Kommande tävlingar
04/04 Laholms BK - Guldtävling
10/04 Trosa BS - Guldtävling
13/04 Rimbo BK - Påskguld
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Närvarande: May-Gull Hensche (ordförande), Larry Rosenius (vice ordförande), Sven-Bertil Lööw (kassör), Ingrid Hagberg Hake (styrelseledamot), Gun-Britt Karlsson (styrelseledamot), Lisbeth Nilsson (styrelseledamot), Lars Jeppsson (styrelsesuppleant), Kjell Pettersson (sekreterare).

Kerstin Johansson hade anmält förhinder.


1 Mötets öppnande och förslag till dagordning
May-Gull Hensche förklarar mötet öppnat. Dagordningen godkändes.
2 Val av justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Gun-Britt Karlsson.
3 Genomgång av förra mötets protokoll
May-Gull gick igenom föregående mötes protokoll: (3) May-Gull har haft ryggbesvär och även kristallsjuka. Hon har därför ännu inte kallat till städdag. (6) Lars har inte hunnit ta tag i eventuellt spel utan hcp på tisdagar. (8) En ny videokanon är inköpt och installerad. Den fungerar utmärkt.
4 Ekonomisk rapport
Resultatet för verksamhetsåret 2016-07-01 – 2017-06-30 var plus 7936,37. Resultatet för tiden 2017-07-01 - 2017-08-17 var plus 2041,95. Den ekonomiska rapporten för verksamhetsåret skall biläggas kallelsen till årsmötet. Några exemplar skall även läggas ut i lokalen.
5 Budget för 2017-2018
Vid förra årsmötet framkom önskemål om att det skulle göras upp en budget för kommande verksamhetsår. Kassören åtog sig att ordna med detta.
6 Karlshamnsligans ”problem”
Det har kommit kritik för att inga justeringar i beräkningen görs när vikarier sätts in. May-Gull gjorde därför en utredning och kom fram till att detta har mycket liten påverkan på resultatet. Sådana justeringar skulle också medföra en hel del arbete. Styrelsen beslutade att frågan skulle lämnas utan åtgärd.
7 Valberedningens problem
Två personer kommer vid årsmötet att avgå ur styrelsen. Valberedningen har bara hittat en ny person, som är villig att gå in i styrelsen. Om inte något nytt framkommer på årsmötet så är styrelsens förslag att en plats (suppleant) tills vidare lämnas vakant.

8 Förslag för dagordning för årsmötet
May-Gull hade gjort upp ett förslag till dagordning för årsmötet. Detta gicks igenom och vissa ändringar och justeringar gjordes. Den reviderade dagordningen biläggs till detta protokoll.
9 Förslag till verksamhetsberättelse
May-Gull hade gjort upp ett förslag till verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-2017. Efter någon mindre justering godkändes förslaget. Verksamhetsberättelsen finns som bilaga till detta protokoll.
10 Facebook (Biljes efterträdare)
Trots utsänd förfrågan till medlemmarna har det ännu inte gått att hitta någon efterträdare till Bengt Bilje. Frågan nämns i verksamhetsberättelsen och det finns en liten förhoppning om att någon kan bli intresserad.
11 Priser poängjakten
Sven-Bertil framförde, som sin åsikt, att det skulle vara priser till de individuellt sex bästa i stället för till de tre bästa, som det varit tidigare. Frågan diskuterades utan att man uppnådde enighet. Frågan bordlades och skall tas upp till hösten i den nya styrelsen.
12 Nya hemsidan
Tävlingar, protokoll och annat finns nu inlagt på nya hemsidan. Den är alltså helt klar. Den gamla hemsidan kommer att släckas ner vid nyår.
13 Övriga frågor
Det har kommit en del klagomål om att det är kallt i lokalen. Lars skall be Nils-Erik att tala med hyresvärden om detta. Om ingen förbättring sker så skall man testa med värmefläktar.
Frågan om klubbmästerskap togs upp men sköts fram för diskussion i den nya styrelsen.
Resultatrapporterna kommer ofta in sent i tidningarna. Ingrid åtog sig att tala med tidningarna om detta.
14 Mötets avslutande
May-Gull tackade för visat intresse och avslutade mötet.


Karlshamn 2017-08-21 Vid protokollet

Kjell Pettersson May-Gull Hensche Gun-Britt Karlsson Sekreterare Ordförande Justerare
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80