Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - INSTÄLLD
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2016-10-27
Närvarande:
Leif Sundqvist
Jan Ödén
Klas Löfgren
Birgitta Wiberg
Kent Sjöberg

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet. I sekreterarens frånvaro utsågs Kent Sjöberg att föra protokoll.

2. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Klas Löfgren redovisade det ekonomiska läget och styrelsen förklarade sig nöjda med rapporten.

4. Sverigelotten
Styrelsen har sedan tidigare beslutat att se vilka möjligheter som finns att använda sig av Sverigelotten som priser vid kvällstävlingarna och att minska på användandet av nyttopriser i form av choklad. Styrelsen har nu köpt in Sverigelotten och Leif har haft uppdrag att ta fram ett regelverk för hur lotterna skall fördelas vid prisutdelning. Styrelsen beslutar att fastställa regelverket för hur lotterna fördelas i samband med prisutdelningar och att avsluta utdelandet av frispel.

5. Kontanthantering
Kassören redovisar problemet med kontanthanteringen i föreningen. Klas får i uppdrag att teckna avtal med FOREX för inlösen av kontanterna.

6. Målning av bridgelokalen.
Leif redogör för att vissa delar av bridgelokalen behöver fräschas upp och målas om. Leif kontaktar bostadsrättsföreningen och kommer överens med dom om när det kan genomföras.

7. Info från MBF:s årsmöte
Leif redogör för det som sades vid årsmötet. Ytterligare en klubb är på väg in i MBF.


8. övriga frågor
Följande togs upp:
• Det är dags att putsa fönstren i lokalerna. Klas får i uppdrag att tillfråga någon som kan åta sig arbetet till rimlig kostnad.
• Beslutas att köpa 400 kortlekar för brickläggningen.
• Videokanon skall begränsas i användning. Det regelverk som tagits fram skall revideras en aning.


9. Nästa möte
Beslutas att nästa möte hålls tisdag 29 november kl. 17.00 i bridgelokalen.

10. Avslutning
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet Justeras


Kent Sjöberg Leif Sundqvist Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80