Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Kanslitelefon 0730 488 118
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2009-10-13
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Birgitta Ternblad
Gunila Langius
Gunilla Tingström
Micke Almgren
Hans Schauman
Tommy Westman (fr o m §4)
Karen Gott (adjungerad till styrelsen i egenskap av ansvarig för Damligan)
Frånvarande: Pontus Silow

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna att titta på hemsidan..

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes. Birgitta hälsade särskilt de nya medlemmarna i styrelsen, Gunilla Tingström och Hans Schauman välkomna. Alla styrelsemedlemmarna gav en kort presentation av sina uppgifter i styrelsen.

2. Protokollen från styrelsemötet den 1 september 2009 och från styrelsens konstituerande sammanträde gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Tävlingsverksamheten. Micke rapporterade att Allsvenskans Division 4 har 12 lag vilket ger 2 platser till Division 3. Beslöts att innevarande år använda lagda brickor till Allsvenskans sista två omgångar i Division 3 och 4 till en kostnad av ungefär 1000 kronor. Micke underrättar via e-post samtliga lagkaptener om denna ändring och S:t Erik vidtalas av TK. - Stockholmsserien flyter på, det är några färre lag än förra året där framför allt dagserien har minskat. - Karen Gott, som är ansvarig för Damligan rapporterade att hon sänt ut spelschema till samtliga lag. I division 1 finns 6 lag men i division 2 bara 5 lag. Karen försöker få ännu ett lag intresserat av att spela.
Den av TK initierade tävlingen Halloween-Silvret måste tyvärr ställas in, då STOJ inte ansåg sig kunna stå för denna tävling. StBF försöker satsa på en liknande tävling till nästa verksamhetsår.
DM-tävlingarna står för dörren och först ut är DM-Damer, som går av stapeln lördagen den 13 december 2009. Hans Schauman, i egenskap av medlem i Djursholms Bridgeklubb, skall tillfråga sin klubb om man skulle kunna ansvara för denna tävling i samråd med StBF. Om detta inte går måste någon annan klubb tillfrågas eller måste StBF ensam stå för arrangemangen på S:t Erik. Karen Gott skissar på någon social aktivitet i samband med tävlingen, allt för att öka trivseln och antalet tävlande damer. Kanske kan man förutom förtäring även erbjuda kommenterade brickor efter spelet. - Övriga DM-tävlingars arrangemang diskuteras på följande styrelsemöten.
Birgitta rapporterade att den annonserade TL-utbildningen i oktober ställts in på grund av för få anmälningar. Dock finns ett flertal intresserade varför ordföranden åtog sig att
vidtala Distrikttävlingsledaren Göran Sallstedt att snarast anordna en kurs för silverlicens.
4. Ekonomisk rapportering. Den avgående kassören skall i nästa vecka överlämna relevanta handlingar till vår nya kassör Gunilla Tingström.

5. Sanktioner och Vu-beslut. Inga sanktioner har beviljats ej heller har några VU-beslut tagits.

6. Riksstämman. I årets Riksstämma deltar Birgitta Ternblad, Pontus Silow, Gunila Langius, Micke Almgren och Hans Schauman. Dessutom deltar StBf:s revisor Gunnar Andersson. Beslöts att StBF:s samtliga 17 röster innehavs av Birgitta Ternblad. -Programmet runt Riksstämman redovisades av Birgitta. Flera motioner har inkommit till FSB, som avstyrker samtliga. Beslöts att vi skall tillstyrka våra två motioner samt Skånedistriktets motion gällande veteranbidrag vid Sverigerepresentation. Vi avstyrker motionen angående seriespelares lagnamn. Tre motioner har inkommit gällande SM-par. Innan vi fattar beslut vill vi höra diskussionen och TK:s inställning till frågan. Vårt huvudintresse är att ett stort startfält skall behållas. FSB.s styrelses motion angående slopandet av distriktsträffen vartannat år röstar vi nej till. – Ett förslag från FSB:s styrelse att minska antalet styrelsemedlemmar med en person och att Festivalkommitténs ordförande även skall sitta i FSB.s styrelse tillstyrker vi. - Birgitta rapporterade valberedningens förslag, som vi tillstyrker. – Birgitta informerade om en skrivelse som FSB.s styrelse har givit ut angående regler för klubbar tillhörande FSB, vilket vi var positiva till.

7. Ungdomsbridgen STOJ. Inget nytt fanns att rapportera.

8. Övriga frågor. Micke meddelade att man nu kan göra e-post i form av massutskick
i Spader. - Det av årsmötet godkända åtgärdspaketet när det gäller vårt kapital skall
diskuteras vid nästa möte. Alla styrelsemedlemmar uppmanas att meddela Birgitta vilken
åtgärd man anser skall prioriteras först.

9. Åtgärdslistan. Reglerna för Damligan och Stockholmsserien har setts över och de
finns nu på hemsidan. - Kontroll av STOJ:s regelverk vad gäller bidrag kvarstår, och detta
arbete pågår hos STOJ.

10. Nästa möte. Nästa möte tisdagen den 1 december 2009 kl 18.15 på S:t Erik.

11. Mötet avslutades.


Vid protokollet Justeras:


Gunila Langius BirgittaTernblad

Åtgärdslista: Underrätta Allsvenskans lagkaptener om lagda brickor Micke
Meddela S:t Erik om lagda brickor TK
Fråga Djurshoms BK angående DM-Damer Hans
Aktiviteter vid DM-Damer Karen
Vidtala Göran Sallstedt om silverlicensutbildning Birgitta
Åtgärdspaketet Samtliga
Kontroll av STOJ:s regelverk Lennart Kjellman, Mats
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80