Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2018-09-04

Närvarande:
Leif Sundqvist
Klas Löfgren
Kent Sjöberg
Jan Ödén
Ing-Britt Nyholm
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 25/4 föredrogs och lades till handlingarna.
Följande noterades:
• Sommarbridgen har haft 11par/tillfälle, en liten minskning från fjolårets 13par/tillfälle (kanske på grund av en mycket varm sommar).
• Tävlingskalendern för 2018-2019 utgår enligt beslut av Medelpads Bridgeförbund.
• Ändrad tid för Årsmötet till måndag 17 september kl. 17.00.

3. Ekonomiska läget
• Kassören Klas Löfgren gick igenom resultaträkning och balansräkning för 2017-2018 och informerade om att slutresultatet för 2017-2018 blev mycket bra.

Inga nya ekonomiska åtgärder behövs inför det nya spelåret med anledning av resultatet.

4. Inför Sundsvallsbridgens årsmöte 2018-09-17
• Dagordning tas fram av Leif Sundqvist.
• Preliminär verksamhetsberättelse gicks igenom med några tillägg, avsnitten måndag/torsdag ska revideras, samt att hela styrelsen ska framgå (även de som valdes på två år vid årsmötet år 2016). Styrelsen beslöt att fastställa Årsredovisningen och förslaget till vinstdisposition av resultatet. Avsättning till Resultatutjämningsfond sker med 10.000 kr och övrig vinst balanseras i ny räkning.
• Budget 2018-2019 upprättas av Leif Sundqvist och Klas Löfgren.
• Kassören har kontaktat revisorerna för att starta arbetet med revisionen av räkenskapsåret 2017-2018.
• KM-pokalen modifieras med att Louise Edholm och Roger Edholm ingraveras som KM-mästare för år 2017. Kent Sjöberg ombesörjer detta.
• Leif Sundqvist kontaktar Valberedningen.
• Förslag till kostnadsersättning för styrelsen 2018-2019 föreslås oförändrad till 9.000 kr och 750 kr till revisorerna.
• Startavgifter för klubbtävlingar 2018-2019 föreslås oförändrad.
• Årsavgiften till Sundsvallsbridgen för 2019-2020 föreslås oförändrad 35kr.
• Information på årsmötet ska ske om att en enkät kommer att utföras om vilka priser vi ska ha på våra tävlingar.

5. Nyrekrytering av medlemmar
Kent Sjöberg har skickat ut till styrelsen Bridgeförbundets folder för nyrekrytering. Han ordnar annons 8-9/9 i Sundsvalls Nyheter om kurs torsdagar. Prova-på-kväll ska genomföras tisdag 18/9 kl. 18.00 med Minibridge. Alla medlemmar ska informeras om att ta med en vän till denna kväll.

6. Bidrag för deltagande i SM-finaler
Beslöts att ett bidrag på 500kr per deltagare utdelas till de klubbmedlemmar, som deltog i SM-finalerna. Kent lämnar lista till Klas/Leif på de 8 personerna, som är berättigade till bidrag.

7. Sverigelotten
Beslöts att Sverigelotten skall användas, som pris tills vidare, enkät i höst.

8. Övriga frågor
• Beslöts att uppvakta Noi Cotz, som fyller 40 år den 8/9, Birgitta ordnar med blommor.

9. Nästa möte
Nästa möte sker direkt efter Årsmötet den 17 september i bridgelokalen för ett konstituerande möte.

10. Mötets avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat.
Vid protokollet Justeras


Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist
Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80