Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Protokoll fört vid Sydöstra Sveriges Bridgeförbunds årsmöte den 17 september 2006 i Växjö.


§ 0. Lottning DM-lag.
Startordningen för de fyra grundserierna i DM-lag lottades.

§ 1 Öppnande med upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd.
Lars Moquist öppnade årsmötet. Röstlängden fastställdes till 50 röster fördelade på 15 klubbar.

§ 2 Fastställande av dagordning.
Den framlagda dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 3 Val av årsmötesordförande.
Lars Moquist valdes.

§ 4 Val av årsmötessekreterare.
Bernt Sigvardsson valdes.

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Agneta Svahn och Willy Norlin valdes.

§ 6 Årsmötets behöriga utlysande.
Kallelsen hade skickats ut i god tid enligt stadgarna och årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§ 7 Styrelsens och revisorernas berättelser.
Lars Moquist, Thomas Winther, Marie Petersson och Bernt Sigvardsson kommenterade var sin del av verksamhetsberättelsen. Hur DM-parfinalen ska läggas upp diskuterades. Lars Moquist läste upp revisorernas berättelse. Lars Tidblom efterlyste utskick av protokoll till revisorerna. Berättelserna lades med godkännande till handlingarna.

§ 8 Godkännande av balansräkningen.
Huvudförbundet redovisade en vinst på 11 kkr för verksamhetsåret. Underskottet på ungdomssidan var 1500 kr. Balansräkningen godkändes. I fortsättningen görs en gemensam bokföring för dessa kassor.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades enligt revisorernas förslag full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005/2006.

§10 Årsavgift till distriktsförbundet.
Beslöts att årsavgiften till distriktsförbundet för 2006/07 ska vara oförändrad 40 kr.

§11 Motioner.
Inga motioner har inkommit.

§12 Ärenden som styrelsen önskar behandla på årsmötet.
Inga ärenden förelåg.

§ 13 Övriga ärenden.
Birgitta Bengtsson påtalade att många rutinerade spelare uppträder överlägset och uttrycker sig nedlåtande när de möter nya och oerfarna spelare och uppdrog åt styrelsen att vidta åtgärder för förbättra atmosfären på klubbkvällarna.

§14 Val av ordförande.
Lars Moquist hade undanbetts sig omval. Bengt Lennartsson, som var valberedningens förslag, presenterade sig, och valdes till ny ordförande för en tid av ett år.

§15 Fastställande av antalet övriga ordinarie ledamöter och antalet suppleanter.
Årsmötet fastställde att antalet ordinarie ledamöter ska vara oförändrat 6 st och antalet suppleanter ska vara 3 st. De senare ska väljas från olika län.

§16 Val av ordförande i ungdomskommittén.
Marie Petersson, Svängsta valdes på 1 år.

§17 Val av övriga styrelseledamöter.
Omvaldes Bernt Sigvardsson och Johnny Petersson och nyvaldes Maritha Jensen, Hultsfred på 2 år.

§18 Val av styrelsesuppleanter.
Som suppleanter omvaldes Ingemar Andersson och Håkan Johansson och nyvaldes Greger Alfonsson, Emmaboda.

§19 Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Omval av Mikael Lund och Lars Tidblom med Ingvar Yxell som suppleant.

§20 Val av valberedning.
Till valberedning utsågs Lars Moquist (sammankallande), Agneta Svahn och Willy Norlin..

§21 Val av ombud till SBF:s riksstämma.
Uppdrogs åt styrelsen att utse delegater till Distriktsträffen i Uppsala den 20-21 okt.

§22 Tid och plats för nästa årsmöte.
Beslöts att nästa årsmöte ska hållas i Växjö den 22 sept. 2007.

§23 Sydöstra Bridgens Vänner.
Dragningen i Sydöstra Bridgens Vänners medlemslotteri uppsköts och genomförs vid DM-mixedfinalen i Emmaboda den 12 november. .

§24 Elitcupen.
Lars Moquist överlämnade Elitcupens vandringspris till lagkaptenen Johnny Petersson, Karlshamns BK.

§25 Mötets avslutande.
Ordföranden överlämnade Förbundet Svensk Bridges förtjänsttecken i silver och en blomma till Sten Lindquist och tackade honom för mångårigt styrelsearbete, Bernt Sigvardsson överlämnade distriksförbundets stora plakett i silver med graverad text och några flaskor gott rödvin till Lars Moquist och tackade för nya nio års gott samarbete. Ordföranden avslutade årsmötet, tackade för visat intresse och inbjöd till Oktobersilver.

Vid protokollet: Justeras:


/Bernt Sigvardsson/ /Lars Moquist/ /Agneta Svahn / /Willy Norlin /
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80