälan

Kontaktperson för disciplinärenden inom Svenska Bridgeförbundet är Roger Wiklund
Tel: 019 - 277 24 87

För att göra en anmälan till Disciplinnämnden använder du dig av denna blankett

PDF-fil för ifyllnad på dator

PDF-fil för utskrift.
Blanketten mailas till: » epost
Saknar man mail kan blanketten undantagsvis skickas per post till:

Svenska Bridgeförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Handläggning

  • Ärendet inkommer till DN:s administrativt ansvariga(AA).
  • AA bekräftar anmälan och skickar den i sin tur till den anmälde, som får lämna sin syn på saken, samt åberopa eventuella vittnen.
  • Efter att den anmälde inkommit med sina uppgifter sammanställer AA ärendet och överlämnar det till DN:s ordf. för beslutsfattande.
  • Om ordf. anser att handlingarna ej behöver kompletteras för att fatta ett beslut utser densamme tre personer för att göra detta. Sammansättningen av denna grupp bör vara en jurist samt två lekmän. Endast i undantagsfall kan denna sammansättning ändras.
  • När beslut fattas samt skrivelse framtagits överlämnas handlingarna åter till AA.
  • AA meddelar de berörda beslutet. Vid avstängning/uteslutning meddelas även medlemmens klubb, samtliga distrikt och SBF:s kansli.

    Ett normalt ärende bör maximalt ta en månad från att det inkommit till att beslut har fattats. Detta förutsätter bl.a. att all kommunikation sker via mail.Påföljdspolicy m.m.

All kommunikation skall företrädelsevis ske via mail. I andra hand används normal postgång och endast i exceptionella fall överförs information muntligt.

DN skall ej vara en utredande instans utöver vad som nämns i anmälan. Skulle uppgifter ändå framkomma som innebär att DN kan misstänka övriga stadgebrott står det dock DN fritt att utreda detta samt tillfoga det till det aktuella ärendet.

Ӥ14.3.i

Den som uppträtt på sådant sätt att bridgens anseende
skadats eller uppenbarligen kunnat skadas. Är förseelsen
med hänsyn till omständigheterna att anse som ringa
får ej svårare straff än varning utmätas. Är förseelsen att
anse som grov får avstängning åläggas för en tid av högst
18 månader.”

Avseende ovanstående paragraf skall DN ha en bred tolkning om vad som anses med att ”bridgens anseende skadats”, exempelvis behöver förseelser ej vara specifikt nämnda i SBF:s övriga tävlingsbestämmelser/ordningsregler eller liknande. Om DN är tveksamma avseende stadgetolkningen i ett fall skall styrelsen eller dess representant rådfrågas.

Ӥ14. 6.

Bestraffningsärende som sorterar under § 14:3 skall
handläggas av disciplinnämnd bestående av minst tre personer,
vilka utses av SBF styrelse.”

Generellt gäller att styrelsen utser DN:s ordförande samt en administrativt ansvarig. Styrelsen delegerar sedan till DN:s ordf. att för varje enskilt fall utse en DN enligt instruktionerna i stycket ”Hantering av ärenden”.

Styrelsen anser att det under en period rått en allt för mild policy i DN avseende påföljder. Från 1/7 2013 skall DN utdöma påföljder enligt nedan.

Varningar bör endast utdelas i undantagsfall, i sk ”ringa” förseelser. En varning skall likställas med en villkorlig dom, dvs vid upprepade förseelser skall DN ta stor hänsyn till tidigare ärenden rörande samma person.

I övrigt skall påföljden för en förseelse som minst vara en avstängning om 1-5 månader.

Påföljden för grova förseelser skall vara avstängning i minst sex månader och som längst arton månader.

Upprepade förseelser räknas automatiskt som grova sådana.

DN har även möjligheten att utdöma avstängningar inom begränsade geografiska områden, eller enkom för specifika tävlingar.

§14 i SBF:s stadgar

I Förbundets stadgar §14 står att läsa om disciplinärenden.
§14 Disciplinärenden


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80