Kommande tävlingar
06/02 INSTÄLLD ... Plattliret - BK S
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Föredragningslista vid årsmötet den 8 september 2013

1. Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd

2. Föredragningslista

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet

6. Mötets behöriga utlysande

7. Styrelsens berättelse inklusive resultat- och balansräkning

8. Revisorernas berättelse

9. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

10. I stadgeenlig tid inkomna motioner (inga motioner har inkommit)

11. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet:

- budget 2013-2014

- Riksstämman

12. Styrelseersättningar för innevarande verksamhetsår (2012-2013)

13. Fastställande av klubbarnas årsavgifter till FSB kommer att utgå med

det belopp, som närmaste riksstämma beslutar

14. Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår 2013-2014

(Styrelsen föreslå oförändrad avgift 40 kr/medlem)

15. Övriga ärenden

16. Val av ordförande i StBF

17. Fastställande av antal samt val av övriga ledamöter

18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

19. Val av valberedning

20. Mötet avslutas
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80