Kommande tävlingar
13/10 Simulutantävling 50 kr
05/11 Kamras Minne
10/11 Simulutantävling 50 kr
Rapporterade tävlingar
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 5
07/08 Guldgruvan - Final C
07/08 Guldgruvan - Final A
Förslag till STADGAR FÖR STOCKHOLMS BRIDGEFÖRBUND

1. Förbundets ändamål
Stockholms bridgeförbund (StBF) är en ideell förening med ändamål

• att fungera som distriktsorganisation för anslutna klubbar och enskilda medlemmar
samt att i bridgefrågor råda och bistå dessa
• att verka för förståelse och intresse för bridgespelet samt att genom information och
kursverksamhet bidra till dess utveckling
• att i anslutning härtill stödja och bedriva ideell ungdomsverksamhet med bridge på
programmet
• att inom Förbundet Svensk Bridge (FSB) företräda sina medlemmar och tillvarata deras
intressen
• att arrangera och leda tävlingar om distriktsmästerskap och andra tävlingar på
distriktsplanet och att, enligt direktiv från FSB, anordna uttagningar och
kvalificeringstävlingar till svenska mästerskap. Genomförandet av viss tävling kan
genomföras av någon klubb i distriktet
• att samarbeta med andra motsvarande organisationer
• att i övrigt bevaka och fullgöra, i enlighet med egna och FSB:s stadgar och beslut,
vad på ett distriktsförbund ankommer.

2. Förbundets organisation
StBF består av olika klubbar, vilka av FSB:s styrelse hänvisats till Stockholms verksamhets-område. StBF och anslutna klubbar är underställda FSB:s stadgar och beslut.

3. Medlem
a. Medlem i StBF och därmed också i FSB, är varje fysisk person som är medlem
i klubb inom StBF och som inom föreskriven tid erlagt stadgade avgifter.
b. På förslag av StBF:s styrelse och efter beslut på årsmöte kan till hedersledamot utses
särskilt förtjänt person.
.
4. Medlemskaps upphörande
a. Klubb som önskar utträda ur StBF, och därmed ur FSB, anmäler detta skriftligt till StBF.
Utträdesanmälan häver ej skyldigheten att till StBF och FSB fullgöra stadgade
medlemsåligganden intill dess utträde vunnit giltighet.
b. Enskild medlem eller klubb, som inte följer StBF:s stadgar och övriga bestämmelser och
som resterar med förfallna avgifter under mer än en månad, eller som grovt äventyrar
StBF:s eller FSB:s anseende, kan uteslutas ur StBF och därmed även ur FSB.
c. Enskild medlems eller klubbs uteslutande ur StBF och därmed FSB fastställs av FSB:s
styrelse.
d. Uteslutning eller frivilligt utträde medför ej rätt att återfå till StBF erlagda avgifter eller
rätt till dess tillgångar, såvida inte 14:2b ska tillämpas.

5. Medlemsavgifter
a. StBF:s räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni
nästföljande år. Medlemsavgifter till StBF fastställs på årsmöte och avser det närmaste
efter årsmötet följande verksamhetsåret.
b. Ny medlem är avgiftspliktig i och med att inträde i StBF har beviljats (för I-medlem 0 kr).
c. Medlem ska inbetala fastställd medlemsavgift om anslutningen skett fr o m 1 juli t o m
15 april. Mellan 15 april – 30 juni gäller avgiften även för nästa år.

6. Styrelse och förvaltning
a. StBF leds av en styrelse bestående av Ordförande och minimum fyra övriga ordinarie
ledamöter. Ordförande utses direkt av årsmötet, medan styrelsen inom sig fördelar övriga
befattningar.
b. Förbundets styrelse har sitt säte i Stockholms län.
c. Ordförande utses av årsmöte för en tid av ett år. Övriga ordinarie ledamöter väljs av
årsmötet för en tid av två år.
d. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, som vid förfall för ordföranden träder in i
dennes ställe. Samtidigt utses ny vice ordförande bland övriga ledamöter.
e. Styrelsen handhar StBF:s förvaltning och övriga angelägenheter i enlighet med dess
stadgar och årsmötets laga beslut.
f. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när VU (se 6.i) eller minst tre
av styrelsens ledamöter så påfordrar och är beslutför när mer än hälften av ledamöterna
är närvarande. Kallelse till styrelsesammanträde ska utgå minst fyra dagar i förväg. För
beslut fordras enighet hos minst hälften av antalet närvarande ledamöter. Vid lika
röstetal gäller mening som biträdes av sammanträdets ordförande, dock med undantag för
val och sluten omröstning, då lotten skiljer.
Protokollen skrivs i numrerad följd och ska justeras av ordföranden samt vid nästa
sammanträde föredras och godkännas. Protokollskopior utsänds till styrelseledamöter,
StBF:s revisorer, anslutna klubbar samt till FSB.
g. StBF:s räkenskaper avslutas per den 30 juni. Senast den 15 augusti samma år ska
räkenskaperna med tillhörande handlingar, samt förvaltningsberättelse jämte resultat-
och balansräkning för räkenskapsåret överlämnas till revisorerna.
h. Det åligger styrelsen att förelägga varje årsmöte förvaltningsberättelsen för det senaste
verksamhetsåret innehållande också resultat- och balansräkning. Detta redovisnings-
material utsändes till anslutna klubbar senast två veckor före årsmötet.
i. För behandling av löpande ärenden utser styrelsen inom sig ett verkställande utskott (VU)
bestående av StBF:s ordförande, vice ordförande samt ytterligare en ordinarie ledamot.
VU äger fatta beslut inom av styrelsen fastställd ram. VUbeslut protokollförs på nästa
styrelsemöte.

7. Förbundets firma
Distriktförbundets firma tecknas av ordförande eller gemensamt av två styrelseledamöter.
Därutöver tecknar kassören distriktets firma för bank- och postärenden.

8. Revision
a. För granskning av styrelsen, förvaltning och StBF:s räkenskaper utser årsmötet för tiden
till och med nästa årsmöte, två revisorer jämte en suppleant för dessa.
b. Revisorerna ska när som helst äga tillgång till StBF:s handlingar och har rätt att närvara
vid styrelsens sammanträden.
c. Senast den 30 augusti ska revisorerna till styrelsen avge en skriftlig berättelse över sin
granskning och där till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Valberedning
a. Valberedning bestående av två eller tre personer, utses av årsmötet för en tid av ett år i
taget.
b. Valberedningens ledamöter hämtas från olika klubbar och utser inom sig ordförande.
Valberedningen inkommer till förbundet med sina namnförslag till stundande årsmöte
senast två veckor före detta.

10. Årsmöte
a. Årsmötet är StBF:s högsta beslutande organ. Årsmöte avhålls varje år under september
månad på tid och plats enligt styrelsens beslut. Extra distriktsmöte hålls när styrelsen
anser detta behövligt eller när minst en femtedel av de till StBF anslutna klubbarna
skriftligen så påfordrar.
b. Tidpunkt för årsmötet ska av styrelsen fastställas senast den 15 juni och därefter snarast
offentliggöras och till anslutna klubbar skriftligen meddelas, varvid erinras om
bestämmelser om motionstid enligt 10:c.
Formell kallelse till årsmöte jämte föredragningslista med styrelsens förslag till beslut i
de ärenden styrelsen önskar behandla enligt föredragningslistan punkt 11 samt motioner
och valberedningens förslag ska skriftligen sändas till anslutna klubbar två veckor före
årsmötet.
Kallelse till extra distriktsmöte jämte fördragningslista och eventuella övriga handlingar
sändes till anslutna klubbar senast 7 dagar före mötesdatum. I övrigt ska i tillämpliga delar
samma bestämmelser gälla för extra som för ordinarie möten.
c.Motion från enskild medlem eller klubb ska för att kunna behandlas på StBF:s årsmöte
vara styrelsen tillhanda senast den 31 juli. Samtliga i rätt tid inkomna motioner
ska med styrelsens till- eller avstyrkan föreläggas årsmötet för avgörande.
d.Motion avseende förhållandena inom FSB och som ska behandlas på FSB:s riksstämma
ska vara StBF:s styrelse tillhanda senast den 31 juli.
e.Rösträtt vid Årsmöte och extra distriktsmöte har ombud utsedda av klubbarna. Klubben
äger en röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar enligt senaste medlemsredovisningen hos
FSB. Röstlängden ska dock utformas så att ingen klubbförening förfogar över mer än en
femtedel av det totala antalet röster som finns upptagna i röstlängden. Klubben kan vara
representerad av ett eller flera ombud, dock högst ett antal motsvarandet röstetalet. Varje
ombud ska uppvisa en av klubbens ordförande undertecknad fullmakt, vari anges det antal
röster för vilket ombudet befullmäktigas.
f.Vid årsmöte ska följande ärenden vara upptagna på föredragningslistan och behandlas.
Ärendenas inbördes ordning kan ändras av mötet..
***
1. Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd.
2. Föredragningslistan.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.
6. Mötets behöriga utlysande.
7. Styrelsens berättelse, inklusive resultat- och balansräkning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
10.I stadgeenlig tid inkomna motioner.
11.Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet.
12 Styrelseersättningar för innevarande verksamhetsår.
13 Fastställande att klubbarnas årsavgifter till FSB för det närmaste verksamhetsåret
kommer att utgå med det belopp som närmast kommande riksstämman beslutar.
14 Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår.
15 Övriga ärenden (se även 10.g).
16 Val av ordförande i StBF.
17 Fastställande av antal samt val av övriga ledamöter.
18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
19. Val av valberedning
***
g. Om minst tre fjärdedelar av antalet vid årsmötet representerade klubbar är ense därom, kan
ärende som ej gäller StBF:s upplösning eller stadgeändring upptas till behandling och
beslut under punkt 15 på föredragningslistan, även om ärendet ej specificerats i
kallelsen/föredragningslistan. Om nämnd majoritet ej föreligger, får ärenden som ej
specificerats på föredragningslistan diskuteras, men kan ej beslutas.
h. Beslut vid årsmöte eller extra distriktsmöte fattas med enkel majoritet där ej stadgarna
annorlunda bestämmer, och all omröstning sker öppet om sluten röstning ej begärs. Vid
lika röstetal avgör lotten utom frågan om styrelsens ansvarsfrihet, vilken anses beviljad
även vid lika röstetal.
i. Varje enskild medlem i StBF har närvaro- och yttranderätt vid distriktsmöte.
j. Protokoll från årsmöte ska senast 30 dagar efter mötet sändas till anslutna klubbar.

11. Tävlingssanktioner
En av klubb arrangerad öppen tävling kan av StBF sanktioneras för spel om silverpoäng. Vad
gäller regelverket för silvertävling gäller FSBs regler. Arrangör ska ansöka hos StBF i god tid före tävlingen.

12. Tävlingsrepresentation
a. Spelare kan tillhöra flera klubbar men får endast representera en klubb under spelåret,
(1 juli-30 juni), i tävlingar anordnade respektive sanktionerade av FSB, StBF eller annat
distriktsförbund. Dock kan en medlem efter ansökan hos FSB och med berörda klubbars
godkännande medges rätt att under pågående spelår byta representationsklubb. Under tiden
1 juli till15 augusti står det medlemmen fritt att byta representationsklubb.
b. Det åligger StBF:s medlemmar att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och
övriga föreskrifter samt att iaktta ett för FSB, StBF och tävlingsbridgen hedrande
uppförande.

13.Stadgeändring och förbundets upplösning
a. För ändring eller komplettering av StBF:s stadgar fordras ett på årsmöte fattat beslut, med
minst två tredjedels majoritet av de vid årsmötet registrerade rösterna.
b. För upplösning av StBF fordras att beslut härom fattas med minst två månaders intervall,
vid två på varandra följande möten, varav minst ett årsmöte. För giltighet ska beslutet vid
det möte, som sist hålles, biträdas av minst två tredjedelar av mötets röstetal. Beslut om
upplösning av förbundet ska åtföljas av beslut om fördelning av eventuella tillgångar
mellan anslutna klubbar, exempelvis i proportion till medlemstalet vid senast avslutade
räkenskapsår.
**********
Dessa stadgar har fastställts vid årsmöte den 21 september 2008.
Tidigare versioner har fastställts den 8 september 1998 och den 21 september 2003.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80