Kommande tävlingar
06/11 Kamras Minne
13/11 Uppsala Lagguld
04/12 Malmö BK - Guld
Rapporterade tävlingar
10/10 Enaträffen
08/08 SM Par Open - Final - Omgång 2
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 1
Protokoll fört vid Sundsvallsbridgens årsmöte måndagen den 17 september 2018

1. Årsstämmans öppnande, fastställande av röstlängd
Årsstämman öppnades av Leif Sundqvist och röstlängden fastställdes.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för mötet
Leif Sundqvist valdes till ordförande för årsmötet.

4. Val av sekreterare för mötet
Ing-Britt Nyholm valdes till sekreterare för årsmötet.

5. Val av två justeringsmän
Dan Mattsson och Rune Lind valdes till justeringsmän att justera årsstämmoprotokollet.

6. Fråga om mötet är behörigt utlyst
Årsstämman ansåg mötet som behörigt utlyst.

7. Föredragning av styrelseberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning och revisionsberättelse
Resultat- och balansräkningarna redovisades och godkändes.
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-2018.

10. Budget för verksamhetsåret 2018-2019
Budgeten fastställdes i enlighet med förslag.

11. Fastställande av förbundsavgift till SBF
Beslöts att fastställa avgiften till den summa som Sveriges Bridgeförbund beslutar vid kommande årsstämma.

12. Fastställande av klubbavgift till Sundsvallsbridgen 2019- 2020
Klubbavgiften fastställdes vara oförändrad.

13. Fastställande av ram för styrelsearvoden och revisorarvoden
Ramen för styrelsearvoden fastställdes till 9000 kronor och 750 kronor till revisorerna.

14. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

15. Ärenden föredragna av styrelsen
Enkät utformas under hösten 2018 om Sverigelotter och är av rådgivande karaktär.

16. Val av ordföranden
Leif Sundqvist valdes till ordförande under en tid av ett år.

17. Val av styrelse ledamöter·
Till styrelseledamöter omvaldes för en tid av två år Kent Sjöberg och nyvaldes Linda Eklund och Anneli Sagersten för en tid av två år.
Till ersättare i styrelsen valdes Birgitta Wiberg och Birgitta Svensson på ett år.

18. Val av revisorer
Till revisorer för en tid av ett år valdes Dan Mattsson och Per Eskilsson. Till ersättare för revisorer för en tid av ett år valdes Lena Johansson.

19. Val av valberedning
Till valberedning valdes Liane Svensson och Poul Steckhahn för en tid av ett år. Liane Svensson utsågs att vara sammankallande i valberedningen.

20. Övriga frågor
Linda Eklund efterfrågade en dator med ekonomiprogrammet som kan följa uppdraget som kassör.
Styrelsen ansvarar för inköp av en dator.

21. Avtackning
Avtackning av Jan Ödén med blommor innan årsmötet och Klas Löfgren avtackades med blommor på årsmötet.

22. Avslutning av Årsstämma
Leif Sundqvist förklarade årsstämman för avslutad och i samband med det tackade han alla funktionärer för nedlagt gott arbete under året.

Vid protokolletIng-Britt Nyholm

Justeras:Leif Sundqvist Dan Mattsson Rune LindNärvarande personer vid årsmötet:

Anneli Sagersten
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Ing-Britt Nyholm
Linda Ekholm
Dan Mattsson
Klas Löfgren
Poul Steckhahn
Rune Lind
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80