Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 BK Tre Sang - Jubileumsguld La
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93

Protokoll från Stockholms Bridgeförbunds årsmöte 2010-09-03

Plats: BK S:t Erik: Kronobergsgatan 12
Tid: 2010-09-03 kl. 17.30 – 18.10

1. Birgitta Ternblad öppnade årsmötet. Fullmakter godkändes och röstlängd upprättades.

2. Föredragningslistan godkändes.

3. Till ordförande för årsmötet valdes Birgitta Ternblad.

4. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunila Langius.

5. Att justera protokollet, jämte ordförande, valdes Marie Andrén och Lillemor Strindberg

6. Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades. Vissa felaktigheter i resultatrapporteringen ändrades varefter verksamhetsberättelsen kunde läggas till handlingarna. Resultat- och balansräkningen godkändes.

8. Torbjörn Herngren läste upp revisorernas berättelse.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret..

10. Inga motioner hade lämnats in.

11. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet:
a) Budgeten föredrogs av ordförande Birgitta Ternblad och fastställdes.
b) STOJ (Stockholmsjuniorerna). Mats Nyberg förklarade varför man beslutat att lägga ner STOJ:s verksamhet. STOJ bedrev bridge i S:T Eriks lokaler på fredagar och samma juniorer spelade bridge på söndagarna i S:t Eriks regi. Det beslöts att slå samman dessa två verksamheter. – STOJ hade ett konto med innestående 15.000 kronor, som överförts till StBF. Detta belopp samt ytterligare 5000 kronor tillsammans med ett bidrag från S:t Erik på 20.000 kronor överförs till ett juniorkonto att användas till ny satsning på juniorbridgen. Man har anställt en konsulent, Per Leandersson, för att starta upp aktiviteter för att få ungdomar bridgeintresserade. En kommitté skall bildas bestående av ordförande i BK S:t Erik, en representant från StBF och en representant för juniorerna, som skall verka för ökad juniorsatsning.
I våra stadgar finns i § 13 beslut att STOJ:s styrelse utses av årsmötet. Nästa årsmöte föreslås ta bort denna paragraf ur stadgarna.

12. Beslöts att styrelseersättningarna blir samma som föregående verksamhetsår.

13. Beslöts att följa FSB:s beslut angående klubbarnas årsavgifter till FSB.

14. Medlemsavgiften till StBF blir oförändrad 40 kronor för verksamhetsår 2011-2012.

15. Inga övriga ärenden togs upp.

16. Valberednings förslag till styrelse för verksamhetsåret 2010-2011 presenterades. Valberedningen hade som ordförande föreslagit Björn Wenneberg. Ett motförslag framlades av Arla BK, Näsby BS och Saltsjöbadens BS på Mats Bud som ordförande. Efter röstning valdes Björn Wenneberg till ordförande på ett år.

17. Fastställdes att styrelsen skall bestå av ytterligare en ledamot, alltså sammanlagt 8
ledamöter.
Tre ledamöter kvarsitter ytterligare 1 år: Gunila Langius, Gunilla Tingström och Hans
Schauman.
Micke Almgren omvaldes på 2 år.
Som nya ledamöter valdes Mats Nyberg, Melvin Clark och Karen Gott.

18. Till revisorer omvaldes Gunnar Andersson och Torbjörn Herngren och som revisorssuppleant
omvaldes Börje Karlsson.

19. Till valberedning för ett år utsågs Birgitta Ternblad och Björn Eklind.

20. Birgitta Ternblad avslutade mötet. Hon avtackades med en minnesgåva för ett enastående
arbete under tre år. De övriga avgående styrelsemedlemmarna Pontus Silow och Tommy
Westman samt den avgående distrikttävlingsledaren Göran Sallstedt var inte närvarande men
kommer likaledes erhålla en minnesgåva från StBf.


Vid protokollet:


Gunila Langius


Justeras:Birgitta Ternblad Marie Andrén Lillemor Strindberg
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80