Kommande tävlingar
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
16/07 INSTÄLLD - Walthers Bildelar G
24/07 SM Par Dam - Omgång 1
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
STADGAR
Saltsjöbadens bridgesällskap
antagna av årsmötet 2014-10-16

§ 1
Saltsjöbadens Bridgesällskap är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att bereda sina medlemmar tillfälle till tävlingsbridge.
Sällskapet är anslutet till Svenska Bridgeförbundet.

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Saltsjöbaden.

§ 3
Medlem i sällskapet blir den som betalar medlemsavgift till sällskapet. Den som kallas till hedersledamot betalar ingen avgift till sällskapet.
Den som är medlem i sällskapet ska också betala avgift till Svenska Bridgeförbundet.
För medlemskap gäller därutöver de särskilda regler som Svenska Bridgeförbundet tillämpar.

§ 4
Medlemsavgift till sällskapet beslutas av årsmötet. Avgifter till bridgeförbundet och distriktet beslutas av organ inom dessa organisationer.

§ 5
Hedersledamöter kan på förslag av styrelsen kallas av årsmöte.

§ 6
Disciplinärenden avgörs av styrelsen, varvid motsvarande regler för Svenska Bridgeförbundet ska tillämpas.

§ 7
För deltagande i spel som arrangeras av sällskapet skall den som spelar betala avgift, vars storlek bestäms av styrelsen.

§ 8
Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår räknas från 1 juli t o m 30 juni.

§ 9
Sällskapets angelägenheter handhas av styrelsen, bestående av ordförande samt fem ledamöter jämte två suppleanter, vilka alla utses av årsmötet. Ordförande utses för ett år. De fem ledamöterna utses för två år i sänder på så sätt att två alternativt tre medlemmar och en suppleant väljs varje år.

Sällskapet utser ordförande, medan styrelsen i övrigt konstituerar sig efter gottfinnande.
Styrelsen är beslutsför, då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Över styrelsens beslut ska föras protokoll.

§ 10
För granskning av sällskapets räkenskaper och styrelsens förvaltning under dess verksamhetsår utser årsmötet för varje år en revisor jämte en suppleant.

§ 11
Ombud till distriktets årsmöte utses av styrelsen enligt de regler som anges i stadgarna för distriktet.

§ 12
För utarbetande av förslag till val av funktionärer jämte suppleanter svarar en valberedning, bestående av en medlem i styrelsen och två utanför styrelsen. De två som ej är ledamöter av styrelsen utses av årsmötet för varje år.

§ 13
Sällskapets årsmöte skall hållas före oktober månads utgång. Dag för årsmöte skall anges i spelprogrammet. Verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning skall finnas tillgängliga i samband med tävling senast två veckor före årsmötet.
Vald styrelse sitter till kommande årsmöte.
Extra allmänt möte utlyses av styrelsen, då omständigheterna så fordrar. Kallelse skall finnas tillgänglig i samband med tävling minst två veckor före mötet.
Över beslut vid årsmöte och extra allmänna möten skall föras protokoll.


§ 14
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid mötet
2. Val av sekreterare vid mötet
3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskapsredovisning
5. Föredragning av revisionsberättelse för det gångna året
6. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
7. Beslut om budget för det pågående verksamhetsåret samt om årsavgift för det
påföljande verksamhetsåret
8. Val av ordförande i sällskapet enligt § 9
9. Val av styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter enligt § 9
10. Val av revisor och revisorssuppleant enligt § 10
11. Val av valberedning enligt § 12


§ 15
Vid sällskapets möten äger varje medlem en röst. Rösträtt får icke utövas med fullmakt.
All omröstning sker öppet, såvida ej sluten votering begäres.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, därest omröstning sker öppet, eljest avgöres saken genom lottning.
Är fråga om ändring av sällskapets stadgar eller om sällskapets upplösning, erfordras dock för giltigt beslut, att detsamma fattas med 2/3 majoritet.

§ 16
För upplösning av sällskapet fordras beslut på ett årsmöte och ett allmänt möte mellan vilka minst 30 dagar förflutit.
Vid beslutad upplösning av sällskapet överlämnas samtliga tillgångar till annan ideell – icke politisk – sammanslutning i Saltsjöbaden enligt årsmötets och allmänna mötets beslut.


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80