Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2007-01-23PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2007-01-23

Närvarande: Leif Sundqvist
Peter Glans
Eva Ribbenberg
Agneta Danielsson
Kent Sjöberg
Birgitta Wiberg

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport
Eva Ribbenberg lämnade en ekonomisk redovisning. Redovisades även att Ruterkontot hade ett saldo 4646 kronor.

4. Slutliga inbetalningar från klubbarna
Redovisades att Haga BS och BK Allians nu lämnat över sin kassa till Sundsvallsbridgen.
Därmed är de ekonomiska transaktionerna mellan de gamla klubbarna och den nya
klubben ”Sundsvallsbridgen” avslutade.

5. Rapport från MBF:s styrelsemöte
Leif Sundqvist redovisade protokoll från MBF:s sammanträden den 11 oktober och 12 december.

6. Ansvariga tisdagskvällar
30 januari: Kent Sjöberg
6 februari: Leif/Birgitta
13 februari: Leif/Birgitta
20 februari: Leif/Birgitta
Efter Ruterutbildningen den 21 februari utses nya tävlingsansvariga för resterande tisdagskvällar under våren.

7. DM-veteraner 4 februari
Uppdrogs till Kent Sjöberg att göra inbjudan och sprida den till berörda klubbar och anslå en inbjudan i bridgelokalen.

8. DM-par 25 februari
Uppdrogs till Kent Sjöberg att göra inbjudan och sprida den till berörda klubbar och anslå en inbjudan i bridgelokalen.

9. Bidrag till DM-tävlingar
Beslutades att inga bidrag utgår för spel i DM-tävlingar.

10. Gaffelby lokalhyra
Leif redovisade den skrivelse, som inkommit från Lennart Nordqvist angående den beslutade hyreshöjningen för Gaffelby. Där redovisade Lennart de kostnader och intäkter Gaffelby har och att snittet för deltagarantalet under 2006 var 13 par/tävling. Lennarts resonemang om att det inte går ihop för Gaffelby med den nya hyran på 400 kr/dag delas inte av styrelsen. Efter diskussion beslöt styrelsen att det tidigare beslutet gäller, d.v.s Gaffelbys hyra under år 2007 är 400 kronor/speltillfälle. Noterades också att om deltagarantalet sjunker under någon av de kommande säsongerna, så är Gaffelby välkomna att inkomma med begäran om hyressänkning för därefter följande säsong.

11. Adjungering av ledamot från Pemsionärsklubbarna
Förfrågan har inkommit från pensionärerna om ha en adjungerad ledamot från pensionärsklubbarna. Styrelsen beslutade att inte ha någon adjungering från pensionärsklubbarna men anser att det är viktigt med en bra relation till pensionärsverksamheten och att man tänka sig att adjungera till vissa möten där frågor som direkt berör pensionärsverksamheten diskuteras.

12. Utbildning Bridgemate/Ruter
Beslutas att kalla till utbildning i Bridgemate och Ruter den 21 februari.

13. Logotype och protokoll på nätet
Beslutas att Kent Sjöberg får i uppdrag att lägga ut den nya logotypen och protokoll på Spader, websidan i Svensk Bridge.

14. Övriga frågor
Agneta Danielsson får i uppdrag kompletter köksutrustningen för högst 1000 kronor. Bl a skall ny vattenkokare köpas in.

15. Nästa möte
Nästa möte hålls den 20 mars kl 17.00.

16. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarar mötet för avslutat.


Vid protokolletKent Sjöberg Leif Sundqvist
Sekreterare Justeras
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80