Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Föredragningslista vid årsmötet den 21 september 2008

1. Föredragningslista
2. Mötets behöriga utlysande
3. Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet
7. Styrelsens berättelse
8. Resultat- och balansräkning
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. I stadgeenlig tid inkomna motioner (inga motioner har kommit)
12. Sanktionsavgifter för verksamhetsåret 2008-2009
13. Styrelseersättningar för innevarande verksamhetsår (2008-2009)
14. Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2008-2009. (Styrelsen föreslår oförändrad avgift 40 kr/medlem)
15. Ärenden, som styrelsen önskar behandla på mötet:
• Budget för 2008-2009
• Fastställande av årsavgiften till FSB, utgår med belopp som riksstämman beslutade hösten 2007
• Deltagande i distriktsträffen 19-20 oktober
• Övriga ärenden, som inte anmälts tidigare. För beslut krävs att minst tre fjärdedelar av de röstande är överens.
• Stadgeändring enligt styrelsens förslag
16. Val av ordförande i StBF
17. Fastställande av antal och val av övriga styrelsemedlemmar
18. Fastställande av antal och val av styrelsesuppleanter med angivande av inbördes ordning
19. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
20. Val av ordförande och övriga ledamöter till STOJ:s styrelse. Tillika val av STOJ:s representant i StBF
21. Val av valberedning
22. Mötet avslutas
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80