Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Eriklundsvägen 302
187 53 Täby
Tfn. 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2010-10-25
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Hans Schauman
Gunila Langius
Micke Almgren
Gunilla Tingström
Mats Nyberg
Karen Gott
Melvin Clark
Kalle Persson (adjungerad)
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 20 september 2010 godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen rapporterade att Allsvenskan och Dam-ligan är i gång
Lördagen den 23 oktober 2010 spelades Veteran-DM med endast 16 par. Ev. måste denna DM-tävling förläggas på våren för att få fler deltagare. – Två par hamnade på första plats med samma poäng. Efter särskiljning befanns första plats gå till Inger och Ric Sällsten och andra plats till Gunnar Andersson-Björn Wenneberg. Karen fick i uppdrag att ordna två nya förstaplatsplaketter.
Datum för övriga DM-tävlingar diskuterades. Alla aktuella datum läggs in på vår hemsida.
Karen försöker ordna en särskild tävling för mindre rutinerade i samband med Dam-DM den 12 mars 2011

Klubbverksamheten
Inget att rapportera.

Juniorverksamheten
Mats rapporterade att man haft ett möte med konsulenten Per Leandersson, där man enats om att vända sig till skolorna och hitta lärare som är villiga att initiera och intressera hågade elever för bridge. Mats har påbörjat ett sådant projekt i ”sin skola – ett testcase”
Den 7 november under höstlovet planeras en juniordag på S:t Erik.
Juniorernas tävling ”Kräftguldet”, som utgick uppstår i ny form som en ”Halloweentävling” under andra helgen i november 2011.
Söndagsverksamheten börjar den 7 november kl 15.00 på S:t Erik.

Medlemsverksamheten
Björn rapporterade att han på S:t Eriks årsmötet framfört FSB:s och StBf:s policy när det gäller medlemskap i en bridgeklubb. Spelar man bridge på en bridgeklubb skall man vara medlem i resp. klubb och därmed också i Förbundet. BK S:t Eriks styrelse kommer att behandla frågan.

5. Ekonomi
Kassören Gunilla Tingström rapporterade den aktuella ekonomiska ställningen. Gunilla skall undersöka om pengar innestående på Ruterkontot kan föras över till ett bättre räntebärande konto. Micke och Gunilla tar kontakt med FSB i denna fråga.

6. Sanktioner och VU-beslut
Ingen ansökan om sanktion har inkommit och inga VU-beslut har tagits.

7. Fastställande av arbetsordning för styrelsemedlemmarna
Melvin fick i uppdrag att uppdatera det dokument, som han presenterat som underlag för styrelsens arbetsordning (bilaga 1).

8. Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen är det verktyg, som styrelsen skall verka utifrån. Melvin presenterade ett förslag till verksamhetsplan. Samtliga i styrelsen skickar in sitt förslag till verksamhetsplan inom vederbörandes arbetsområde. Verksamhetsplanen bör vara klar till nästa årsmöte inför stundande verksamhetsår.

9. Utbildningsbidrag
Kalle Persson rapporterade att han haft en TL-steg1- utbildning för 10 medlemmar och att samtliga godkändes. Den 6 februari 2011 kommer han att leda en Ruter-Bridgemate- kurs, vidare blir det en Steg 2-kurs (silverlicens) den 26-27 mars 2011. Våra klubbar får anmäla deltagare kostnadsfritt, andra distrikt får betala 200 kronor/person. – Den 13-14 november äger en 2-dagars utbildningshelg rum i Örebro för bridgelärare, vi bidrar med 50% av kostnaden i utbildningsbidrag, resten får respektive klubb stå för. Samma ersättning utgår till TL-Guld-kurs den 14-16 januari 2011 (bilaga 2).

10. Förslag till ändring av DM-Par
Björn föreslog att kval anordnas på de klubbar, som så vill, i form av en simultantävling. Tävlingskommittén fick i uppdrag att undersöka vilka klubbar, som är intresserade och i så fall lämplig spelvecka. Definitivt beslut i frågan tas vid nästa möte. – Beslöts att DM-finalen skall spelas den 16 april 2011 med 42 brickor i form av Gröna Hissen. – Statyetter utdelas till de tre främsta paren samt till de tre främsta paren där båda spelarna innehar högst ruternål (bilaga 3).

11. Val av medlems- resp klubbansvarig i styrelsen
Hans valdes som medlemsansvarig och Melvin som klubbansvarig
.
12. Information angående StBf i tidningen Pass
Björn informerade att i nästa nummer kommer styrelsen att presenteras med foton. Likaså kommer vårt tävlingsprogram in i tidningen.

13. Policy för mailutskick
Björn informerade att endast det som rör vår verksamhet får skickas som mail.

14. Övriga frågor
Information om kontaktpersonerna på klubbarna måste uppdateras. Gunila tar kontakt med samtliga klubbar för att ordna denna uppdatering. – Karen undrade över vilken policy som råder angående bordsavgift vid spel av matcher i Stockholmsserien och Dam-ligan. Björn mailar BK S:t Eriks styrelse angående denna fråga.

15. Åtgärdslistan
Från föregående åtgärdslista kvarstår frågan om klubbarnas intresse för kval i DM-Par. Tävlingskommittén kommer att undersöka detta.

16. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 22 november kl 16.30 på BK S:t Erik.

17. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.


Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Björn Wenneberg

Åtgärdslistan
Ståendepunkt
Verksamhetsansvariga ska rapportera vid varje styrelsemöte. Rapporter ska skickas till Gunila för utskick med kallelsen.

1. Alla våra tävlingsdatum läggs in på hemsidan Tävlingskommittén
2. Klubbarna kontaktas angående intresse för simultantävling som kval till DM-Par TK
3. Nya Veteranplaketter Karen
4. Tävling för mindre rutinerade i samband med Dam-DM Karen
5. Uppdatering av klubbarnas kontaktpersoner Gunila
6. Undersöka möjlighet att flytta Ruter-kontots pengar Gunilla, Micke
7. Uppdatera underlaget för styrelsen arbetsordning Melvin
8. Förslag till verksamhetsplan Samtliga
9. Mail till S:t Eriks styrelse ang bordsavgifter Björn
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80