Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik


Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2013-05-06
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Gunilla Tingström
Marie Andrén
Sofia Ryman
Frånvarande: Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. SISU. Föreningsutvecklare Kristoffer Berg från SISU gav oss information om utbildningsprogram för föreningar anslutna till Sisu (vi hör dit). Vi kan i samverkan med Sisu ordna dels nybörjarkurser dels få hjälp med att öka tävlingsintresset på klubbarna. Vi erhåller ett visst bidrag från Sisu för att ordna utbildning. En tankegång från Kristoffer var att styrelsen kanske bör tänka i nya banor när det gäller vårt engagemang. Vår tanke är att nu lägga upp ett schema för besök på klubbarna och att Kristoffer deltager i dessa möten. Björn kontaktar Kristoffer för detta när vi har ett detaljerat program.

4. Protokollet från mötet den 18 mars 2013 godkändes och lades till handlingarna.

5. Verksamheten.
Tävlingskommittén
Karen och Micke rapporterade att DM-tävlingarna är avslutade med något färre deltagare
än förra året (endast DM-Veteraner visade en ökning). Damligan är färdigspelad. I Div 1
vann Lag Strandberg och i Div 2 Lag Turbo. Stockholmsserien pågår fortfarande. Vi skall
upplysa klubbarna att de måste meddela oss inte bara vem som är klubbens
kontaktperson utan också vem som är tävlingsansvarig. Detta för att våra utskick
angående tävlingar skall komma till rätt person i resp klubb.

Utbildning
Den planerade ruterutbildningen tillsammans med Uppsala blev inställd på grund av för få
anmälda (10 personer var anmälda!). Till hösten anordnas en ny ruterutbildning.

Klubb- och medlemsverksamheten
Marie rapporterade att Täbyalliansen nu hoppas att få hyra den lokal som man
ursprungligen blivit erbjuden. Ny Medlemsansvarig måste utses till nästa
verksamhetsår. Björn meddelar detta till valberedningen.

Juniorverksamheten
Sofia meddelade att alla bidrag från juniorer om bidrag till rikslägret går genom BK S:t
Erik. Norra Real har fortfarande inte hört av sig angående möte med Sofia och Micke.

6. Ekonomi.
Gunilla rapporterade om den aktuella ställningen, Det har framkommit att vi som
förening måste deklarera, vilket Gunilla har gjort. På arbetsmötet tas frågan om ersättning
till styrelsemedlemmarna upp.

7. Sanktioner och VU-beslut.
Arla BK har erhållit sanktion för silver till 1-maj-tävlingen. Danderyds BK har erhållit sanktion för silver till Norrligans Lagspel. På arbetsmötet diskuteras frågan om klubbarnas ansökan om sanktioner.

8. Annonsering på vår hemsida.
Beslöts att endast distriktets tävlingar får annonseras.

9. Övriga frågor.
Frågor angående förestående Riksstämma tas upp på arbetsmötet.

10. Åtgärdslistan.
Samtliga punkter åtgärdade.

11. Nästa möte.
Nästa möte blir arbetsmötet som äger rum den 14-15 juni 2013 hos Karen.



Vid protokollet: Justeras:



Gunila Langius Björn Wenneberg

Åtgärdslistan

1. Informera Sisu till hösten Björn
2. Ta kontakt med valberedningen angående nya styrelsemedlemmar Björn


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80