Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Publicerad: Monday 09 September 2013

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 130829

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 130829 i Södertälje

PDF för utskrift

Närvarande styrelsen:
Mats Qviberg MQV
Jan Kamras JKA
P-O Eriksson POE
Carl Ragnarsson CRA
Lasse Persson LPE
Christer Grahs CGR
Helena Axelsson HAX
Pontus Silow PSI

Övriga:
Micke Melander MME
Carina Westlin CWE
Roger Wiklund RWI
Bo Appelqvist BAP
Johan Grönkvist JGR

Frånvarande:
Lena Westman LWE

§ 130 Öppnande av möte
MQV hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 131 Fastställande av dagordning
Beslutades att förändra ordningsföljden på punkterna och lägga rapportpunkterna sist då POE hade förhinder att medverka under hela mötet.

§ 132 Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll är justerat och godkänt.

§ 133 Genomgång av åtgärdslistan
Åtgärdslistan gicks igenom.

§ 134 Ekonomi och Budget
POE presenterade en sammanställning över FSB:s ekonomi 2010-2016 med förslag till budget fram till 2016.
Istället för det budgeterade minusresultatet om 367 000 kr gör FSB ett plusresultat för 2012/2013 om ca 60 000 kr.
Budget för de kommande åren hänger till stor del på vad Riksstämman beslutar gällande såväl IT-satsning som motioner.

Beslut: POE gör en överskådlig sammanställning över ekonomi och Budget att presentera på Riksstämman.

§ 135 Personalfrågor
Styrelsen har beslutat att anställa Johan Grönkvist som kanslichef fr o m 1 november 2013.

§ 136 Medlemsstatistik
Vi har i dagsläget ca 500 fler betalande medlemmar än vid samma period föregående år.

§ 137 Årsbokslut och revisionsberättelse 2011-2012
Årsbokslut och revisionsberättelse för 2011-2012 gicks igenom.

§ 138 Årsbokslut och revisionsberättelse 2012-2013
Årsbokslut och revisionsberättelse för 2012-2013 gicks igenom och skrevs under.

Revisionen hade en del anmärkningar som måste åtgärdas.
Jannerstensfonden är formellt en separat stiftelse som borde kräva separat redovisning och revision. För att undvika dessa kostnader skall MME föreslå Jannersten att den formella stiftelsen upplöses och att vi hanterar dessa pengar som en intern fond där ”Jannerstens jury” får avgöra hur pengarna ska användas. Det innestående kapitalet förvaltar vi då tillsammans med övrigt kapital och ger fonden vår genomsnittsränta.

Beslut: POE ansvarar för att reda ut och åtgärda semesterlöneskulden.
MME ansvarar för att prata med Jannersten om fonden.

§ 139 Verksamhetsberättelse 2011-2012

Verksamhetsberättelse för 2011-2012 gicks igenom.

§ 140 Verksamhetsberättelse 2012-2013
Verksamhetsberättelse för 2012-2013 gicks igenom och skrevs under.

§ 141 Tematräffar, stadgar, motioner övrigt f. riksstämman
Inkomna motioner till Riksstämman 2013

1. Vi behöver ett användarvänligt datasystem Gunbritt Öhlen Växjöbridgen
- Komplett med yttrande från Sydöstra Sveriges Bridgeförbund
Styrelsen avstyrker motionen och hänvisar till BIT, den föreslagna IT-satsningen.
PSI skriver förslag till yttrande och presenterar på Riksstämman.

2. Tidningen Bridge Torbjörn Jönsson BK Zonen
Motionen tillstyrks. JKA skriver förslag till yttrande och presenterar på Riksstämman.

3. Namnbyte till Svenska Bridgeförbundet Sixten Ek Skövde BK
- Komplett med yttrande från Västergötlands Bridgeförbund
Motionen tillstyrks. HAX skriver förslag till yttrande och presenterar på Riksstämman.

4. Prispengar SM parfinalen Gunnar Andersson BK Alert
Motionen avstyrks. CGR skriver förslag till yttrande och presenterar på Riksstämman.

5. Seniorbudget Gunnar Andersson BK Alert
Motionen avstyrks. JKA skriver förslag till yttrande och presenterar på Riksstämman.

6. Allsvenskan Gunnar Andersson BK Alert
Motionen avstyrks. CRA skriver förslag till yttrande och presenterar på Riksstämman.

7. Bidrag ur EM-fonden Gunnar Andersson BK Alert
Motionen avstyrks. CRA skriver förslag till yttrande och presenterar på Riksstämman

Beslut: Alla yttranden ska vara klara och inskickade till MME senast torsdag 5 september för sammanställning och därefter distribution till distrikten senast 8 september.

§ 142 Förtjänsttecken
Ett antal ansökningar om förtjänsttecken gicks igenom.
Retroaktivt beslut om guldtecken till lag som vunnit EM/WMSG togs också.

Beslut: Beslutades att regler för förtjänsttecken ska ses över.

§ 143 Rapport ITK – Projektet

ITK har sin projektplan klar, den kommer att skickas ut till distrikten inom ett par veckor och PSI kommer att presentera den för distrikten, vid en tematräff, under Riksstämman.

Styrelsen hade en del frågor angående finansiering, resursbehov etc samt hur vi ska finansiera projektet.
Styrelsen vill inte höja medlemsavgiften utan föreslår att vi använder eget kapital samt, vid behov, en höjning av den rörliga avgiften.

Den redovisade budgeten har avsatt 1 mkr/år för IT-relaterade kostnader. Om stämman beslutar att satsa på det utvecklingsprojekt som presenteras av IT-kommitten kommer dessa pengar inte att räcka utan styrelsen måste ta av befintligt kapital eller höja spelavgiften. Eftersom ökningen av spelavgiften inte kan göras retroaktivt kommer vi att behöva acceptera en större förlust under en övergångstid. Vår balansräkning tål detta.
Beslut: POE förbereder information angående förslag om höjning av rörlig avgift till Riksstämman.

§ 144 Rapport från Medlemskommittén (MK)
DN
Tyvärr har det snarare blivit en försämring än en förbättring avseende handläggningstiderna. Vi har åter några ärenden som tagit uppemot ett halvår utan avslut.
MK föreslår en enklare handläggning där möjligen motiveringen och själva redovisningen av fallet har en avsevärt mindre roll än i nuvarande situation.

Jubileum 2013/SLC
Mycket fokus ligger på lansering och planering av Jubileumskryssen med Stena Line Scandinavica där tre arrangörer samarbetar. Finalen av SLC kommer att spelas på Scandinavicas kaptensbrygga.

25-55
En omarbetad version av ”Rekryten” är färdig och kommer att lanseras inom kort.

Minikurser

Externa krafter har hämtats in för att fa fart på produktionen, vi beräknar ha 10 st färdiga minikurser vid årets slut.

Årets Klubbledare
Sex personer har föreslagits till Årets klubbledare. MK beslutar inom kort vem som kommer att tilldelas priset vid Riksstämman i oktober.

§ 145 Rapport från Tävlingskommittén (TK)
Stena Line Cup
Tävlingen närmar sig slutfasen; två omgångar återstår innan slutspelet i Göteborg.
Information om SLC:s motsvarighet för 2014 måste ut senast i början av oktober 2013.

Sista Dansen till SM Par Mixed infördes under Festivalen i år för att bl a täcka sena avhopp p g a avancemang i Chairman’s Cup. Två platser utöver eventuella återbud (som i år blev två, så totalt fyra platser stod till buds) fanns i potten, hela 81 par deltog i tävlingen.

Inrättande av ett Allmänt regelverk
Generellt regelverk för tävlingar i Förbundet Svensk Bridge 2013-2014 är den officiella benämningen på det regelverk som övergripande för all tävlingsverksamhet inom FSB. Det spänner över hela området från medlemskap och –avgifter, trivselregler, alkoholpolicy m m till
rena tävlingstekniska spörsmål som sen ankomst, tidsöverdrag, överklagande till jury och LK. Detta regelverk är inte skrivet i sten utan kommer årligen (till den 1 juli, då ny revision publiceras) att uppdateras. Regelverket är tänkt att avlasta de specifika regelverken för t ex
Allsvenskan och SM-tävlingar från sådant som är generellt gällande. Det kommer emellertid även klubbverksamheten tillgodo; om man inga andra specifika tävlingsbestämmelser har, gäller det generella regelverket.
Regelverket publicerades på Förbundets hemsida den 1 augusti 2013.

Avskaffande av jury under Festivalen
TK och Festivalkommittén har planer på att avskaffa juryn som första instans för överklagande under Bridgefestivalen (med start 2014). Istället går man på den numera internationella modellen med s k Review. Om den överklagande anser sig missnöjd med domslutet, kan han vända sig till en utsedd Review-person (som rimligen är någon av våra Elittävlingsledare).
Den överklagande måste, för att ärendet ens ska tas upp, kunna peka på
brister i det tidigare handläggandet av ärendet – att tävlingsledarna helt enkelt förbisett relevant fakta eller inte gjort sin ”utredning” på ett korrekt sätt.

Vinterfestival 2014
Genomförs på Billingehus 15-19 januari 2014.

Skrivelse till TK
En skrivelse har inkommit till TK med bl a klagomål på kvalitén hos våra TL.
TK:s ordförande kommer att författa ett svar till brevskrivaren under augusti månad.

§ 146 Rapport från Festivalkommittén (FK)
Bridgefestival 2013 är lagd till handlingarna. Deltagarrekordet putsades rejält, 6.5 %, bättre än ifjol, vilket innebar att 8.000-parsvallen spräcktes med råge (8.281 par deltog, mot 7778 ifjol. Det blev även nytt rekorddeltagande i en enskild tävling; 416 par mot tidigare 392.

Vi hade även rekord i antalet sponsorer, LPE visade sponsormaterial samt utskick som gjorts till sponsorerna efter veckan. Samtliga sponsorer verkar nöjda med arrangemanget.

Hela 93% av deltagarna köpte spelbiljetter till tävlingarna. En konsekvens var att vi inte hade prispengar att betala ut, vilket innebar att LPE fick hämta ut pengar istället.

Alkoholregler infördes, vilket innebar att man inte fick ha öl med sig till bordet. En tape sattes upp på golvet, som markering att alkohol inte fick medföras bakom denna. Det fungerade mycket bra och endast ett fåtal påpekanden behövde göras.

§ 147 Rapport Utbildning
Ett Bridgelärarseminarium arrangeras i Uppsala 15-17 november, 21 personer är hittills anmälda.

§ 148 Rapport LK
Inget nytt att rapportera.

§ 149 Rapport från UK/Internationellt
Ett damlag representerar Sverige vid VM på Bali 16-29 september, laget består av Catharina Ahlesved, Maria Grönkvist, Jessica Larsson, Kathrine Bertheau, Emma Sjöberg, Sandra Rimstedt, Kapten Lena Nilsland Kärrstrand och coach Fredrik Alfredsson.

Juniorlandslagets U21 tog EM-guld i Wroclaw i juni, laget är därmed också kvalificerade till VM i Turkiet, augusti 2014.

Juniorlandslagets U26 tog en sjätte plats och kvalificerade sig till VM i Turkiet, augusti 2014.

Ett veteranlag bestående av: Sven-Olov Flodqvist, Peter Billgren, Mats Pettersson och Björn Sanzén vann Öppna EM-lag för veteraner vid Öppna EM i Ostende i juni.

I öppna EM-par för veteraner slutade Göran Selldén och Björn Wenneberg på fjärde plats.

§ 150 Övriga frågor
Forumregler
Nya forumregler har skrivits. Med en del tillägg från styrelsen ska reglerna publiceras och börja gälla senast fr o m 1/1 2014.
Förändring av startsidan ska beställas. Styrelsen vill att forumtrådarna tas bort från startsidan i Spader. En länk till forum på startsidan räcker.

Beslut: PSI beställer förändring av startsidan i Spader samt verkställande av nya forumregler.

Alkoholpolicy
Tidigare beslut om skrivning angående alkoholpolicy vid tävlingar upphävs.
En ny skrivning har gjorts med hjälp av en tidigare anställd vid alkoholinspektionen.
Skrivningen finns med i det generella regelverk för tävlingar som publicerades 1 augusti 2013.

Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår Pia Malmgren, Västergötland som ny styrelsesuppleant.

Aktuell info augusti 2013
MME visade det utskick med Aktuell information som skickats ut till klubbarna i augusti.

§ 151 Kommande möten
18-19 oktober i Örebro

§ 152 Mötets avslutande
MQV tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid Pennan
Carina Westlin

Justeras
Mats Qviberg
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80