Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Publicerad: Thursday 27 February 2014

Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet 140220

Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet 140220 i Stockholm

PDF-fil för utskrift
Bilaga EBL/NBU-möte
Bilaga Alzheimers
Bilaga Jannerstenfonden

Närvarande styrelsen:
Mats Qviberg MQV
Jan Kamras JKA
Carl Ragnarsson CRA
Helena Axelsson HAX
Pontus Silow PSI
P-O Eriksson POE

Övriga:
Johan Grönkvist JGR
Carina Westlin CWE
Micke Melander MME
Bo Appelqvist BAP
Roger Wiklund RWI

Frånvarande:
Lars Persson LPE
Christer Grähs CGR
Pia Malmgren PMA

§ 9 Öppnande av möte

MQV hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§10 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 11 Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll är justerat och godkänt.

§12 Genomgång av åtgärdslistan
Åtgärdslistan gicks igenom.
Jannerstenfonden om ca 160 000 kr kommer att upplösas och övergå till Per Jannersten. Se bilaga.

§13 Rapport från Tävlingskommittén (TK)
Allsvenskan 2014
En preliminär serieindelning har tagits fram på TK-mötet i januari i Örebro och ska presenteras i Spader snarast möjligt efter det att alla de division 4-lag som avancerat till division 3 rapporterats in till kansliet. Sista rapportdatum är 31 januari 2014.

Kravspecifikation har gått ut till de tänkta arrangörerna och där frågan är ställd om de, utifrån kravspecifikationen, är villiga att ta på sig arrangörskapet. Svar ska vara TK tillhanda senast i mitten av februari.
Förslag på spelschema ska skickas ut till de deltagande lagens kaptener den 1 mars för synpunkter. Den 31 mars fastställs spelordningen för samtliga divisioner och är därefter definitiv.
Det ger lag som behöver flyga ca 5 månader att boka sina flygresor (givet att de beviljats) varvid biljetterna blir avsevärt billigare än vid sena bokningar.

Lag som har orimligt lång resväg (där laget tvingas resa dagen före), kan ansöka om logibidrag hos TK. Logibidragets storlek är samma som den extra avgift som de lag som spelar på ”hemmaplan” betalar för varje omgång på hemmaplan, f n 1.250 kr/lag och omgång.

Elitseriens avslutande omgång kommer att förläggas till Örebro och Scandic Väst 2014. Ramarna kring arrangemanget kommer att bli liknande de vi har för finalen i SM Lag, som spelas på samma ställe under Kr Himmelsfärdshelgen. Arrangemanget kommer att bli dyrare än tidigare års elitserieavslutningar eftersom det av logistikskäl (två separata spellokaler) kommer att behövas två tävlingsledare (istället för som tidigare en) samt en scoringpersonal (för liverapporteringen på nätet). En höjning av startavgifterna för allsvenskan är därför motiverad, för att täcka kostnaderna.

Vid distriktsträffen 2012 uttrycktes önskemål om färre brickor per match i division 3. Det huvudsakliga skälet är att det tungt att spela 72 brickor (3 x 24) på en dag, och många lag har dessutom lång resväg till och från spelet denna dag. Frågan aktualiserades på nytt under DTL-träffen i
samband med Riksstämman 2013. Förslagsvis skulle man minska antalet brickor till 60, d v s övergå till 20-brickorsmatcher.

Flera av division 3-serierna beräknar idag IMP-över-fältet (IAF) parallellt med själva lagtävlingen. Önskemål har de senast åren framkommit om en gemensam IAF för alla division 3-serier, på samma sätt som för division 2 och Elitserien.

Beslut
• Tommy Andersson är ansvarig anställd personal för allsvenskan 2014, då Stefan Vestlund slutar den 28 februari.
• Elitseriens avslutning spelas på Scandic Väst i Örebro.
• Startavgiften för allsvenskans höjs; Elitserien med 400 kr/lag, division 2 och division 3 med 100 kr/lag.
• TK ordförande tar fram enkäten. Tommy Andersson ansvar för att skicka ut den, tillsammans med spelschemat, till berörda division 3-lags kaptener den 1 mars. En nyordning av division 3 blir aktuell först till 2015 års serier.
• Gemensam IAF för division 3 införs på försök under allsvenskan 2014.

Förbundets olika tävlingsregelverk
1 augusti 2013 implementerades det generella regelverk som omfattar all tävlingsverksamhet i Förbundets regi; Generellt regelverk för tävlingar i Svenska Bridgeförbundet. Tanken bakom detta regelverk var att samla allt sådant som generellt gäller för vår tävlingsverksamhet, givet att inget annat uttryckligen framgår av en specifik tävlings (t ex llsvenskan, SM eller Chairman’s Cup) egna tävlingsbestämmelser.

I den svenska lagboken finns därutöver något som kallas Svenska Bridgeförbundets tilläggsbestämmelser, paragraferna 94-116. Flertalet av dessa tilläggsbestämmelser är redan inskrivna, ograverade eller förändrade, i det generella regelverket. Det skapar därför viss förvirring bland spelare, och även en del tävlingsledare, om vilket av dessa båda regelverk som har företräde när det står olika. Med det nya generella regelverket behövs inte längre några tilläggsbestämmelser i lagboken.

Frågan om vad som krävs för att få förhöjd guldpoängstatus vid guldtävlingar aktualiserades på nytt. Tidigare modell har varit att arrangören ansöker, därefter görs en ”okulär besiktning” av
startlistan, om den anses ”osedvanligt god” (hur nu det objektivt ska kunna bedömas) beviljas tävlingen förhöjd guldpoäng. TK nya förslag är att alla guldtävlingar vars snitthandicap är lägre än 15
tilldelas förhöjd guldpoäng. Som exempel kan nämnas att SM Par Final 2013 hade ett snitthcp på 11.33, semifinalen 17.00, mixedfinalen 19.60, damfinalen 25.08, veteranfinalen 18.52, Walters Bildelar Guld 17.64, Laholmsguldet 19.76, Kamras Minne 15.42 och Albrekts Guld 16.15, för att ta ett axplock.
Tommy Andersson har fått TKs uppdrag att kontrollera de senaste årens guldtävlingar för att utröna ifall just 15 är en lämplig gräns. Beslut ska fattas i frågan före 1 juli 2014.

Proceduren med överklagande av TLs domslut till en jury kommer att tas bort för sidotävlingarna under Bridgefestivalen. Istället används samma modell som internationellt, med ett s k Reviewförfarande.
Henrik Johansson har fått TK uppdrag att översätta de internationella reglerna för Review samt komma med ett förslag till hur man praktiskt genomför nyordningen under Bridgefestivalen 2014.

Beslut: Tilläggsbestämmelserna i lagboken tas bort i samband med nästa revidering, vilket sannolikt är 2017.

Tävlingsprogrammen
Tävlingsprogrammet för 2014/2015 för Förbundets tävlingar, fastställdes under januarimötet med endast en ändring. Första omgången i allsvenskan division 3 spelas på lördagen istället för söndagen,
för att så långt möjligt undvika arrangörer med enbart fyra lag. Tävlingsprogrammet kommer i maj att kompletteras med klubbarnas guldtävlingar.
Utkast till ramar för 2015/2016 och 2016/2017 finns sedan tidigare framtagna. Policyn är att programmet för det närmast kommande verksamhetsåret alltid ska fastställas på TK januarimöte.

Tävlingsledarutbildningar
TK har tagit fram riktlinjer för Steg 1- och Steg 2-utbildningarna. Steg 1-utbildningen bör omfatta ca 5-6 timmar teori, 3 timmar med praktiska övningar (s k simuleringar) och 1 timme prov; totalt ca 10 timmar. Motsvarande tid för Steg 2 bör vara minst 12 timmar, där ytterligare tid läggs främst på de praktiska övningar och provets genomförande. För att bli godkänd på simuleringarna för Steg 2 måste kursdeltagaren har genomfört minst tre simuleringar.

Nya tävlingsledarprov för Steg 1 och Steg 2 kommer att tas fram. Thomas Winther ansvarar för Steg 1 och Tommy Andersson för Steg 2.

Övrigt
Revidering av handicapsystemet, både avseende par och lag, görs i samarbete med, och när det i tiden passar in i, Förbundets nya IT-projekt.
Den nya VP-skalan (med två decimaler) för lagtävlingar som WBF sjösatte för ca ett år sedan kommer inte att införas för tävlingar som arrangeras av SBF.
Rankingpoäng. TK beslöt att fr o m 1 juli 2014 ta bort spärren att endast de arton tävlingar med flest rankingpoäng under den senaste 24-månadersperioden räknas in i rankingen. Istället kommer alla rankingpoäng som erövrats under de senaste 24 månaderna att räknas in. Rankingpoäng erhålls som tidigare endast i silver- och guldtävlingar.

Vinterfestival 2014

Vinterfestivalen 2014 är genomförd. Antalet deltagare i SM Lag Mixed minskade från 30 till 18 lag, antalet deltagare i sidotävlingarna var ungefär det samma eller något bättre, bortsett från guldtävlingen som minskade i ungefär samma proportion som SM Lag Mixed. En stor mängd fribiljetter hade i förväg delats ut på klubbarna runt om i Västergötland för att dra mer folk till bronstävlingarna. Totalt deltog i bronstävlingarna 432 spelare, varav 120 med fribiljett, 3 gratis (jourspelare) och 7 juniorspelare.

Billingehus skötte sig avsevärt bättre än ifjol. Man får inte bortse från det faktum att man rimligen inte kan förvänta femstjärnig lyx för den billiga peng deltagarna betalade för kost och logi; Billingehus är inget lyxhotell.

Ett medskick till Organisationskommittén som har möte 7-8 mars är att inte arrangera en ev tredje vinterfestival i Skövde utan titta på andra möjligheter eller att lyfta ut SM Lag-mixed och arrangera endast den tävlingen i t ex Örebro eller Stockholm. En Festival får fortsättningsvis inte gå med förlust.

Svenska Cupen 2014
Anmälningstiden till Svenska Cupen förlängdes med en knapp vecka, och ytterligare knappt 30 lag trillade in. Noteringen stannade vid 519, vilket är betydligt bättre än förväntat.

Utländska mästarpoäng

Upphörande av konvertering av utländska mästarpoäng skulle enligt TK- och styrelsebeslut ha trätt ikraft 1 juli 2013. En miss i korrekturen gjorde att texten föll bort i PDF-dokumentet Tävlingsbestämmelser för Svenska Mästarpoäng 2013/2014. TK har korrigerat dokumenten och konverteringen upphörde fr o m 1 januari 2014

Önskemål om att beslutet ska rivas upp och konverteringen fortsätta har inkommit varför TK önskar att styrelsen fattar ett slutgiltigt beslut i frågan.
Styrelsen anser att det svenska mp-systemet ska vara just svenskt.

Beslut: Styrelsen beslutar att TK:s beslut att sluta konvertera mp inspelade i utländska tävlingar kvarstår.
TK har mandat att besluta om konvertering av mp-innehav för utländsk spelare som flyttar till Sverige.

§14 Rapport från medlemskommittén (MK)
En förfrågan angående ett ev DN-ärende har kommit till styrelsen. Då ärendet inte tagits upp i DN lämnades förfrågan utan åtgärd.
Minikurser
6 st Minikurser är färdiga.
DN
DN har ett kvarvarande fall från 2013. Generellt har ärendetiden avsevärt förkortats under de senaste månaderna och ligger numer på de önskade 2-4 veckorna. Den nya policyn har mottagits väldigt väl bland våra funktionärer och klubbar.
Stena Line Cup
Arrangemanget på båten fungerade väldigt väl och vår samarbetspartner Stena Line har varit väldigt nöjda med exponeringen de fått under året som har gått. Ekonomiskt så gick SLC + ca 5.000 SEK. Ingen interndebitering för spelavgifter eller personalkostnader för anställd personal medräknad.
Anslutning av nya klubbar/pensionärsklubbar
Inga nya klubbar har tillkommit sedan vårt senaste styrelsemöte. Dock förs diskussioner på (minst) två platser/klubbar avseende anslutning till SBF.
25-55
Intensivkurs i Bridge är färdigt och levererat via vår hemsida. » länk
JNM/Camp i Örebro
Inbjudan inför mästerskapet har gått ut. Glädjande nog kan vi meddela att EBL godkänt ett bidrag till oss på upp till 7.000 Euro som vi kan använda som reseersättning till deltagare från mindre bridgenationer i Europa.

§15 Rapport från Utbildningskommittén (UtbK)
Ett bridgelärarseminarium hölls på Bridgens hus i Uppsala 15/11-17/11 2013. Intresset för kursen var stort och antalet deltagare uppgick till 46 stycken.
Gästföreläsare på kursen var Audrey Grant, med kollega Kathy Frigon, Nya Bridgeskolan med Catharina och Krister Ahlesved samt för Svenska Bridgeförbundet Micke Melander.
Utvärderingen som genomfördes efter kursen visade att deltagarna i helhet var mer än nöjda.

Ett uppföljningsseminarium planeras i Örebro under festivalen.

§16 Rapport från IT-kommittén (ITK)

Status i februari 2014
Arbetet är koncentrerat till ett fåtal områden:
1. BIT
Projektet pågår för fullt.

2. Förvaltning av Spader
Parallellt med BIT-projektet förvaltar vi Spader för god drift, funktionalitet och service även under projektperioden. Nyutveckling försöker vi begränsa eller lägga på BIT, men vidareutveckling fortsätter enligt plan. Även felrättningar genomförs.

3. Byte av driftspartner

Vi tittar på alternativ till nuvarande drift, eftersom vi upplever en hel del prestanda- och kvalitetsproblem – både på serversidan och hos användare. Förslag kommer att presenteras för styrelsen under våren 2014.
Vi tittar även på alternativ för telefoni, som vi skickar till kansliet för benchmark.

4. Forumregler

De nya reglerna för forumet i Spader har korrigerats och är redo att börja gälla.

BIT-projektet
Projektgruppen träffade ITK i Skövde för en workshop under Vinterfestivalen (16/1 2014). Där diskuterades arbetsformer, metoder, verktyg, releaser och fördelning av större uppgifter under 2014.
En del produktinvesteringar (som samarbetsplattform och kodningsverktyg) kommer att göras, men det kommer endast kommer att ta en blygsam del av projektbudgeten i anspråk.
Release 1 till Bridgefestivalen 2014 kommer att innehålla:
• Festivalsite på nya plattformen.
• Ny förstasida som är inriktad på att marknadsföra bridge och ge information till ickemedlemmar.
• En gemensam portal för samtliga sidor:
o BIT
o Spader
o Medlem på nätet
o SysKon

• Så mycket som möjligt av identifierade ”quick wins”:
o Lagboken
o Kalender
o Artiklar
o Nyheter
o Forum
o Blog
o FAQ
o Wiki
o Fotoalbum
o Undersökning (”Poll”)

En av de största frågorna att lösa under året kommer att bli hur behörighetsstrukturen skall se ut, dvs hur vi på bästa möjliga sätt hanterar det faktum att en fysisk person t ex kan vara medlem, TL,
funktionär, ledamot och anställd.

Plattformen Drupal kommer med en ny version (v8) och vi kommer att planera in när vår utvecklingsmiljö skall migreras. Troligen kommer vi inte att gå live med en äldre version än v8.

Budget för nyckelresursernas uppskattade arbete har lagts på 2 657 000 SEK

Materialkostnaderna kommer att bli mycket blygsamma, eftersom vi använder mycket open-source och då kostnaden för övriga lösningar inte är hög per användare. Nödvändiga licenser för projektet kommer att kosta 10-15 000 SEK per år.
Till dessa kostnader räknar ITK med att behöva någon form av externt stöd i vissa design- och Drupalfrågor och söker efter kostnadseffektiva alternativ.

Beslut: Styrelsen beslutar att ITK kan fortsätta att arbeta efter PSI:s förslag.
ITK har beslutanderätt vid ett eventuellt byte av IT-partner för kansliets drift.

§17 Rapport från uttagningskommittén/Internationellt (UK)

Öppna laget
Som planerat har stora delar av träningsbudgeten flyttats från 2012/2013 till denna säsong, eftersom laget inte kvalade in till Bermuda Bowl 2013 och kaptenen föredrog att satsa mer på uppladdning inför årets Lag EM i Opatija. Den totala träningsbudgeten för alla lag (i genomsnitt 150 tkr per år) kommer därför att överskridas denna säsong medan den underskreds förra säsongen.
För att kunna fokusera på förberedelser och lagbygge tog PG Eliasson ut laget Nyström-Upmark, Bertheau-Cullin och Sylvan-Wrang tidigt. De kommer att bilda lag även i flera inhemska turneringar. Förberedelserna inkluderar deltagande i Neighbour Challenge i Köpenhamn slutet April och en landskamp mot Polen på Tofta gård i maj. Denna säsong har även Bertheau-Cullin fått proffskontrakt i USA så de kommer att få fin träning mot motstånd i världsklass under Nationals i mars.

Damlaget
Vi har nu fått en ny kapten, BG Olofsson, som ger ett bra intryck och spelarna är positiva. Han fokuserar mycket på lagbygge. Förhoppningsvis blir det en nytändning efter besvikelsen vid VM på Bali.
Förberedelserna inför EM inkludera även för damerna Neighbour Challenge samt minst två lagträffar. Laget är detsamma lag som till Venice Cup senast, Jessica Larsson – Kathrine Bertheau, Maria Grönkvist – Catharina Ahlesved och Emma Sjöberg – Sandra Rimstedt. BG Olofsson är kapten och Carina Westlin coach.

Juniorlagen

Vi har ju kvalat in till VM i Turkiet med två lag vilket är mycket glädjande. Flera av paren har också visat framfötterna genom fina prestationer i tävlingar mot stora delar av världseliten. Kapten Leandersson arbetar mycket seriöst och har fantastisk hjälp av PO Sundelin som coachar truppen med en mängd olika uppgifter.
VM-förberedelserna inkluderar som vanligt White House turneringen i Holland, förutom diverse träningsläger. Flera av paren får förhoppningsvis, som tidigare, sponsring att medverka vid Nationals i mars. Jill Mellström gör en stor insats genom att organisera detta.

Seniorlaget

Kapten Gullberg ordnade en ”OBS-tävling” för intresserade par som just avslutats. Till sommarens EM tog han ut ettan och tvåan i tävlingen, Wenneberg-Selldén och Könyves-Rudenstål. De förstnämnda hade stora framgångar bl.a. vid öppna senior-EM par i Ostende, är samspelta sedan årtionden och känns som ett stabilt val. De sistnämnda är en nyare kombination och blir ett intressant nytillskott. De tränar nu intensivt. Dessa par kompletteras med Morath-Bjärregård, som väl inte behöver någon närmare presentation.

JKA har medverkat vid möten med EBL samt NBU.
Vårt grannland Danmarks store man i internationella styrelser, Jens Auken, har tyvärr avlidit efter en lång tids sjukdom.
I sommar är det val till EBL:s styrelse, JKA kommer förmodligen att kandidera om ordförandeposten och norden bör ha tre namnförslag till styrelsen.
I NBU Omvaldes Danmarks Stephan Magnusson till Ordförande och Flemming Bøgh-Sørensen till sekreterare.

För NM öppna + damer bestämdes följande spelordning:
2015: Färöarna
2017: Danmark
2019: Norge
2021: Finland
2023: Sverige
2025: Island

För Juniorer är det sedan tidigare bestämt att Öppna par spelas i Sverige och lag alternerar mellan Norge och Danmark.

2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 Camp och öppna JNM par i Sverige.

JNM Lag
2015 Danmark
2017 Norge
2019 Danmark
2021 Norge
2023 Danmark
2025 Norge

Man beslutade fortsatt att inte ha någon seniorklass vid NM, men håller öppet för en förändring vid kommande kongresser
Man beslutade att inte tillåta andra länder att delta i NM för öppen och damklass vid udda antal lag, men att tillåta ihopsatta transnordiska lag.
Endast ett föranmält lag från varje land kan vinna i respektive kategori och bara det lagets resultat räknas i tävlingen.

Protokoll från båda mötena bifogas.
Bilaga EBL/NBU-möte

§18 Rapport Ekonomi
Prognosen för 13/14 pekar mot en förlust på ca 500 000 kr före IT-projektet BIT, totalt pekar det mot en förlust runt en miljon kronor.
BIT -projektet kommer till stora delar att finansieras med befintligt kapital, men för att motverka miljonförluster pga BIT-projektet under kommande år fick styrelsen vid Riksstämman mandat att vid behov höja den rörliga spelavgiften.

Frånvarande ordinarie styrelseledamot Lars Persson ringdes upp och därmed fattade styrelsen ett enhälligt beslut.

Beslut: Styrelsen beslöt att fr o m 1 juli 2014 höja den rörliga spelavgiften till:
Partävling brons: från 2,50 till 3,50 kr/spelare
Partävling silver från 5 kr till 7,50 kr/spelare
Partävling guld från 10 kr till 15 kr//spelare
Lagtävling brons från 2,50 till 3,50 kr/spelare
Lagtävling silver från 3 kr kr till 4 kr/spelare
Lagtävling guld från 10 kr till 15 kr//spelare

§19 Rapport kansli/personalfrågor
Personal
•Lennart Persson slutade i november
•Stefan Westlund slutar 28 Februari
•Micael Svensson började 3 Februari
•Semesteruttaget har varit stort under perioden för att minska semesterlöneskulden.
•Personalmöte är planerat till 28-29 februari i Örebro

Kansli
En flytt av kansliet från Gävle till idrottens hus i Örebro är planerad till mitten på Mars. Vi kommer där att sitta tillsammans med SISU och Örebro Läns IF plus många andra förbund på riks och distriktsnivå.
Detta ger oss många viktiga kontaktytor för framtiden med såväl RF satsning som andra möjligheter och satsningar tillsammans med SISU och andra parter. Det ger oss också möjligheter till gemensamma tjänster med andra förbund.
På sikt så kommer hyran att vara väsentligt lägre än idag.
Vi tittar på att byta telefonväxel samt mobilabonnemang för att modernisera och få en bättre produkt.

§20 Logotype

En förfrågan har kommit från klubb som vill använda förbundets logotype och göra om den till sin egen.
Styrelsen är inte eniga i frågan.

Beslut: Det beslutades att ta in åsikter från utomstående varumärkesexperter samt att diskutera frågan vid höstens distriktsträff.

§21 Projekt RF 2015
RF 2015
2015 är det dags för RF att ha ny stämma, deadline för ansökan om inträde är 2014-12-31
Med det arbete som gjordes senast bedömer MME att vi är väldigt nära att kunna bli antagna.
MME arbetar enligt en uppsatt plan.

Sverige har åtagit sig att arrangera provbridge samt lektioner för fäktningsförbundet som ska arbeta med ett projekt för att utreda om denna form av övningar har positiv effekt på deras tävlingsresultat.

Beslut: Styrelsen beslutar att MME kan arbeta enligt plan och godkänner en budget om ca 10 000 kr för bl a en presentationsvideo som kan användas vid såväl RF:s stämma som på hemsidan samt vid andra presentationstillfällen.

§22 Distriktsträff 2014
Kallelse till Distriktsträff 2014 är färdig. Distriktsträffen kommer att handla om framtidens bridgesverige och kommer att äga rum dels på Birkaterminalen i Stockholm och dels ombord på M/S Birka 19- 20 september 2014.

§23 Alzheimers
Ytterligare en utredning angående bridgespelets påverkan på hjärnan och att det har förebyggande effekt för t ex Alzheimers har gjorts, denna gång i Polen.
Bilaga bifogas.
Bilaga Alzheimers

§24 Medlemsstatistik
Vi har ca 300 fler betalande medlemmar än i början av februari 2013.
Totalt hade vi 26 757 medlemmar i början av februari, det är ungefär detsamma som under motsvarande tidpunkt 2013.

§25 Kommande möten

15-17 maj på Smådalarö
19-20 september vid distriktsträffen
November i Göteborg

§27 Mötets avslutande

MQV tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid Pennan
Carina Westlin

Justeras
Mats Qviberg

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80