Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117, mobil 0707-41 57 30

Protokoll från Stockholms Bridgeförbunds årsmöte 2011-09-04

Plats: BK S:t Erik: Kronobergsgatan 12
Tid: 2011-09-04 kl. 13.00 – 14.00


1. Björn Wenneberg hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade årsmötet. Styrelsens ledamöter presenterade sig. Fullmakter godkändes och röstlängd upprättades.

2. Föredragningslistan godkändes.

3. Till ordförande för årsmötet valdes Björn Wenneberg.

4. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunila Langius.

5. Att justera protokollet, jämte ordförande, valdes Antonella Pirrone och Kerstin Strandberg.

6. Årsmötet ansågs behörigt utlyst trots viss försening av handlingar på hemsidan.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades. Björn Gustafsson, BK S:t Erik, påpekade viss felaktighet angående S:t Eriks ställningstagande i frågan om medlemskap för alla kategorier spelare. BK S:t Erik har inte tagit beslutet att alla som spelar i klubben måste vara klubbmedlemmar. Han förordade också att ordet ”spel” borde ersättas med ”tävlingsbridge”. Ordförande noterade detta och man enades om att målet är att alla som spelar tävlingsbridge på en klubb skall vara klubbmedlemmar. Ordförande tillade att en önskan vore att även pensionärsklubbarna blev medlemmar. Efter diskussionen kunde verksamhetsberättelsen läggas till handlingarna. Resultat- och balansräkningen presenterades och godkändes.

8. Torbjörn Herngren läste upp revisorernas berättelse.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Inga motioner hade lämnats in.

11. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet:
a) Budgeten föredrogs av ordförande Björn Wenneberg. Gudrun Strandberg, Arla BK, undrade varför man dragit ned på satsningen av deltagande spelare i DM-tävlingarna genom att höja startavgiften. Torbjörn Herngren, BK S:t Erik, påminde mötet om att man enligt tidigare beslut av årsmötet fastställt att StBF:s överskott skall användas till medlemmarnas fromma. Med hänsyn till detta beslöt Årsmötet att ge styrelsen mandat att underbalansera budgeten till förmån för bridgens utveckling inom distriktet. Budgeten godkändes och fastställdes.
b) Styrelsen föreslog en stadgeändring eftersom STOJ (Stockholmsjuniorerna) inte existerar längre. Samtliga omnämningar av STOJ samt hela § 13 tas bort ur stadgarna. Detta medför att § 14 ändras till § 13. Ändringarna godkändes.

12. Beslöts att styrelseersättningarna blir samma som föregående verksamhetsår.

13. Beslöts att följa FSB:s beslut angående klubbarnas årsavgifter till FSB.

14. Medlemsavgiften till StBF blir oförändrad 40 kronor för verksamhetsår 2011-2012.

15. Övriga ärenden:
Björn Gustafsson, BK S:t Erik, ansåg att Styrelsen vid årets Riksstämma bör framföra StBF:s
syn på föreslagen stadgeändring angående klubbarnas straffavgift till FSB om man tillåter
”icke-medlemmar” att spela tävlingsbridge. Hela detta förslag bör underkännas av vårt
distrikt. Styrelsen stöder distriktets åsikt och skall framföra den vid årets Riksstämma.

16. Valberednings förslag till styrelse för verksamhetsåret 2011-2012 presenterades. Björn Wenneberg omvaldes som ordförande på ett år.

17. Fastställdes att styrelsen skall bestå av samma antal ledamöter som tidigare alltså sammanlagt
8 ledamöter.
Tre ledamöter omvaldes på 2 år: Gunila Langius, Gunilla Tingström och Hans Schauman.
Eftersom en ledamot (Melvin Clark) avgått på egen begäran valdes Marie Andrén som
ledamot på ett år.

18. Till revisorer omvaldes Gunnar Andersson och Torbjörn Herngren och som revisorssuppleant omvaldes Börje Karlsson

19. Till valberedning för ett år utsågs Yvonne Flodqvist och Antonella Pirrone, som gemensamt får utse en 3:e ledamot.

20. Björn Wenneberg avslutade mötet och tackade de närvarande för deltagandet.


Vid protokollet:


Gunila Langius


Justeras:Björn Wenneberg Antonella Pirrone Kerstin Strandberg
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80