Kommande tävlingar
16/07 INSTÄLLD - Walthers Bildelar G
24/07 SM Par Dam - Omgång 1
24/07 Swedish Open Junior Pairs - Om
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld

Stockholms Bridgeförbund
Nyvägen 65
138 34 Älta
Tfn 08-585 70 585, mobil 0704-82 89 68

Protokoll från Stockholms Bridgeförbunds årsmöte 2015-09-05
Plats: Norrorts Bridge, Kemistvägen 6, Täby
Tid: 2015-09-05 kl. 12.00 – 14.00

1. Björn Wenneberg hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade årsmötet. Fullmakter godkändes och röstlängd upprättades.

2. Föredragningslistan godkändes.

3. Till ordförande för årsmötet valdes Björn Wenneberg.

4. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunila Langius.

5. Att justera protokollet jämte ordförande valdes Leif Tärnström och Jarl Jönsson.

6. Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och lades till handlingarna. Resultat- och balansräkningen presenterades och godkändes. Kassören Mats Bud informerade att underskottet -60.000 kronor till 50% består av stora kostnader i samband med SM-tävlingarna.

8. Revisorn Yvonne Flodqvist läste upp revisorernas berättelse.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Inga motioner hade lämnats in.

11. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet:
a) Budgeten föredrogs med ett förväntat underskott. För att minska detta underskott beslöt årsmötet att halvera ersättning till spelarna i samband med SM-tävlingarna. I fortsättningen skall också underskottet preciseras. Efter en justering av underskottssumman kunde budgeten godkännas.
b) Årsmötet godkände att ledamöterna från styrelsen deltar i SBF:s Riksstämma. Björn Wenneberg föredrog tre motioner insända av Gunnar Andersson och godkända av StBF:s styrelse. Motionerna äskar utökat ekonomiskt stöd till vinnare i SM- tävlingar. Samtliga motioner fick bifall av årsmötet.

12. Beslöts att styrelseersättningarna utgår med samma belopp som föregående år, 40.000 kronor.

13. Beslöts att följa SBF:s beslut angående klubbarnas årsavgifter till SBF.

14. Efter omröstning beslöts att medlemsavgiften till StBF höjs med 10 kronor till 50 kronor för verksamhetsåret 2016-2017.

15. Övriga ärenden: Inga övriga frågor fanns på agendan. Yvonne Flodqvist påpekade att StBF kan framföra till Riksstämman att man bör ta bort alla benämningar på olika mästartitlar (dock ej stormästare) och i stället kalla mästarna efter den nål man erhållit.

16. Mats Nyberg valdes till ordförande för ett år.

17. Fastställdes att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och ordförande.
Fyra ledamöter kvarsitter ytterligare ett år: Micke Almgren, Marie Andrén, Sofia Ryman och.
Per Söderberg: Mats Bud och Gunila Langius omvaldes på två år. Helena Isaksson nyvaldes
på ett år.

18. Till revisorer utsågs Gunnar Andersson (omval) och Anders Pehrsson (nyval). Revisorssuppleant väljs av de två revisorerna.

19. Till valberedning för ett år utsågs Björn Wenneberg (sammankallande) och Göran Hermansson.

20. Björn Wenneberg avslutade mötet och tackade de närvarande för deltagandet.
Björn Wenneberg avtackades för sitt fleråriga engagemang i StBF med blommor och sex STBF:s glas.


Vid protokollet:Gunila Langius
Justeras:Björn Wenneberg Leif Tärnström Jarl Jönsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80