Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Eriklundsvägen 302
187 53 Täby
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2011-02-14
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Hans Schauman
Gunila Langius
Micke Almgren
Gunilla Tingström
Mats Nyberg
Karen Gott
Kalle Persson (adjungerad)
Frånvarande: Melvin Clark
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 10 januari 2011 godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen rapporterade att DM Mixed spelats. Preliminärt går 3 par vidare till
SM-final. – Karen håller på att ordna samtliga plaketter. – Tidningen PASS är kontaktad
för införande av information om kvarvarande tävlingar. – Yvonne Flodqvist, BK S:t Erik, har
ordnat tryckta inbjudningskort till DM-Damer att läggas ut i spellokalen.
DM-Mixed har fått viss kritik för upplägget med tre-brickorsronder, vilket medförde att varje
par endast mötte 14 andra par av spelfältets 46 par. Tävlingskommittén förklarade att man
valt detta förfarande av såväl ekonomisk aspekt som tidsaspekt. Två-brickorsronder medför
dyrare startavgifter och längre speltid, vilket det stora flertalet motsätter sig.

Klubbverksamheten
Björn rapporterade att Melvin meddelat att en klubbträff planeras i mars 2011.

Juniorverksamheten
Mats rapporterade att verksamheten står still för närvarande. Mats jobbar vidare med juniorprojektet och skaffar fram lämpligt material för en ny satsning till hösten 2011. Måns Berg har ansökt om att få överta konsultverksamheten, som Per Leandersson avsagt sig. Mats har utarbetat ett förslag till ansökan om tävlingsbidrag för juniorer. Hela styrelsen ombeds att hjälpa till med att utarbeta en slutgiltig ansökningsblankett, som kan läggas in på hemsidan och skickas till klubbarna via mail.
Björn berättade att han i sin skola i Täby under en ”annorlunda skoldag” ordnat en bridgeträff med 23 ungdomar i BK S:t Erik:s lokal. Det hela var mycket lyckat. Mats har tidigare haft viss bridgeaktivitet på sin skola. Beslöts att stimulera bridgeintresset hos dessa skolors ungdomar med ett bidrag till bridgebord och övrigt material (ingår i juniorprojektet).

Medlemsverksamheten
Hans rapporterade att Djursholms GKBK varken har styrelse eller stadgar. Beslöts att Kalle tar kontakt med Björn Lindblom (ansvarig ledare för Djursholms GKBK) för att betona vikten av att klubben följer FSB:s (och även StBF:s) normer. Om så behövs kan vi erbjuda oss att besöka klubben i fråga för information.

5. Ekonomi
Gunilla presenterade en tablå över den aktuella ekonomiska ställningen (budget och utfall)
(bilaga 1).

6. Sanktioner och VU-beslut
Sanktion har beviljats för De Dövas SM och beviljades för BK S:t Eriks Silvertävling på långfredagen. Inga VU-beslut har tagits.

7. Övriga frågor
Tävlingskommittén presenterade ett förslag till Lag-Guldtävling. Tävlingen sponsrar av BK S:t Erik och StBF. Diskuterades informationen och diverse arvoden samt annonsering i Svensk Bridge. Tävlingskommittén håller kontakt med arrangerande klubb BK S:t Erik.
StBF står för kostnaderna i samband med Steg-2-utbildningen den 26-27 mars 2011.
Torbjörn Herngren har ställt en fråga angående vår ”Domän” på hemsidan. Björn tar kontakt med det företag som står för detta.
SISU har skickat en inbjudan till deras årsmöte den 11 april 2011. Björn åtar sig att se till att någon deltar.
Gunila tar kontakt med Melvin angående de klubbfrågor som ännu inte åtgärdats.
Beslöts att ändra datum för ”arbetshelgen” till den 28-29 maj 2011.

8. Åtgärdslistan
Kvar från förra mötet är Melvins klubbfrågor och utskick av Gunilas e-maillista till de övriga styrelsemedlemmarna. Båda punkterna skall åtgärdas.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 21 mars 2011 kl 16.30 på BK S:t Erik.

10. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.


Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn Wenneberg

Åtgärdslistan
Ståendepunkt
Verksamhetsansvariga ska rapportera vid varje styrelsemöte. Rapporter ska skickas till Gunila för utskick med kallelsen.

1. Tala med Björn Lindblom angående Djursholms GKBK Kalle
2. Anmälningsblankett till juniorerna Mats + styrelsen
3. Juniorprojektet (material mm) skall tas fram inför höstterminen Mats
4. Inköp av bridgematerial till 2 skolor Björn, Mats
5. Lagguldet i juni (div beslut) TK
6. Domänfrågan Björn
7. Sisu:s årsmöte Björn
8. Maila klubbarnas e-mailadresser till styrelsen (kvarstår sedan tidigare) Gunila
9. Mail till klubbarna angående juniorbössan och klubbträff samt ta kontakt med
medlemmar i icke verksamma klubbar (kvarstår sedan tidigare) Gunila ringer Melvin
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80