Kommande tävlingar
06/11 Kamras Minne
13/11 Uppsala Lagguld
04/12 Malmö BK - Guld
Rapporterade tävlingar
10/10 Enaträffen
08/08 SM Par Open - Final - Omgång 2
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 1
Protokoll fört vid Sundsvallsbridgens årsmöte måndagen den 18 september 2017

1. Årsstämmans öppnande, fastställande av röstlängd
Årsstämman öppnades av ordföranden Leif Sundqvist och röstlängden fastställdes.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för mötet
Leif Sundqvist valdes till ordförande för årsmötet.

4. Val av sekreterare för mötet
Ing-Britt Nyholm valdes till sekreterare för årsmötet.

5. Val av två justeringsmän
Dan Mattsson och Poul Steckhahn valdes till justeringsmän att justera årsstämmoprotokollet.

6. Fråga om mötet är behörigt utlyst
Årsstämman ansåg mötet som behörigt utlyst.

7. Föredragning av styrelseberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning och revisionsberättelse
Resultat- och balansräkningarna redovisades och godkändes.
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-2017.

10. Budget för verksamhetsåret 2017-2018
Budgeten fastställdes i enlighet med förslag.

11. Fastställande av förbundsavgift till SBF
Beslöts att fastställa avgiften till den summa som Sveriges Bridgeförbund beslutar vid kommande årsstämma.

12. Fastställande av klubbavgift till Sundsvallsbridgen 2018- 2019
Klubbavgiften fastställdes vara oförändrad.

13. Fastställande av ram för styrelsearvoden och revisorarvoden
Ramen för styrelsearvoden fastställdes till 9000 kronor och 750 kronor till revisorerna.

14. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

15. Ärenden föredragna av styrelsen
Inga ärenden togs upp.

16. Val av ordföranden
Leif Sundqvist valdes till ordförande under en tid av ett år.

17. Val av styrelse ledamöter·
Till styrelseledamöter omvaldes för en tid av två år Ing-Britt Nyholm. Till ersättare i styrelsen valdes Birgitta Wiberg och Anneli Sagersten på ett år.

18. Val av revisorer
Till revisorer för en tid av ett år valdes Linda Eklund och Dan Mattsson. Till ersättare för revisorer för en tid av ett år valdes Lena Johansson.

19. Val av valberedning
Till valberedning valdes Liane Svensson och Poul Steckhahn för en tid av ett år. Liane Svensson utsågs att vara sammankallande i valberedningen.

20. Övriga frågor
• Mentorbridge efterfrågades och styrelsen utreder.
• 2 grupper på måndagkvällarna efterfrågades och styrelsen utreder.
• Fler brickor på måndagkvällarna, nu 20st, efterfrågades och styrelsen utreder.

21. Avtackning och prisutdelning
Ingen avtackning var aktuell. Priser delades ut till de tre bästa i årets sommarliga, Sofia Sundström, Lennart Wiklund och Tomas Jansson. Närvaropriserna till de flitiga sommarspelarna som närvarade på Årsmötet utdelades efter mötet.


22. Avslutning av Årsstämma
Leif Sundqvist förklarade årsstämman för avslutad och i samband med det tackade han alla funktionärer för nedlagt gott arbete under året.

Vid protokolletIng-Britt Nyholm

Justeras:Leif Sundqvist Dan Mattsson Poul SteckhahnNärvarande personer vid årsmötet:

Anneli Sagersten
Birgitta Wiberg
Leif Sundqvist
Ing-Britt Nyholm
Eva Angestad
Jan Ödén
Dan Mattsson
Klas Löfgren
Poul Steckhahn
Staffan Hedman
Barbro Hegnelius-Jonsson
Sofia Sundström
Tomas Johnsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80