Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 BK Tre Sang - Jubileumsguld La
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Nyvägen 65
138 34 Älta
Tfn 08-585 70 585 Mobil: 0704-82 89 68

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2015-10-26
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Mats Nyberg
Gunila Langius
Mats Bud (fom §4 klubbverksamheten)
Micke Almgren
Marie Andrén
Sofia Ryman (fom §4 klubbverksamheten
Per Söderberg
Helena Isaksson
Kalle Persson (tom § 4 utbildning)
Delges via StBF:s hemsida.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 18 augusti 2015 och från styreslemötet den 28 september 2015 godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Micke rapporterade att Allsvenskan Div IV har 18 lag. BK Alert har ansökt att få ställa upp
med sex lag och spela sina matcher i egen bridgelokal, vilket tillstyrktes av styrelsen under
förutsättning att de första matcherna är färdigspelade senast den 14 november 2015. Vi får
alltså totalt 24 lag i denna division. Stockholmsserien är igång med 28 lag (8 lag i Div I, 16
lag i Div II och 4 lag i Div III). – Den 21 november spelas DM Max Ruternål. Den 27-28
januari 2016 spelas Lag DM som en Äkta Gröna Hissen. Tyvärr fungerar inte hemsidan
optimalt, vi får inte ut all information.
Utbildning
Kalle rapporterade att utbildning i Steg I och Steg II sker tillsammans med
upplandsdistriktet. Steg I blir den 12-13 december 2015 i Uppsala och Steg II den 5-6
december 2015 i Stockholm. Resekostnad för utbildning i Uppsala utgår med 150 kronor
per person. Kalle gör en inbjudan, som Marie lägger ut på hemsidan. En ruter-spader-
bridgemate-utbildning anordnas till våren. Micke uppdaterar datum för utbildningen i
tävlingsprogrammet.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie presenterade en tabell över alla distriktets klubbars medlemsantal och speltider.
Vissa klubbar har för få medlemmar (under och ej något regelbundet spel. Marie och
Helena åtar sig att vidtala dessa klubbar då det finns risk att SBF utesluter dem. Marie tar
också kontakt med Thomas Winther i denna fråga. Skälby-Barkarby BK har godkänts som
ny klubb av SBF (StBF har inte tillfrågats om denna ansökan). Mats N. frågar SBF varför
vi ej tillfrågats. Vi är naturligtvis glada att få välkomna en ny klubb till vårt distrikt.
Juniorverksamheten.
Per rapporterade att han tillsammmans med Mats N. skall besöka Viktor Rydbergs
Gymnasium (Mats är lärare där). Man försöker få med några juniorer från
fredagsbridgen.

5. Ekonomi
Mats efterfrågade underlag för ekonomin från vissa tävlingar. Postgirot kommer att stängas
ned, det är för dyrt. I fortsättningen kan inbetaningar bara göras via bankgiro. Micke gör en
lista över alla lag och deras lagkaptener så att Mats kan bokföra tävlingsinkomster riktigt.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.

7. Riksstämman
Mötet var ovanligt kort. Pontus Silow redogjorde för den nya hemsidan och beklagade att
det tagit längre tid än beräknat. De tre motioner som lämnats in av distriktet (Gunnar
Andersson) avslogs. Tyvärr kunde Gunnar inte vara där själv och argumentera för
motionerna, som dock fått viss respons på SBF:s hemsida. Om vi i fortsättningen kommer
att gå vidare med tanken bakom dessa motioner, bör vi i god tid ta kontakt med övriga
distrikt för att om möjligt agera gemensamt. En motion om ändrat upplägg för Öppna Par
SM godtogs. En stadgeändring godtogs: disciplinnämndens preskriptionstid vid granskning
och bedömning av fall med förskingring och fusk ökades till tre år.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

9. Åtgärdslistan.
Alla punkter är åtgärdade.utom punkt 1 som nu utgår.

10. Nästa möte.
Nästa möte den 7 december 2015 kl 17.00 på S:t Erik.

Mötets avslutande.
Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Mats Nyberg
Åtgärdslistan
1. Inbjudan till utbildning Kalle
2. Lägga ut utbildning på hemsidan Marie
3. Uppdatera utbildningen i tävlingsprogrammet Micke
4. Ta kontakt med småklubbar och Thomas Winther Marie och Helena
5. Lista på lag och lagkaptener till Mats B. Micke
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80