Kommande tävlingar
16/07 INSTÄLLD - Walthers Bildelar G
24/07 SM Par Dam - Omgång 1
24/07 Swedish Open Junior Pairs - Om
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Stockholms Bridgeförbund
Föredragningslista vid årsmötet den 9 september 2012

1. Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd
2. Föredragningslista
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet
6. Mötets behöriga utlysande
7. Styrelsens berättelse inklusive resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
10. I stadgeenlig tid inkomna motioner (inga motioner har inkommit)
11. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet:
- budget 2012-2013
- förslag till bidrag för juniorverksamheten
12. Styrelseersättningar för innevarande verksamhetsår (2012-2013)
13. Fastställande av klubbarnas årsavgifter till FSB kommer att utgå med
det belopp, som närmaste riksstämma beslutar
14. Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår 2013-2014
(Styrelsen föreslå oförändrad avgift 40 kr/medlem)
15. Övriga ärenden
16. Val av ordförande i StBF
17. Fastställande av antal samt val av övriga ledamöter
18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
19. Val av valberedning
20. Mötet avslutas


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80