Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Nyvägen 65
138 34 Älta
Tfn 08-585 70 585 Mobil: 0704-82 89 68

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2016-09-05. Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Mats Nyberg
Gunila Langius
Marie Andrén
Mats Bud
Micke Almgren
Sofia Ryman
Per Söderberg
Helena Isaksson
Kalle Persson
Delges via StBF:s hemsida.

1.Mötet öppnades

2. Dagordningen godkändes efter smärre korrigering.

3. Protokoll från extra styrelsemötet den 15 augusti godkänndes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten
Tävlingsverksamheten
Micke föreslår en nedläggning av Stockholmsserien på grund av för få lag. Beslöts att
TK skickar ut en inbjudan, men om färre än 24 lag anmäler sig skall nedläggning ånyo
diskuteras.
Utbildning
Kalle meddelade att man planerar en ruterutbildning i Uppsala den 1:a eller 2:a helgen i
december 2016. Under 2017 kommer en utbildning för tävlingsledare att äga rum.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Klubbarna skall få information hur de skall hantera den nya hemsidan. Besök på
klubbarna planeras.
Juniorverksamheten.
Per rapporterade att BK S:t Erik ännu inte anställt någon ny juniorkonsulent. Per spelar
vidare med juniorerna på Wärmdö Gymnasium på måndagar.

5. Ekonomi
Mats rapporterade att resultatet förra verksamhetsåret är -17.000 kronor. Mats skall göra
en ny utskrift av budgeten.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.


7. Årsmötet
Årsmötets agenda diskuterades.

8.. Rapport från SBF:s Distriktsmöte
SBF har ett nytt juniorprojekt på gång kallad ”Juniorlådan”. Vårt distrikt måste svara SBF
före den 15 oktober 2016 om vi vill deltaga. Denna fråga tas upp på nästa möte. Dessutom
fick Distriktsmötets deltagare en noggrann genomgång av hur den nya hemsidan kan
administreras.

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

10. Åtgärdslistan
Förra åtgärdslistan är klar.

11. Nästa möte
Nästa möte blir ett konstituerande möte den 10 september 2016.

12. Mötets avslutande
Mötet avslutades.Vidd protokollet: Justeras:
Gunila Langius Mats NybergÅtgärdslistan
1. Inbjudan till Stockholmsserien och Damligan TK
2. Info om nya hemsidan Klubbverksamhet
3. Ny Budget Mats B.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80