Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
c/o Birgitta Ternblad
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Kanslitelefon 0730-488 118

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2009-09-01

Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12

Närvarande: Birgitta Ternblad
Pontus Silow
Gunila Langius
Torbjörn Herngren
Micke Almgren
Tommy Westman (§§ 4 – 6)
Mats Nyberg (STOJ)

Frånvarande: Antonella Pirrone och Mona Bergström.
Delges via StBF:s hemsida och via mail till klubbarna.

Mötet öppnades och dagordningen godkändes med några tillägg.

Protokollet från styrelsemötet den 3 juli 2009 gicks igenom och lades till handlingarna.

Tävlingsverksamheten.
Pontus rapporterade att Rallyt fått annat upplägg. - Stockholms-serien skall enligt tidigare beslut ha en gemensam första speldag och den blir den 12 september på S:t Erik för de lag som kan spela då. - Det ser inte ut att kunna bli tillräckligt med lag för att starta en ny Division 5 i Allsvenskan. Diskuterades hur man skulle kunna entusiasmera deltagande i denna klubblagtävling. – Damligan och DM-Damer kommer att tas om hand av Karen Gott i samarbete med StBF. – Den planerade Halloweentävlingen anordnas av StBF.
För övrigt fanns inget mer att rapportera.

Ekonomisk rapportering
Torbjörn presenterade bokslutet, som har överlämnats till revisorerna. - Budgeten presenterades och gicks igenom. - I samband med att en ansökan kommit in från en av distriktets klubbar angående bidrag till bridgeutbildning, diskuterades policyn vid planerad bidragsgivning till klubbarna. Eftersom föregående årsmöte givit styrelsen i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket rörande StBF:s överskottskapital beslöts att förelägga ett sådant förslag i 6 punkter på årets årsmöte, där en av punkterna berör just bidrag till bridgeutveckling hos klubbarna. Beslöts att i avvaktan på detta beslut be ifrågavarande klubb skicka in en ny ansökan efter årsmötet. De sex punkterna innebär förslag till satsning på 1) TL-träff med case-presentation, 2) TL-utbildning, dels uppdatering men även ny utbildning 3) Klubbfunktionärsträff 4) Bidrag till bridgeutbildning 5) Pengar till klubbarna för att arrangera vissa tävlingar 6) Pengar till anordnandet av en Stortävling (Internationell) som ev kan vara återkommande flera år.
Samtliga dessa sex punkter kommer att föreläggas årsmötet.


Sanktioner och VU-beslut.
Inga sanktioner har givits. Två VU-beslut har fattats – dels den slutliga uppläggningen av Rallyt – dels har StBF i samband med att Korpen upphört uppvaktat Korpens styrelse: Henning Deichmann BK Två Ess, Jens Jakobsson SE-bankens BK och Stella Hawthorn BK S:t Erik med blommor som tack för deras stora engagemang.

Årsmötet och verksamhetsberättelsen.
Diskuterades de övriga ärenden, som styrelsen önskar ta upp på föredragningslistan och
verksamhetsberättelsen gicks igenom.

Ungdomsbridgen STOJ.
Mats rapporterade att ekonomin är god, förra årets resultat var en behållning på 4210 kronor. Fredagsbridgen är den största utgiftsposten. Bokslutet är översänt till revisorerna. – Diskuterades hur STOJ skall förhålla sig till inkomna ansökningar om bidrag. Beslöts att STOJ:s regelverk för utbetalning av bidrag skall ses över, vilket görs av Mats Nyman och Lennart Kjellman med hjälp av StBF. – STOJ:s styrelsemedlemmar bör i fortsättningen väljas på 2 år.
.
Övriga frågor.
Kontaktperson med köket inför våra tävlingar är Birgitta.
FSB anordnar den 19 oktober en TL-träff i samband med Riksstämman. Beslöts att Distriktstävlingsledaren Göran Sallstedt och Styrelsens tävlingsansvarige Pontus Silow anmäls till denna träff.

9. Åtgärdslistan. Samtliga punkter har åtgärdats utom punkt 3 (se över reglerna för Dam-ligan och Stockholmsserien), som är under utredning.

10. Nästa möte. Nästa möte äger rum söndagen den 20 september kl 12.00 (i anslutning till årsmötet) i S:t Eriks lokaler. Påföljande möte äger rum tisdagen den 3 oktober 2009 kl.17.30 i S:t Eriks lokaler.

Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Birgitta Ternblad

Åtgärdslista:
1 Se över STOJ:s regelverk när det gäller bidrag Mats, Lennart Kjellman mm
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80