Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Eriklundsvägen 302
187 53 Täby
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2010-11-22
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Hans Schauman
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Frånvarande: Gunilla Tingström, Mats Nyberg, Melvin Clark och Kalle Persson (adjungerad) Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen godkändes

2. Protokoll från styrelsemötet den 25 oktober 2010 godkändes och lades till handlingarna.

3. Verksamheten
Tävlingsverksamheten
Karen rapporterade att andra omgången av Allsvenskan har spelats och att Dam-ligan
flyter på. Intresset för kval för DM-Par är svalt hos klubbarna. De flesta klubbarna har
inte plats i sitt tävlingsprogram för kvaltävling.Alla våra tävlingsdatum har skickats till
Passredaktionen. De tre första resultaten i alla våra DM-tävlingar bör publiceras i Pass.
Björn meddelade att S.t Eriks styrelse beslutat att ta ut 280 kr/lag i bordsavgift för lagspel
på vardagarna och 160 kr/lag på helger.

Klubbverksamheten
Melvin var ej närvarande. Melvin ombedes ta kontakt med de klubbar som inte har eller
inte rapporterar i ruter för att påminna om ruter-utbildningen söndagen den 6 februari
2011. Vi bjuder då på frukost och eftermiddagskaffe.

Medlemsverksamheten
Hans har undersökt möjligheten att få in flera existerande pensionärsklubbar i FSB, men
intresset är litet. Diskuterades möjligheten att erbjuda dessa klubbar hjälp med att ordna
en tävling med ruter för att stimulera intresset för medlemskap i FSB.

Juniorverksamheten
Mats var ej närvarande varför Björn rapporterade att StBF i samarbete med S.t Erik har
startat juniorprojektet med Per Leandersson som konsulent. Besöken i skolorna har inte
startat men väl juniortävlingar på söndagarna. Vi bör föreslå juniorprojektet att låta
spelande medlem slippa tävlingsavgift på söndagar om man har en junior som följer med
och spelar i projektet.

5. Ekonomi
Gunilla var ej närvarande men hade bifogat resultat- och balansrapporter.- Ruterkontots
pengar kan överföras till ett mer räntebärande konto. Detta ombesörjes av Gunilla. Vi
skall be Gunilla specificera vårt ruterkonto vid tillfälle.

6. Sanktioner och VU-beslut
Sanktion för De Dövas silvertävling den 18 december 2010 har beviljats.

7. Fastställande av arbetsordning för styrelsemedlemmarna
Denna punkt skjuts upp till arbetshelgen.

8. Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen skjuts likaså upp till arbetshelgen.

9. Fastställande av kval för DM-Par
Vi anordnar inget kval utan en direktfinal över 42 brickor modell Gröna Hissen. Vi skall
göra reklam för denna tävling. En enkät utdelas angående önskan om kval till DM-Par
nästa år. Tävlingskommittén bör skicka in förslag till FSB om möjligheten till specifika
utskick i spader.

10. Rapport från kursledarseminarium i Örebro
Björn rapporterade att det varit en mycket bra utbildning. Det finns nu standard i
kurslitteraturen till bridgeelever. 6 medlemmar deltog från vårt distrikt.

11. Styrelsens ersättning
Björn skall lägga fram ett förslag på ersättning till styrelseledamöterna.
.
12. Hjälp med startavgift för Ålandslag
Denna fråga är redan utredd.

13. Rapport angående klubbarnas kontaktperson
Gunila meddelade att flera klubbar svarat men att det fortfarande fattas uppgift från många
klubbar. Arbetet med kontakterna fortsätter och Melvin bör i egenskap av klubbansvarig
hjälpa till.

14. Övriga frågor
Micke skall ordna nycklar till vårt förråd samt tilgång till tävlingsrummet åt alla
styrelseledamöterna.

15. Åtgärdslistan
Punkt 3 angående vinstplaketter vilar för tillfället. Karen utreder om det går att återvinna
ej använda plaketter. Punkt 4 angående tävling för mindre rutinerade i samband med
Dam-DM vilar och punkt 5 angående uppdatering av klubbarnas kontaktpersoner
fortsätter.

16. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 10 januari 2011 kl 16.30 på BK S:t Erik.

17. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.
Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Björn Wenneberg

Åtgärdslistan

1. Påminnelse om ruterutbildning i januari 2011 Melvin
2. Ruterkontot Gunilla
3. Reklam för DM-Par Alla
4. Förslag tilll FSB ang Spader Tävlingskommittén
5. Styrelsens ersättningar Björn
6. Uppdatering av klubbarnas kontaktpersoner Gunila och Melvin
7. Nycklar till förrådet Micke
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80