Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Tingsvägen 25 A
187 36 Täby
Tfn 0730-355530

Protokoll från Stockholms Bridgeförbunds årsmöte 2016-09-10
Plats: BK S:t Erik: Kronobergsgatan 12
Tid: 2013-09-10 kl. 10.00 – 11.45


1. Mats Nyberg hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade årsmötet. Fullmakter godkändes och röstlängd upprättades.

2. Föredragningslistan godkändes.

3. Till ordförande för årsmötet valdes Mats Nyberg.

4. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunila Langius.

5. Att justera protokollet jämte ordförande valdes Anders Spjuth och Mårten Gustawsson.

6. Årsmötet ansågs behörigt utlyst. Mårten Gustawsson påpekade att en del handlingar inte var kompletta vid kallelsen.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades. Ett flertal delegater påpekade att verksamhetsberättelsen saknar beskrivning av nytänkande, mål, satsning och bridgens utveckling och utbredning framför allt på juniorsidan, vilket skulle vara önskvärt i stället för den tävlingsresultatsuppräkning, som upptar större delen av årets verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen bör beskriva verksamheten bättre, ett påpekande som styrelsen lovade ta åt sig. Vid förfrågan om årsmötet ansåg att tävlingsresultaten inte skall finnas med i verksamhetsberättelsen ansåg mötet att detta är en fråga som styrelsen själv får avgöra. Resultat- och balansräkningen presenterades och godkändes. Årets förlust har minskat från
-62.000 kronor till –17.000 kronor under verksamhetsåret. Eftersom årsavgiften till StBF nu
höjs med 10 kronor kommer ekonomin att stärkas. Reseersättningarna har halverats efter beslut
på årsmötet förra året, detta borde ha framgått på hemsidan. Årsmötet menade att rapportering
av nyheter och resultat måste förbättras.

8. Revisorn Gunnar Andersson läste upp revisionsberättelsen. Han påpekade att den av årsmötet valda andrerevisorn inte gått att nå, varför han ensam utfört revisionen.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Inga motioner hade lämnats in.

11. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet

a) Budgeten föredrogs av ordförande Mats Nyberg. P-G Norlin undrade vilka tankar som finns bakom den föreslagna budgeten Diskuterades den föreslagna höjningen av styrelsearvoden. Likaledes diskuterades hur det kommer sig att den beräknade intäkten från tävlingsverksamheten ökar med 30.000 kronor när den under det gångna verksamhetsåret minskat med 20.000 kronor. Mats Bud förklarade att subventioner skall försvinna och hoppades på ökat antal tävlingsdeltagare. Johan Wahlberg poängterade att styrelsen måste försöka popularisera DM-tävlingarna. Budgeten godkändes och fastställdes.
b) Marie Andrén rapporterade från SBF:s distriktsmöte den 2-4 september 2016. Styrelsen har fått i uppdrag att före den 15 oktober 2015 meddela SBF om distriktet och dess klubbar är villiga att delta i SBFs nya juniorsatsning ”Juniorlådan”. Vidare berättade Marie om SBF:s nya satsning på IT kallad ”Bit för bit med Bit ”. Hon och Helena Isaksson har fått en genomgång hur man hanterar den nya hemsidan och förhoppningen är nu att man skall kunna hjälpa de klubbar som vill använda den nya tekniken. Dessutom agerar SBF starkt för att i maj 2017 bli medlem i Riksidrottsförbundet, vilket skulle tillföra både bättre ekonomi och större plats i sociala medier.

12. Beslöts efter omröstning att styrelseersättningen ökar med 20.000 kronor till 60.000 kronor.

13. Beslöts att följa SBF:s beslut angående klubbarnas årsavgifter till SFB.

14. Beslöts att medlemsavgiften till StBF blir enligt beslut vid förra årets årsmöte 50 kronor för verksamhetsåret 2016-2017.

15. Övriga ärenden:
Anders Spjuth undrade varför Per Söderberg inte är omnämnd i valberedningens förslag. Göran Hermansson ledamot i valberedningen meddelade att man föreslagit Lennart Eriksson som ny ledamot och junioransvarig och att Per Söderberg skall vara delegerad till styrelsen i juniorfrågor. P-G Norlin höll ett omtyckt inlägg angående funktionshindrades möjlighet att utöva bridge och undrade om man inte kunde anordna bridgekurser för denna kategori.
Senare beslöt årsmötet att Per Söderberg skall ingå i styrelsen.

16. Valberedningen presenterade sitt förslag och Christina Truuberg valdes till ordförande för ett år.

17. Fastställdes att styrelsen skall bestå av 8 ledamöter och ordförande alltså en ökning med en ledamot. Mats Bud påpekade att man inte bör tillsätta alla nya ledamöter på 2 år då det blir obalans när omval skall ske.
Två ledamöter kvarsitter ytterligare 1 år: Mats Bud och Gunila Langius.
Marie Andrén och Helena Isaksson omvaldes på 2 år
Per Söderberg omvaldes på 1 år.
Karl Persson, Lars Andersson nyvaldes på 2 år.
Lennart Eriksson nyvaldes på 1 år.
Avtackades avgående ordförande Mats Nyberg och ledamoten Micke Almgren (för en lång
och mycket väl skött post som ledamot i tävlingskommittén). Sofia Ryman (ej närvarande)
skall avtackas för sina år i styrelsen vid ett senare tillfälle.

18. Till revisorer utsågs Gunnar Andersson (omval) och Björn Olsson (nyval), revisorssuppleant ansågs inte behövlig.

19. Till valberedning för ett år utsågs Anders Spjuth (sammankallande) och Mats Nyberg.

20. Mats Nyberg avslutade mötet och tackade de närvarande för deltagandet.

Vid protokollet:Gunila Langius

Justeras:Mats Nyberg Anders Spjuth Mårten Gustawsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80