Kommande tävlingar
13/10 Simulutantävling 50 kr
05/11 Kamras Minne
10/11 Simulutantävling 50 kr
Rapporterade tävlingar
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 5
07/08 Guldgruvan - Final C
07/08 Guldgruvan - Final A
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117, mobil 0707-41 57 30

Protokoll från Stockholms Bridgeförbunds årsmöte 2012-09-09

Plats: BK S:t Erik: Kronobergsgatan 12
Tid: 2012-09-09 kl. 12.00 – 13.00


1. Björn Wenneberg hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade årsmötet. Fullmakter godkändes och röstlängd upprättades.

2. Föredragningslistan godkändes.

3. Till ordförande för årsmötet valdes Björn Wenneberg.

4. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunila Langius.

5. Att justera protokollet jämte ordförande valdes Gudrun Strandberg och Bengt Pettersson.

6. Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och lades till handlingarna. Resultat- och balansräkningen presenterades och godkändes.

8. Gunnar Andersson läste upp revisorernas berättelse.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Inga motioner hade lämnats in.

11. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet:
a) Budgeten föredrogs av ordförande Björn Wenneberg, som förklarade att det planerade underskottet beror på ökad satsning på juniorverksamhete samt styrelseersättningar. Gudrun Strandberg, Arla BK, undrade om man i budgeten även tagit hänsyn till merkostnaden för en ev ändring i DM-tävlingarna från tre- till tvåbrickorsronder. Ordförande informerad att tävlingskommittén hade beslutat att för innevarande verksamhetsår ta hänsyn till detta önskemål från spelarna och att den merkostnad detta medför skulle täckas av ökade startavgifter. Gudrun Strandberg framförde ett önskemål att inte höja bordsavgifterna utan i stället ta den merkostnaden från distriktets överskott. Årsmötet stödde detta önskemål och beslöts att öka underskottet i budgeten med ytterligare 15.000 kronor utgörande kostnaden för flera brickor i distriktets DM-tävlingar. Budgeten godkändes och fastställdes.
b) Styrelsen föreslog att årsmötet skulle godkänna ett bidrag i form av lönebidrag till BK S.t Eriks juniorkonsulent, Måns Berg, vilket godkändes.

12. Beslöts att styrelseersättningarna ökas med 15.000 kronor.

13. Beslöts att följa FSB:s beslut angående klubbarnas årsavgifter till FSB.

14. Medlemsavgiften till StBF blir oförändrad 40 kronor för verksamhetsår 2013-2014.


15. Övriga ärenden:
Gunnar Andersson framförde en önskan att StBF måtte popularisera DM-Lagtävlingarna. Han föreslog att man spelar färre brickor och endast över en helg, där kvalet spelas en lördag och semifinalen efterföljande söndag.
P-O Sundelin bad Distriktets representanter att vid FSB:s distriktmöte propagera för mer
aktivitet på spelmässor när det gäller bridge.

16. Björn Wenneberg valdes till ordförande för ett år.

17. Fastställdes att styrelsen skall bestå av samma antal ledamöter som tidigare alltså sammanlagt
8 ledamöter.
Tre ledamöter kvarsitter ytterligare 1år: Hans Schauman, Gunila Langius och
Gunilla Tingström.
Tre ledamöter omvaldes på 2 år: Micke Almgren, Karen Gott och Marie Andrén.
Sofia Ryman nyvaldes på två år.
Mats Nyberg avtackades för sina fyra år i styrelsen med en minnesgåva.

18. Till revisorer utsågs Gunnar Andersson (omval) och Yvonne Flodqvist (nyval) och till revisorssuppleant valdes Christina Torsslow (nyval).

19. Till valberedning för ett år utsågs Mats Nyberg (sammankallande) och Eva Klingspor. De får gemensamt utse en 3:e ledamot.

20. Björn Wenneberg avslutade mötet och tackade de närvarande för deltagandet.
Vid protokollet:Gunila Langius
Justeras:Björn Wenneberg Gudrun Strandberg Bengt Pettersson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80