Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Sockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93

Protokoll från Stockholms Bridgeförbunds årsmöte 2007-09-23

Plats: BK S:t Erik: Kronobergsgatan 12
Tid: 2007-09-23 kl. 13.00 – 14.50

1. Anna Roos öppnade årsmötet, fullmakter godkändes och röstlängd upprättades. 28 personer som representerade 11 klubbar deltog i årsmötet.

2. Föredragningslistan godkändes efter det att punkt 10 ändrats till ”Ansvarsfrihet…” och punkt 15 delmoment 3 ändrats från ”distriktsträff ” till Riksstämman. Två deltagare anmälde att de ville ta upp varsin fråga under punkt 16.

3. Till ordförande för årsmötet valdes Lennart Eriksson.

4. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunila Langius.

5. Att justera protokollet, jämte ordförande valdes Kjell Lornby och Lars-Ove Karlsson.

6. Kallelse till årsmötet hade utgått i rätt tid och årsmötet förklarades behörigt utlyst.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades. Efter påpekande tillförs ändring i verksamhetsberättelsen enligt följande: Under ”Information till medlemmarna…” stryks meningen: ”Cirka tio utskick med inbjudningar till distriktets tävlingar samt styrelseprotokoll har sänts ut under året”. Vidare stryks under ”Tävlingsverksamheten” noteringen att samtliga spelare med e-post fick inbjudan till SM/DM par, DM par Veteraner (gäller de som var kvalificerade) och DM par Mixed. Verksamhetsberättelsen kunde godkännas med ovan föreslagna ändringar. Diskussion fördes även om innehållet i verksamhetsberättelsen. Den nya styrelsen ombeds särskilt beakta att medlemsantalet sjunkit, att utbildningsverksamheten inte blivit av samt att inbjudan via e-post inte har fungerat. Förslag till åtgärd lämnades: klubbarnas e-post bör uppdateras och StBF bör begära kvittens på utskick. Styrelsen skall tillse att trivsel och god stämning präglar tävlingar arrangerade av Förbundet.

8. Balansräkningen och resultaträkningen föredrogs av kassören Kalle Persson och den godkändes av mötet.

9. Revisionsberättelsen föredrogs.

10. Revisorerna förordade att resultat- och balansräkning fastställs av årsmötet och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006-2007. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för denna period.

11. Inga motioner hade lämnats in. En motion från föregående år angående indrivning av försenade avgifter togs upp av Lennart Ekman. Mikael Almgren svarade att FSB håller på att förbättra detta förfarande.

12. Inga sanktionsavgifter tas ut.

13. Styrelsens kostnadsersättning ökas med 5.000 kronor till 25.000
kronor. Samtidigt tas den specificerade posten för hemsidan på 7000 kronor bort.

14. Årsmötet fastställde oförändrad årsavgift 40: - till StBF för 2008-2009.

15. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet:
a) Budgeten föredrogs av kassören Kalle Persson. Beslöts att av det budgeterade överskottet bör 20.000 kronor avsätts till juniorverksamheten. Med denna ändring godkände årsmötet styrelsens förslag till budget för 2007-2008.
b) Fastställdes årsavgiften till FSB till samma belopp som föregående år.
c) Deltagandet i Riksstämman godkändes med det antal delegater styrelsen finner lämpligt. Vid Riksstämman skall ny styrelse i FSB utses. Mötet betonade att man gärna ser omval av nuvarande ordförande. Dessutom finns ett förslag från FSB att kanslichefen skall ingå i
valberedningen. Detta bör enligt mötet avslås. Mötet betonade att om flera andra synpunkter dyker upp får styrelsen handla efter eget omdöme.
d) Beviljades en ansökan från Stockholms Juniorer (STOJ) att bilda en kommitté med egen styrelse, ekonomi och beslutanderätt. Styrelsen väljs på StBF:s årsmöte och skall bestå av Ordförande vald på 1 år samt ledamöter för juniorerna, BK St Erik samt från minst en övrig
Stockholmsklubb. Till styrelse valdes:
Ordförande. Björn Åström 1 år
Ledamöter: Kristin Nedlich 2 år junior
Mats Nyberg 2 år Tyresö BK Anna Roos 2 år Krister Ahlesved 1 år Walter Bergman 1 år junior
Suppleant: Lennart Kjellman 1 år junior
Samt en representant från BK St Erik som utses av klubbens styrelse
Revisorer: StBF:s revisorer Gunnar Andersson och Alf Strömberg
Det betonades från mötet att minst 50% av ledamöterna bör vara juniorer.
e) Styrelsen meddelade att styrelseprotokoll och en del övrig information
i fortsättningen kommer att finnas på hemsidan. Efter önskemål från mötet sänds en påminnelse till klubbarna via e-post, när ny information finns på hemsidan.

16. Övriga ärenden
a) Lennart Ekmans tidigare motion angående indrivning av avgifter (se punkt 11 ovan)
b) Tora Philip från BK S:t Erik framförde problemet med FSB:s förslag att höja avgiften för brons- och silverpoäng. Detta kommer att drabba S:t Erik med stora belopp på grund av det stora antalet kuponger, som skrivs ut. Tora och mötet betonade att styrelsen bör ta del av de två förslag som finns och att man vid Riksstämman betonar att FSB beaktar de problem, som kan uppstå. Man bör sträva efter rättvis kostnadsfördelning –belastning mellan lag –och partävlingar och eventuellt införa ett rabattsystem.

17. Stadgeändring
I kallelsen till årsmötet ingick förslag till stadgeändring enligt nedan.
I stadgarna står det:
" StBF:s räkenskaper avslutas per den 30 juni. Senast den 31 juli samma år skall räkenskaperna med tillhörande handlingar, ävensom styrelsens protokoll, och förvaltningsberättelse jämte resultaträkning samt balansräkning för räkenskapsåret, överlämnas till revisorerna.”
Förslaget är att den 31 juli ändras till den 31 aug då den 31 juli inte fungerar i praktiken särskilt inte för förvaltningsberättelsen då årets
SM-tävlingar inte ens är avslutade. Årsmötet beslutade stadgeändringen.

18. Tora Filip läste upp valberedningens förslag. Man föreslår att styrelsen skall beståav 7 ledamöter och en suppleant och att ledamöterna bör representera så många klubbar som möjligt. Mötet beslutade enligt förslaget.

19. Val av ordförande. Till ordförande för ett år valdes Birgitta Ternblad.

20. Val av ordinarie styrelseledamöter: Karl Persson och Mona Bergström omvaldes på två år. Nyval gjordes av Antonella Pirrone och Gunila Langius (tidigare suppleant) på två år. I styrelsen ingår även Mats Bud, Göran Sallstedt och Mikael Almgren som valdes för en tvåårsperiod vid förra årsmöte. STOJ och Stockholms Korpbridgeförbund utser var sin representant.

21. Val av suppleant till styrelsen. Till styrelsesuppleant på ett år valdes Torbjörn Herngren.

22. Val av revisorer och en revisorssuppleant för ett år. Till revisorer omvaldes Gunnar Andersson och Alf Strömberg och som revisorssuppleant omvaldes Börje Karlsson.

23. Val av valberedning för ett år. Samtliga i årets valberedning hade avböjt omval. Till valberedning nyvaldes Anna Roos, Tomas Persson och Björn Eklind.

24. Årsmötet avslutades.

25. Slutligen avtackades Anna Roos (ordförande) för engagerat och väl utfört arbete i styrelsen och kassören överlämnade en vas med blommor till Anna. Vidare avtackades även Niclaes K.Ehnstedt för att i många år på ett förtjänstfullt sätt ha skött och uppdaterat vår hemsida.

Vid protokollet

Gunila Langius

Justeras:

Lennart Eriksson Kjell Lornby Lars-Ove Karlsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80