Kommande tävlingar
13/10 Simulutantävling 50 kr
05/11 Kamras Minne
10/11 Simulutantävling 50 kr
Rapporterade tävlingar
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 5
07/08 Guldgruvan - Final C
07/08 Guldgruvan - Final A
STADGAR FÖR STOCKHOLMS BRIDGEFÖRBUND1. Förbundets ändamål


Stockholms bridgeförbund (StBF) är en ideell förening med ändamål

att fungera som distriktsorganisation för anslutna lokalföreningar och enskilda medlemmar och att i bridgefrågor råda och bistå dessa,
att verka för förståelse och intresse för bridgespelet och att genom information och kursverksamhet bidra till dess utveckling,
att i anslutning härtill stödja och bedriva ideell ungdomsverksamhet med bridge på programmet,
att inom Sveriges Bridgeförbund (SBF) företräda sina medlemmar och tillvarata deras intressen,
att arrangera och leda tävlingar om distriktsmästerskap och andra tävlingar på distriktsplanet och att, enligt direktiv från SBF, anordna uttagningar och kvalificeringstävlingar till svenska mästerskap, dock att genomförandet av viss tävling kan uppdragas åt viss förening inom distriktet,
att samarbeta med andra, motsvarande organisationer, samt
att i övrigt bevaka och fullgöra, i enlighet med egna och SBF:s stadgar och beslut, vad på ett distriktsförbund ankommer.

2. Förbundets organisation

StBF består av olika lokalföreningar, vilka av SBF:s styrelse hänvisats till Stockholms verksamhetsområde. StBF och anslutna föreningar är underställda SBF:s stadgar och beslut.

3. Medlem

1
Medlem i StBF och därmed också i SBF, är varje fysisk person som vunnit i till StBF ansluten lokalförening och som inom föreskriven tid erlagt stadgade avgifter.

2
På förslag av StBF:s styrelse och efter beslut på årsmöte kan till hedersledamot kallas särskilt förtjänt person.

3
Lokalförening inom Stockholms distrikt, som önskar ansluta sig till StBF, tillställer StBF en skriftlig ansökan. Till denna fogas i två exemplar uppgift om antal medlemmar, styrelsens sammansättning och korresponderande ledamots namn, adress och telefonnummer samt två exemplar av föreningens stadgar. StBF:s styrelse avgör frågor om anslutning och vidarebefordrar, vid beviljad ansökan ett exemplar av dessa uppgifter till SBF. Avslås ansökan, har lokalföreningen rätt att överklaga hos SBF:s styrelse som, efter yttrande från StBF, slutligt avgör frågan. Lokalföreningen skall i förekommande fall av StBF upplysas om denna rätt.

4
Ansluten lokalförenings stadgar skall stå i överensstämmelse med SBF:s och StBF:s stadgar.

4. Medlemskaps upphörande

1
Lokalförening som önskar utträda ur StBF, och därmed ur SBF, gör härom till StBF ställd skriftlig anmälan.

Utträdesanmälan häver ej skyldigheten att till StBF och SBF fullgöra stadgade medlemsåligganden intill dess utträde vunnit giltighet.

2
Enskild medlem eller lokalförening som inte efterkommer StBF:s stadgar och övriga bestämmelser, som resterar med förfalla avgifter under mer än en månad, eller som grovt äventyrar StBF:s eller SBF:s anseende, kan uteslutas ur StBF och därmed även ur SBF.

3
Enskild medlems eller lokalförenings uteslutande ur StBF och därmed SBF, fastställs (med undantag enligt 14:1) av SBF:s styrelse.

4
Uteslutning eller frivilligt utträde medför ej rätt att återfå till StBF erlagda avgifter eller rätt till dess tillgångar, såvida inte 16:2 skall tillämpas.

5. Återinträde i StBF


Lokalförening eller enskild medlem som uteslutits ur StBF, och därmed ur SBF, kan efter ansökan beviljas återinträde. Ärendet avgörs av den instans som beslutat om uteslutningen. Härvid kan fastställas, att eventuellt tidigare förfallna men ej erlagda avgifter skall erläggas vid återinträdet.

6. Medlemsavgifter
1
StBF:s räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 juli till och med den 15 juni nästföljande år.

Medlemsavgifter till StBF fastställs på årsmöte och avser det närmaste efter årsmötet följande verksamhetsåret.

2
Ny medlem är avgiftspliktig i och med att inträde i StBF beviljats.

3
Medlem skall inbetala fastställd medlemsavgift om anslutningen skett under andra kalenderhalvåret och halv avgift om den skett under fösta kalenderhalvåret. Inbetalning av sådan avgift görs senast en månad efter föreningens anslutning för det antal medlemmar som föreningen då har.

7. Styrelse och förvaltning

StBF leds av en styrelse bestående av StBF:s ordförande och sex till nio övriga ordinarie ledamöter. Ordförande utses direkt av årsmötet, medan styrelsen inom sig fördelar övriga befattningar.

Not: Enligt 15 skall SKBF:s och Stubf:s styrelser ha vardera minst en ledamot gemensam med StBF:s styrelse. De utgör två av StBF:s sex till nio ordinarie ledamöter.

Därutöver utses vid årsmötet högst tre icke personliga suppleanter, vilka vid förfall för ordinarie ledamot (dock ej ordföranden) inträder i utsedd ordning.

2
Förbundets styrelse har sitt säte i Stockholms län.

3
Ordförande utses av årsmöte för en tid av ett år. Övriga ordinarie väljs av årsmötet för en tid av två år. Syrelsens suppleanter väljs av årsmötet för en tid av ett år.

4
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, som vid förfall för ordföranden träder i dennes ställe. När så sker, inträder suppleant för vice ordföranden i dennes egenskap av ledamot.

Suppleant har, då han inträder vid förfall för ordinarie ledamot, full rösträtt i styrelsen. Suppleanterna skall fortlöpande hållas underrättade om styrelsens beslut och verksamhet. Suppleant äger rätt att deltaga i styrelsens sammanträde utan ovan nämnt förfall, men saknar då rösträtt.

5
Styrelsen handhar StBF:s förvaltning och övriga angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och årsmötets laga beslut, varvid för fördelning av arbetsuppgifterna gäller av årsmötet fastställd instruktion.

6
Styrelsen sammanträde på kallelse av ordförande eller när VU (se 7.9) eller minst tre av styrelsens ledamöter så påfordrar och är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande eller ersatta av suppleanter. Kallelse till styrelsesammanträde skall utgå minst fyra dagar i förväg.

För beslut fordras enighet hos minst hälften av antalet närvarande ledamöter. Vid lika röstetal gäller mening som biträdes av sammanträdets ordförande, dock med undantag för val och sluten omröstning, då lotten skiljer.

Skriftliga sammanträden och telefonsammanträden är medgivna. Vid sådant sammanträde fattat beslut skall omedelbart protokollföras och infogas i närmast följande sammanträdes protokoll. Protokollen föres i numrerad följd och skall till riktigheten bestyrkas av ordföranden samt vid nästa sammanträde föredras och godkännas. Protokollskopior utsänds till styrelseledamöter (inklusive Stubf:s och SKBF:s representanter jfr 15), suppleanter, StBF:s revisorer, anslutna lokalföreningar samt till SBF.

7
StBF:s räkenskaper avslutas per den 30 juni. Senast den 31 augusti samma år skall räkenskaperna med tillhörande handlingar, ävensom styrelsens protokoll, och förvaltningsberättelse jämte resultaträkning samt balansräkning för räkenskapsåret, överlämnas till revisorerna.

8
Det åligger styrelsen att förelägga varje årsmöte förvaltningsberättelsen för det senaste verksamhetsåret, innehållande också resultaträkning samt in- och utgående balansräkning. Detta redovisningsmaterial utsändes till anslutna lokalföreningar senast två veckor före årsmötet, dock senast den 31 augusti.

9
För behandling av löpande ärenden utser styrelsen inom sig ett verkställande utskott (VU), bestående av StBF:s ordförande samt ytterligare två ordinarie styrelseledamöter. VU äger fatta beslut inom av styrelsen fastställd ram. Numrerade protokoll över VU:s beslut och vidtagna åtgärder tillställes ledamöter och suppleanter, förbundets revisorer samt Stubf och SKBF.

8. Förbundets firma

Distriktförbundets firma tecknas av styrelsen i dess helhet samt av den eller dem som styrelsen härtill bemyndigat.

9. Revision

1
För granskning av styrelsen, förvaltning och StBF:s räkenskaper utser årsmötet för tiden till och med nästa årsmöte, två revisorer jämte en suppleant för dessa.

2
Revisorerna skall när som helst äga tillgång till StBF:s handlingar och har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.

3
Senast den 20 augusti skall revisorerna till styrelsen avge en skriftlig berättelse över sin granskning och där till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Valberedning

1
I valberedning bestående av två till tre personer, utses av årsmötet för en tid av ett år i sänder.

2
I valberedningen kan ej ingå ledamot i den på samma årsmöte nyvalda styrelsen eller suppleant för sådan.

3
Valberedningens ledamöter hämtas från olika lokalföreningar och utser inom sig ordförande.

4
Högst en av ledamöterna kan omväljas för det närmast följande året. Valberedningen äger rätt att inom sig utse och till årsmötet föreslå denna ledamot. Ingen ledamot kan i obruten följd omväljas mer än en gång.

5
Valberedningen inkommer till förbundet med sina namnförslag till stundande årsmöte senast två veckor för detta, dock senast den 31 augusti.

11. Årsmöte

1
Årsmötet är StBF:s högsta beslutande organ. Årsmöte avhålls varje år under september månad på tid och plats enligt styrelsens beslut. Extra distriktsmöte hålls när styrelsen anser detta behövligt eller när minst en femtedel av de till StBF anslutna lokalföreningarna skriftligen så påfordrar.

2
Tidpunkt för årsmötet skall av styrelsen fastställas senast den 15 juni och därefter snarast offentliggöras och till anslutna lokalföreningar skriftligen meddelas, varvid erinras om bestämmelser om motionstid enligt 11:3.

Formell kallelse till årsmöte jämte föredragningslista med styrelsens förslag till beslut i de ärenden styrelsen önskar behandla enligt föredragningslistan punkt 11 (Se 11:5), samt motioner och valberedningens förslag skall skriftligen utgå till anslutna föreningar två veckor före årsmötet, dock senast den 31 augusti.

Kallelse till extra distriktsmöte jämte fördragningslista och eventuella övriga handlingar sändes till anslutna föreningar senast 7 dagar före mötesdatum. I övrigt skall i tillämpliga delar samma bestämmelser gälla för extra som för ordinarie möten.

3
Motion från enskild medlem eller lokalförening skall för att kunna behandlas på StBF:s årsmöte vara styrelsen tillhand senast den 31 juli. Samtliga i rätt tid inkomna motioner skall med styrelsens till- eller avstyrkan föreläggas årsmötet för avgörande.

Motion avseende förhållandena inom SBF och som skall behandlas på SBF:s riksstämma skall ävenledes vara StBF:s styrelse tillhanda senast den 31 juli. Sådan motion skall vidarebefordras med styrelsens yttrande till SBF senast den 20 augusti.

4
Rösträtt vid extra distriktsmöte och årsmöte tillkommer ombud utsedda av lokalföreningarna. Lokalförening äger en röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar enligt senaste medlemsredovisningen till StBF. Röstlängden skall dock utformas så att ingen förening förfogar över mer än en femtedel av det totala antalet röster som finns upptagna på röstlängden.

Lokalförening äger låta sig representeras av ett eller flera ombud, dock högst ett antal motsvarandet röstetalet. Varje ombud skall uppvisa en av föreningens ordförande undertecknad fullmakt, vari anges det antal röster för vilket ombudet befullmäktigas.

5
Vid årsmöte skall följande ärenden vara upptagna på föredragningslistan och behandlas. Ärendenas inbördes ordning kan av mötet ändras.

1. Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd.
2. Föredragningslistan.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.
6. Mötets behöriga utlysande.
7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
8. Balansräkningen.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen. Vid beslut under denna punkt äger den avgående styrelsens ledamöter ej rösträtt.
10. i stadgeenlig tid inkomna motioner.
11. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet
12. Sanktionsavgifter för närmaste verksamhetsår
13. Styrelseersättningar för innevarande verksamhetsår.
14. Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår
15. Fastställande att föreningarnas årsavgifter till SBF för det närmaste verksamhetsåret kommer att utgå med det belopp som närmast kommande riksstämman beslutar.
16. Övriga ärenden enligt 11.6.
17. Val av ordförande i StBF.
18. Fastställande av antal samt val av övriga ledamöter.
19. Fastställande av antal samt val av styrelsesuppleanter med angivande av inbördes ordning.
20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
21. Val av ombud och ersättare till SBF:s riksstämma. Den är ej valbar, som under året är eller har varit ledamot eller suppleant i SBF:s styrelse, ej heller den som är tjänsteman i SBF. Minst ett av ombuden skall utses av Stubf.
22. Val av valberedning

6
Om minst tre fjärdedelar av antalet vid årsmötet representerade lokalföreningar är ense därom, kan ärende som ej gäller StBF:s upplösning eller stadgeändring upptas till behandling och beslut under punkt 18 på föredragningslistan, även om ärendet ej specificerats i kallelsen/föredragningslistan. Om nämnd majoritet ej föreligger, må å föredragningslistan ospecificerat ärende diskuteras men kan ej avgöras.

7
Beslut vid årsmöte eller extra distriktsmöte fattas med enkel majoritet där ej stadgarna annorlunda bestämmer, och all omröstning sker öppet om sluten röstningen ej begärs. Vid lika röstetal avgör lotten utom frågan om styrelsens ansvarsfrihet, vilken anses beviljad även vid lika röstetal.

8
Varje enskild medlem i StBF har närvaro- och yttranderätt vid distriktsmöte.

9
Protokoll från årsmöte skall senast 30 dagar efter mötet utsändas till anslutna lokalföreningar.

12. Tävlingssanktioner

En av lokalförening arrangerad öppen tävling med deltagare från fem eller flera föreningar kan av StBF sanktioneras för spel om silverpoäng. Arrangör skall ansöka hos StBF i god tid före tävlingen. Arrangören skall senast en vecka efter tävlingen redovisa fastställda sanktions-, deltagar- och kupongavgifter.

I inbjudan till tävling som sanktionerats skall anges att så skett.

13. Tävlingsrepresentation

1
Inbjudan till deltagande i in- eller utländsk tävling får, när inbjudan avser representation för SBF eller StBF, ej accepteras utan godkännande från den instans som skall representeras.

2
Spelare kan tillhöra flera lokalföreningar men får endast representera en sådan förening under spelåret, 1 juli-30 juni, i tävlingar anordnade respektive sanktionerade av SBF, StBF eller annat distriktsförbund. Dock kan en medlem efter ansökan hos SBF och med berörda lokalföreningars godkännande medges rätt att under pågående spelår byta representationsklubb.


3
StBF och lokalförening äger därutöver rätt vidtaga de inskränkningar eller utvidgningar i sina medlemmars representationsrätt som i speciella fall anses erforderliga.

4
Det åligger StBF:s medlemmar att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter samt att iaktta ett för SBF, StBF och tävlingsbridgen hedrande uppförande.

14. Disciplinfrågor

Disciplinfrågor handläggs av SBF:s disciplinnämnd i enlighet med föreskrifter i §14 SBF:s stadgar.

Disciplinåtgärder på grund av skäl som är av ekonomisk natur kan i enlighet med § 14 moment 7 SBF:s stadgar. beslutas av StBF (jfr 4.2).

15. Spelarkommittéer

Ungdomsbridge och korporationsbridge bedrivs av Stockholms Ungdomsbridgeförbund (Stubf) respektive Stockholms Korporationsbridgeförbund (SKBF) på det sätt som föreskrivs av dessa organisationers stadgar, vilka utgör bilagor till dessa stadgar, Stubf:s och SKBF:s styrelser skall också utgöra kommittéer i StBF och skall vardera ha minst en ledamot gemensam med StBF:s styrelse.

Not: Detta tolkas så att respektive kommittéordförande utgör två av StBF:s sex till nio ordinarie ledamöter.

16. Stadgeändring och förbundets upplösning

1
För ändring eller komplettering av StBF:s stadgar fordras ett på årsmöte fattat beslut, biträtt av minst två tredjedelar av de vid årsmötet registrerade rösterna.

2.
För upplösning av StBF fordras att beslut härom fattas med minst två månaders intervall, vid två på varandra följande möten, varav minst ett årsmöte. För giltighet skall beslutet vid det möte som sist hålles, biträdas av minst två tredjedelar av mötets röstetal.

Beslut om upplösning av förbundet skall åtföljas av beslut om fördelning av eventuella tillgångar mellan anslutna lokalföreningar, exempelvis i proportion till medlemstalet vid senaste avslutade räkenskapsår.**********

Dessa stadgar har fastställts vid årsmöte den 21 september 2003.

Föregånde version faställdes 8 september 1998.


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80