Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Eriklundsvägen 302
187 53 Täby
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2011-01-10
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Hans Schauman
Gunila Langius
Micke Almgren
Gunilla Tingström
Mats Nyberg
Karen Gott
Melvin Clark
Kalle Persson (adjungerad)
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 22 november 2010 godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen och Micke rapporterade att man har 24 lag anmälda till DM-Lag. Rankinglista över
alla lagspelare har gjorts och därefter har lagen seedats. Lottning i grupper genomfördes. I två
av de anmälda lagen representerar samtliga spelare klubb, som inte tillhör Stockholms
Bridgeförbund. Styrelsen beslöt därför att distriktets DM-tävlingar, som utgör kvalificering
till SM, skall vara öppna för alla medlemmar i FSB, men för att utses till Stockholms
Distriktsmästare måste minst hälften av spelarna representera en klubb ansluten till
Stockholms Bridgeförbund. Karen rapporterade vidare att överblivna plaketter kan återvinnas.
Nästa vecka går påminnelse om DM-Mixed ut på hemsidan.
Klubbverksamheten
Melvin skall skicka ut ett brev till klubbarna angående en planerad klubbträff under februari eller mars och då i samband med S.t Eriks söndagsbarometer. Vi bjuder på frispel och kaffe. Melvin vidtalar S.t Erik angående tävlingen. Kalle skickar inbjudan till klubbarna att deltaga i ruterutbildning den 6 februari 2011.
Juniorverksamheten
Mats rapporterade att juniorkonsulenten Per Leandersson avgått från sitt uppdrag. Juniorkommittén bör snarast försöka utse någon att överta konsultarbetet. De avsatta medlen är fortfarande orörda. I den skola, där Mats är lärare, har man kommit igång med bridgespel och Mats förordar att man försöker inrikta sig på att gå ut till skolorna och söka intresserade ungdomar. Söndagsspelet på S.t Erik är i gång med ca 2 bord.

Medlemsverksamheten
Inget att rapportera
.
5. Ekonomi
Gunilla visade den aktuella ekonomiska ställningen, som är bra. Pengarna från ruterkontot har kommit in på vårt konto. Till nästa möte tar Gunilla fram tablåer med jämförelse mellan konton och budget.

6. Sanktioner och VU-beslut
Ingen ansökan om sanktion har inkommit och inga VU-beslut har tagits.

7. Representationsbidrag till juniorer för utförda tävlingar
I budget finns en post avsatt för juniorers representation. Våra bidrag bör samordnas med juniorkommittén. Mats rapporterade att STOJ hade ett ansökningsformulär för juniorrepresentation och till nästa möte arbetar Mats fram ett nytt liknande formulär.

8. Juniorbössan
Kaptenen för juniorlandslaget, Per Leandersson, har gått ut med ett förslag till alla klubbar att skaffa en juniorbössa, där man kan ge bidrag till juniorerna. Frågan om distriktet skall delta hänskjuts till juniorkommittén. Melvin kan uppmärksamma klubbarna via mail om denna möjlighet.

9. Information angående S:t Eriks beslut att ansluta medlemmar som spelar
trivselbridge
Björn informerade att FSB har regler för all anslutna klubbar. S.t Eriks styrelse har beslutat
att från och med hösten 2011 skall alla spelare i S:t Erik vara klubbanslutna.

10. Övriga frågor styrelsemedlemmar. Melvin tar kontakt med de medlemmar som tillhör någon av de klubbar
Gunila skickar ut den nya uppdateringen av klubbarnas e-postadress till samtliga som verkar ha upphört med verksamheten.
Kalle undrade när den guldtävling, som StBf genom Pontus Silow planerat, skall gå av stapeln Micke tar kontakt med Pontus och meddelar S:t Erik.
Karen meddelar klubbarna att ansökan om guldtävling måste vara StBf tillhanda senast den 31 mars 2011.

15. Åtgärdslistan
Från föregående åtgärdslista kvarstår påminnelse om ruterutbildningen den 6 februari. Kalle skickat ut denna påminnelse. Micke skall ordna nycklar till förrådet.

16. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 14 februari 2011 kl 16.30 på BK S:t Erik.

17. Mötet avslutas
Björn avslutade mötet.


Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Björn Wenneberg

Åtgärdslistan
Ståendepunkt
Verksamhetsansvariga ska rapportera vid varje styrelsemöte. Rapporter ska skickas till Gunila för utskick med kallelsen.

1. Påminnelse angående ruterutbildning Kalle
2. Brev till klubbarna angående klubbträff Melvin
3. Ekonomisk tablå konton/budget Gunilla
4. Ansökningsformulär till juniorers representation Mats
5. Mail till klubbarna angående juniorbössan Melvin
6. Klubbarnas e-postadress till styrelsemedlemmarna Gunila
7. Ta kontakt med Pontus angående guldtävling Micke
8. Ta kontakt med medlemmar i icke verksamma klubbar Melvin
9. Meddela klubbarna sista datum för guldtävlingssanktion Karen
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80