Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Protokoll fört vid Sundsvallsbridgens årsmöte tisdagen den 20 september 2016

1. Årsstämmans öppnande, fastställande av röstlängd
Årsstämman öppnades av Leif Sundqvist och röstlängden fastställdes.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för mötet
Leif Sundqvist valdes till ordförande för årsmötet.

4. Val av sekreterare för mötet
Ing-Britt Nyholm valdes till sekreterare för årsmötet.

5. Val av två justeringsmän
Eva Angestad och Lena Johansson valdes till justeringsmän att justera årsstämmoprotokollet.

6. Fråga om mötet är behörigt utlyst
Årsstämman ansåg mötet som behörigt utlyst.

7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. Revisionsberättelsen föredrogs och visade sig innehålla vissa synpunkter, för vilka justeringar skall åtgärdas.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningarna redovisades och godkändes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016.

10. Budget för verksamhetsåret 2016-2017
Budgeten fastställdes i enlighet med förslag.

11. Fastställande av förbundsavgift till SBF
Beslöts att fastställa avgiften till den summa som Sveriges Bridgeförbund beslutar vid kommande årsstämma.

12. Fastställande av klubbavgift till Sundsvallsbridgen 2017- 2018
Klubbavgiften fastställdes vara oförändrad.

13. Fastställande av ram för styrelsearvoden och revisorarvoden
Ramen för styrelsearvoden fastställdes till 9000 kronor och 750 kronor till revisorerna.

14. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

15. Ärenden föredragna av styrelsen
Ordförande informerade om att planer finns för minskning av kontanthanteringen. En medlem rekommenderade klubben att se hur Albrekts Bridgeklubb löst frågan. Ytterligare förändring är på gång då Sverigelotten, som gynnar föreningar, kommer att införas framöver på försök och ersätta chokladpriserna på våra tävlingar.

16. Val av ordföranden
Leif Sundqvist valdes till ordförande under en tid av ett år.

17. Val av styrelse ledamöter·
Till styrelseledamöter omvaldes för en tid av två år Kent Sjöberg och Jan Ödén. Nyval skedde av Klas Löfgren för en tid av två år. Till ersättare i styrelsen valdes Birgitta Wiberg och Anneli Sagersten på ett år.

18. Val av revisorer
Till revisorer för en tid av ett år valdes Linda Eklund och Dan Mattsson. Till ersättare för revisorer för en tid av ett år valdes Lena Johansson.

19. Val av valberedning
Till valberedning valdes Liane Svensson och Poul Steckhahn för en tid av ett år. Liane Svensson utsågs att vara sammankallande i valberedningen.

20. Övriga frågor
• Annons om nybörjarkursen som startar 6 oktober kommer att sättas in i Sundsvalls Tidning och Sundsvalls Nyheter.
• Liane Svensson önskade att blanketten för redovisning av tävlingar revideras så att frispel för jourspelare redovisas på separat rad (enligt påpekande från revisorerna).

21. Avtackning och prisutdelning
Priser delades ut till de tre bästa i årets sommarliga, på delad 1-2 plats kom Helena Strömberg och Dan Bylund och på tredje plats Lena Johansson. Närvaropriserna till de flitiga spelarna gick till Andreas Westman, Poul Steckhahn, Ulla Blanck, Eva Angestad, Jan Ödén och Kent Sjöberg.
Avtackning av Lena Becksén kommer att ske vid ett senare tillfälle.


22. Avslutning av Årsstämma
Leif Sundqvist förklarade årsstämman för avslutad och i samband med det tackade han alla funktionärer för nedlagt gott arbete under året.
Vid protokolletIng-Britt Nyholm

Justeras:Leif Sundqvist Eva Angestad Lena JohanssonSvenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80