Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Föredragningslista vid årsmötet den 3 september 2010

1. Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd
2. Föredragningslista
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet
6. Mötets behöriga utlysande
7. Styrelsens berättelse inklusive resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
10. I stadgeenlig tid inkomna motioner (inga motioner har inkommit)
11. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet:
- budget 2010-2011
- STOJ
12. Styrelseersättningar för innevarande verksamhetsår (2009-2010)
13. Fastställande av klubbarnas årsavgifter till FSB kommer att utgå med
det belopp, som närmaste riksstämma beslutar (en avgiftshöjning är
aviserad)
14. Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår 2010-2011,
(Styrelsen föreslå oförändrad avgift 40 kr/medlem)
15. Övriga ärenden
16. Val av ordförande i StBF
17. Fastställande av antal samt val av övriga ledamöter
18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
19. Val av ordförande
20. Val av valberedning
21. Mötet avslutas
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80