Kommande tävlingar
06/11 Kamras Minne
13/11 Uppsala Lagguld
04/12 Malmö BK - Guld
Rapporterade tävlingar
10/10 Enaträffen
08/08 SM Par Open - Final - Omgång 2
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 1
Publicerad: Saturday 26 April 2014

LK 1313 Felaktig förklaring i partävling

Vid behandling av detta ärende har deltagit Christer Grähs, Jan Kamras, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och Sven-Olov Flodqvist.2 +1 -110
Syd giv
D742
1064
D75
K96
kn10
93
E10642
Dkn73
E65
KD52
Kkn3
1084
K983
Ekn87
98
E52

VästNordÖstSyd
    pass 
 pass  pass  11  pass 
 12  pass  1  pass 
 2  pass  pass  pass 

1 1+ kl
2 "relä"


Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:
Jag tillkallades efter det att bricka 20 färdigspelats. Nord-Syd hävdade då att man fått en felaktig förklaring av Öst beträffande Västs hand. Om Syd hade vetat att Väst inte lovat 4-korts spader skulle han gått in i budgivningen och de skulle fått spela ett spaderkontrakt. Öst hävdade att han sagt att han hade tolkat Västs bud på sätt som angivits ovan. Jag förklarade att om förklaringen var felaktig så skulle Väst före utspel ha talat om detta och TL skulle tillkallats. Så gjordes inte och eftersom jag blev tillkallad först efter att påföljande bricka var spelad och jag inte fick någon samstämmig utsago om vad som hade hänt så tog jag beslutet att resultatet kvarstår tills vidare men att Nord-Syd protesterat och jag kommer att föra protesten vidare till högre instans. Vid prisutdelningen efter spelets slut informerade jag om att en protest var inlämnad så slutresultatet skulle kunna komma att ändras.

Väst och Öst spelar normalt inte med varandra så systemdeklarationen var den som Öst använder med sin ordinarie partner och Väst anpassade sig till den.

N-S (överklagande)
Så här har den överklagande sidan uppfattat händelsen.
1 ”kunde vara kort”. 1 förklarades som ”relä”, när Syd i tredje budronden frågade om betydelsen. Innan Syd skulle bjuda i balanseringsläge frågade han vad Väst hade visat för hand. Förklaringen som gavs var att 1 var en högfärgsfråga och lovade minst en 4-korts högfärg, och eftersom Väst inte ville spela i hjärter hade hon 4-korts spader. Klöverbudet förklarades vara äkta, så Väst hade visat 4-4 i svart. Budsekvensen förklarades visa 10 poäng. Syd passade, och Väst gav vid detta tillfälle inte någon korrigering av Östs förklaring. Efter att brickan var färdigspelad anmärkte NS att Västs hand inte alls såg ut som Öst förklarat. Väst hävdade då att hon hade följt systemet och att Östs förklaring inte stämde. Öst tillstod nu att partnern visst kunde ha den hand hon faktiskt hade. Tävlingsledaren tillkallades efter att brickan var färdigspelad
NS anser sig ha lidit skada av den felaktiga förklaringen (Lag 21) och yrkar på domslutet 2 med jämn hemgång på NS. Om Väst har förnekat 4-korts spader genom att bjuda 2, och Öst genom sin (felaktiga) förklaring har visat längre klöver än spader, så är det från Syds horisont troligt att NS har en spelbar spaderfärg. NS spelar ett system där man passar ner 11-12 NT, och denna budstil påkallar aggressiv balansering, varför Syd inte skulle ha underlåtit att balansera vilket leder till 2Sp, om han hade fått en korrekt förklaring. Det bör även noteras att beskrivningen ”10 poäng” var felaktig.

Kommentarer till andra sidans synpunkter:
Under kvällen var ÖV överens om att V bjudit enligt systemet. Det var när NS fått denna information som TL tillkallades.
I ÖV:s dokumentation finns inget som styrker att det faktiskt var ett felbud och inte en felaktig förklaring. Hur bjuder man i systemet med starka kort och äkta ruter? Man kan knappast bjuda 1 eller 2, ty dessa bud är enligt Västs beskrivning upptagna för annat (se nedan). Måste man hoppa till 3 som svar på 1?

Kommentarer till juryns motivering:
Om det är så som juryn säger, att ÖV har valt att spela Östs system och Väst inte förväntades kunna detta, så har ÖV, enligt Lag 40B 6a, grovt försummat att meddela detta förhållande. Lagrummet specificerar tydligt att ett par skall meddela brist på samspelthet. Underlåtenhet att informera om detta skall leda till korrigerad poäng enligt 40B 6b. Det är dessutom tveksamt om det är tillåtet deltaga i ett SM-kval utan att inte ha diskuterat ens sina överenskommelser om svarsbud på det vanligaste öppningsbudet (Lag 40A 1a)!
Vi finner det märkligt och felaktigt att juryn i sitt beslut överhuvudtaget inte har behandlat vårt argument om att avvikelsen mellan Östs bud och Västs förklaring, intill att ÖV bevisat motsatsen, ska anses beror på en felaktig förklaring (Lag 21B 1b).
Juryn anser att en balansering är riskabel över 2, men att det skulle vara OK att kliva in på 1 med 4-kortsfärg utan att få reda på styrka etc från ÖV. Vi håller inte med om det resonemanget. Vidare invänder vi emot juryns argument om att Öst inte har förnekat 4-korts spader. Om man spelar en partävling och inte förstår innebörden av partnerns 2 (se Östs beskrivning), men ”vet” att hon har 4-korts spader, så lär man väl bjuda 2Sp om man skulle ha fyra kort i den färgen.
Juryn anser att NS skulle tillkallat TL tidigare, men det var först efter att brickorna var färdigspelade som ÖV gemensamt tillstod att Väst bjudit rätt och att förklaringen var felaktig. Det var alltså först vid detta tillfälle som det fanns information för NS att hävda att ett regelbrott begåtts.

Yrkande till LK:
2 med jämn hemgång på NS

Ö-V
Väst:
Före utspel frågar Syd Öst vad Västs bud betyder. Öst svarar att han förmodar att Väst har 4 Sp och 4 Kl. Lisbeth fick inga frågor om Östs bud.
Lisbeth säger att hon i första läget bjöd fel. Han skulle bjudit 2 eftersom 1 betyder att hon har åtminstone en fyrkorts högfärg.
Efter avslutat spel av bricka 19 fortsatte man utan vidare diskussion med bricka 20 och först därefter började ifrågasättandet av Östs förklaring av Västs hand.

Öst:
Östs minnesbild är att Syd passat sista gången och därefter före utspel ställer Syd en fråga till Magnus vad han vet om Västs hand. Magnus var förvirrad eftersom han inte förstod Västs bud (2) och svarade att han tolkade hennes hand som att hon hade 4 Sp och 4 Kl och borde ha runt 10 hp. Därefter spelades brickan utan vidare diskussion. Sedan spelades bricka 20 och då den var färdigspelad ifrågasatte Nord förklaringen som Öst gjort på bricka 19. Efter en del diskuterande tillkallades TL. Kort redogörelse om förloppet men TL svarade att han inte kunde döma utan resultatet på brickan fick stå kvar oförändrat, 2 Öst +1 och den muntliga protesten från motståndarna skulle TL ta upp med XX påföljande dag.

Juryns beslut med domslut och motivering:
Juryn avslår protesten och fastställer det spelade resultat.
ÖV spelar inte ihop i vanliga fall och hade enligt TL kommit överens om att spela östs system utan vidare diskussion. Man använde östs systemdeklaration där det på 1 står "kan vara kort" och inget annat vad gäller fortsatt budgivning. Öst svarade på frågorna efter det system som han spelar, men väst kände inte till systemet.
Juryn anser att en balansering med 2 i fjärde hand är riskabel. Inget säger att partnern (Nord) måste ha 4 sp även om väst inte har 4 sp som öst trodde/antydde genom sin förklaring (öst har heller inte förnekat 4 sp). Syd hade också möjlighet att bjuda 1 på 1 , men gjorde inte det.
Juryn anser också att NS (som är ett mycket rutinerat par) borde bevakat sina rättigheter på ett bättre sätt. Man borde ha reagerat redan då man såg träkarlen och då man sett att förklaringen inte stämde med korten (speciellt då syd var intresserad av ÖVs budgivning genom sina frågor). Åtminstone borde man ha gjort detta direkt efter att brickan var färdigspelad. Av någon anledning tillkallades TL först efter det att påföljande bricka var spelad (innan rondtiden var slut).

Juryns tillägg på överklagandes sidans kommentarer om juryns motivering:
ÖV har inte sagt att väst inte förväntades att kunna systemet. Man hade bestämt att spela östs system och att öst förklarade enligt det. Varför väst inte kände till den aktuella sekvensen har inte framkommit.
Öst har inte förnekat 4 sp i budgivningen. Om NS fått information om att väst inte behövde ha 4 sp, så är det fullt möjligt att öst skulle kunna ha 4 sp.
Juryn ansåg att en balansering på 2 skulle kunna vara riskabel eftersom ÖV kan ha upp till sju spader ihop och inga andra färger var aktuella att spela. Man har heller inte menat att man det är riskfritt att agera på 1, men att det var tänkbart.
Juryn anser fortfarande att det är förvånande att NS (båda är rutinerade och åtminstone N är väldigt lagkunnig) inte agerat snabbare då man sett att förklaringen inte överensstämde med träkarlens kort. Om det var så oklart med förklaringarna som man angett borde man ha misstänkt att det var ett möjligt regelbrott. Och då agerat omedelbart i samband med brickan och inte vänta med detta tills förrän nästa bricka var färdigspelad.


Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:
Se ovan.

XX som tillfrågades dagen efter om fallet av TL dömde att resultatet, 2 +1, skulle stå.


Lagkommissionens svar
Öst-väst kan inte styrka vilket system de spelar. Öst-väst hävdar att Väst har bjudit fel och att förklaringen är korrekt. Om det saknas bevis på motsatsen skall man förutsätta felaktig förklaring snarare än felbud. Öst-väst saknar sådan bevisning vilket gör att LK har förutsatt felaktig förklaring.

Det finns en viss motsägelse när Syd frågade om budgivningen. LK har ställt frågan till tävlingsorganisationen. Den uppger att Nord-syd hävdar att det var innan sista passet. Väst tillstår att Syd frågade innan han avgav sitt pass, medan Öst hade en vag minnesbild om att det var efter passet.

Det gör att LK har bedömt det som mest troligt att Syd frågade innan han avgav sitt pass.

Om Nord-syd hade fått en annan förklaring så är det möjligt att Syd hade valt att balansera över 2. Samtidigt är en balansering långt ifrån självklar, även om det med en korrekt förklaring blir mer sannolikt att Nord har fyra spader.

Syd har också valt att säga pass på 1 där många spelare hade valt att säga dubbelt. Syd valde också att säga pass på 1.

Sammantaget gör det att LK bedömer att Syd ofta kommer att säga pass även på 2. Samtidigt kan man inte utesluta att Syd hade valt att balansera över 2.

För att skipa rättvisa så väljer LK att utdöma en viktad score med två möjliga utfall. LK bedömer att (med hänsyn tagen till den icke felande sidan) Nord-syd i 25 % kommer nå 2 = +110 och i 75 % kommer att spela försvar mot 2+1 -110.


LK ändrar resultatet till att 25 % för 2=+110 och 75 % 2+1-110

Tillämpliga lagar 12C, 21B, 40A samt 75

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80