Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39, lgh 1108
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 Mobil: 0707-41 57 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2015-05-30
Plats: Hos Mats Bud, Saltsjöbaden

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Mats Bud
Micke Almgren
Marie Andrén
Per Söderberg
Mats Nyberg (delar av § 4 juniorverksamheten och § 7)
Frånvarande: Kalle Persson och Sofia Ryman
Delges via StBf:s hemsida.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 4 maj 2015 godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Micke meddelade att 213 par spelade kvalificering till DM-par, 40 par kom till
finalen varav 30 par gick vidare till SM. Alla finalparen har erhållit mail angående
reseersättning, som helst bör betalas ut till vederbörandes konto för att slippa all
kontanthantering. Stockholmsserien är ännu ej färdigspelad. Det är f n 9 ospelade
matcher, varav 5 kommer att bli WO för något av lagen i fråga. Prisutdelning till
segrande lag kommer att ske i samband med årsmötet. Det verkar som om flera lag
vill avstå från deltagande i Stockholmsserien nästa spelår.
Utbildning
Kalle var inte närvarande. Micke meddelade att man kommer att ta kontakt med Ryszard i
Uppsala för att ordna utbildning av användandet av lagmodulen i Ruter. Det finns flera
tävlingsledare som vill deltaga.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie föreslog att nästa klubbträff anordnas i samband med årsmötet. Marie tar kontakt
med Tommy Andersson för att höra om han kan komma och berätta om den nya hemsidan.
Juniorverksamheten.
Per rapporterade att han tillsammans med Björn Wenneberg, Sofia Ryman och Peter
Bertheau har haft en kort introduktion av bridgespel med elever från två 4:de klasser från
Södertälje. Per vill gärna ta över det tidigare samarbetet med Norra Reals elever. Han tar
kontakt med studierektorn för att utröna om det finns något intresse. Mats Nyberg skall
likaså utröna om intresse finns att fortsätta den bridge som fanns på ”hans” skola Viktor
Rydbergs Gymnasium vid Odenplan. I så fall kan Per fortsätta med detta. Beslöts att om
BK Två Ess får ihop ett rent juniorlag till sin lagtävling så betalas bordavgiften av StBf.
5. Ekonomi
Mats rapporterade att redovisningen på ruterkontot från SBf är otillräcklig. Man skall ta
kontakt med SBf och fråga om detta går att åtgärda. Björn tar kontakt med Mårten
Gustafsson för att höra om BK S:t Erik vill ta emot 10000 kronor till juniorverksamheten.
Mats skickar ut en ekonomisk prognos inom snar framtid.

6. Sanktion och VU beslut
Sanktion gavs till BK Två Ess att anordna en silvertävling den 18 juli 2015 med minst 16 par anmälda. Inga VU-beslut har fattats.

7. Årsmötet, valberedningen
Årsmötet hålls lördagen den 5 september 2015 kl 12.00 i Norrorts bridgelokal. Gunila
ordnar kallelse med bl a sista datum för motioner till StBf och SBf. Marie skickar kallelsen
via mail till klubbarna och medlemmarna och Micke lägger in den på hemsidan. Mats
Nyberg informerade att rekrytering av medlemmar till styrelsen fortgår.

8. Riksstämman
Årets riksstämma äger rum den 9-10 oktober. Diskuterades flera punkter att ta upp på
stämman. Beslöts att fatta definitivt beslut om vi skall sända in någon motion eller framföra
våra synpunkter under övriga frågor vid nästa styrelsemöte.
9. Övriga frågor
När Per spelar med juniorer vid Bridgefestivalen betalar StBf hans spelavgifter. Beslöts
att godkänna ett inköp av begagnad lap-top att användas av styrelsemedlemmarna.

10. Åtgärdslistan.
Endast punkten med Mats ekonomiprognos kvarstår.

11. Nästa möte.
Nästa möte måndagen den 17 augusti 2015 kl 16.30 på BK S:t Erik.

12. Mötets avslutande:
Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Björn Wenneberg
Åtgärdslistan
1. Tidpunkt för info ang lagmodulen Micke
2. Ekonomisk prognos Mats
3. Vidtala Tommy Andersson ang info vid klubbträffen Marie
4. Fråga Norra Reals studierektor ang bridgeintresse Per
5. Kontakta Mårten Gustafsson ang utbetalning till juniorer Björn
6. Kallelse till årsmötet Gunila, Marie, Micke
7. Fråga om bridgeintresse på Viktor Rydbergs Gymnasium Per, Mats Nyberg
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80