Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
1. Föreningens ändamål är att en dag i veckan anordna bridge för nybörjare samt en dag i veckan tävlingsbridge för alla medlemmar.

2. Föreningens styrelse skall bestå av sex ledamöter jämte två suppleanter.

3. Medlem har alla inom Väsby kommun boende ålders- och sjukpensionärer rätt att vara. I mån av plats och efter styrelsens godkännande får medlem, som flyttar till annan kommun, fortsätta att spela i föreningen. Under samma förutsättningar får pensionärer från annan kommun spela i föreningen.

4. Föreningens årsmöte väljer ordförande samt styrelsemedlemmar och suppleanter. Samtidigt väljs revisorer med suppleanter. Vid val av revisorer får styrelsens medlemmar ej deltaga. Mandattiden är två år för ordinarie ledamöter och för suppleanter ett år, för revisorer och revisorsuppleanter är mandattiden ett år. Halva antalet ledamöter omväljes varje år. Ordförande och kassör skall dock ej avgå samtidigt. Valberedning om två personer väljs på ett år.

5. Styrelsen konstituerar sig själv.

6. Styrelsen utser inom sig två firmatecknare, vilka tecknar föreningen var för sig.

7. Årsmöte hålles senast första veckan i mars. Kallelse till årsmötet ska utgå senast 3(tre) veckor före och motion ska vara styrelsen tillhanda senast 4(fyra) veckor före årsmötet och bifogas kallelsen.

8. Medlem skall betala de avgifter, som bestäms av årsmötet. a) Föreningen är ansluten till Svensk Bridge och följer deras stadgar b) En bridgespelare som inte varit medlem i Svensk Bridge eller varit medlem i Svensk Bridge tidigare och inte betraktas som medlem av Svensk Bridge, behöver inte betala medlemsavgift till Svensk Bridge innevarande och nästkommande verksamhetsår (verksamhetsåret =1juli -- 30 juni) c) En spelare som varit medlem i Svensk Bridge de senaste åren och vill bli medlem i Väsbypensionärernas Bridgeförening skall:  Först betala årsavgiften till Svensk Bridge.  Om inte detta sker skall denna spelare (gästspelare) betala extra per speltillfälle enligt Svensk Bridge stadgar.


9. Uppvaktning av medlemmar vid födelsedagar fr. o. m 75 år och därefter vart femte år, samt vid sjukdom ombesörjes av styrelsen. Kostnaderna betalas av föreningens kassa. Styrelsen ombesörjer blommor eller annan lämplig hyllning vid medlems jordfästning.

10. Styrelsen ordnar med lämplig avslutning sista speldagen i maj samt sista speldagen i december.

11. Styrelsen äger rätt att kalla till extra möte, utöver årsmötet, om så påfordras.

12. Eventuella ändringar av stadgarna beslutas av årsmötet.

13. Vid upplösning av föreningen skall dess tillgångar tillfalla kommunens Kultur- och fritidsnämnd.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80