Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Protokoll fört vid Sundsvallsbridgens årsmöte tisdagen den 15 september 2015

1. Årsstämmans öppnande, fastställande av röstlängd
Årsstämman öppnades av Leif Sundqvist och röstlängden fastställdes.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för mötet
Leif Sundqvist valdes till ordförande för årsmötet.

4. Val av sekreterare för mötet
Ing-Britt Nyholm valdes till sekreterare för årsmötet.

5. Val av två justeringsmän
Eva Angestad och Jan Ödén valdes till justeringsmän att justera årsstämmoprotokollet.

6. Fråga om mötet är behörigt utlyst
Årsstämman ansåg mötet som behörigt utlyst.

7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. Revisionsberättelsen föredrogs och visade sig innehålla vissa synpunkter på hur redovisningen ska göras. Den kommande styrelsen gavs i uppdrag att se över den kommande redovisningen.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningarna redovisades och godkändes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-2015.

10. Budget för verksamhetsåret 2015-2016
Budgeten fastställdes i enlighet med förslag.

11. Fastställande av förbundsavgift till FSB
Beslöts att fastställa avgiften till den summa som Förbundet Svensk Bridge beslutar vid kommande årsstämma.

12. Fastställande av klubbavgift till Sundsvallsbridgen 2016- 2017
Klubbavgiften fastställdes vara oförändrad.

13. Fastställande av ram för styrelsearvoden och revisorarvoden
Ramen för styrelsearvoden fastställdes till 9000 kronor och 750 kronor till revisorerna.

14. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

15. Ärenden föredragna av styrelsen
Styrelsen hade inga ärenden att föredraga.

16. Val av ordföranden
Leif Sundqvist valdes till ordförande under en tid av ett år.

17. Val av styrelse ledamöter·
Till styrelseledamöter valdes för en tid av två år Ing-Britt Nyholm och ett år Jan Ödén. Till ersättare i styrelsen valdes Anneli Sagersten och Lena Becksén på ett år.

18. Val av revisorer
Till revisorer för en tid av ett år valdes Linda Eklund och Dan Mattsson. Till ersättare för revisorer för en tid av ett år valdes Lena Johansson.

19. Val av valberedning
Till valberedning valdes Liane Svensson och Monika Lindberg. Liane Svensson utsågs att vara sammankallande i valberedningen.

20. Övriga frågor

• Installation av nya datorn sker omgående av Emil Tibblin och Kent Sjöberg.
• Olika förslag/alternativ till ökning av intäkterna vid eventuell ökning av kostnader framkom, som ökning av medlemsavgiften, ökad spelavgift, minskning av priser vid tävlingar, ökat hyresuttag för inhyrda klubbar. Styrelsen fick i uppdrag att göra en total genomgång av konsekvenserna av nämnda förslag.

21. Avtackning och prisutdelning
Priser delades ut till de tre bästa i årets sommarliga, delad vinnare var Andreas Westman och Staffan Hedman med Helena Strömberg(ej närvarande) som trea.
Avtackning av Ulf Blanck kommer att ske vid ett senare tillfälle.

22. Avslutning av Årsstämma
Leif Sundqvist förklarade årsstämman för avslutad och i samband med det tackade han alla funktionärer för nedlagt gott arbete under året.
Vid protokolletIng-Britt Nyholm

Justeras:Leif Sundqvist Eva Angestad Jan ÖdénNärvarande personer vid årsmötet:

Ulla Blanck
Kent Sjöberg
Liane Svensson
Birgitta Wiberg
Leif Sundqvist
Staffan Hedman
Andreas Westman
Ing-Britt Nyholm
Gunnar Lindberg
Monica Lindberg
Eva Angestad
Jan Ödén
Dan Mattsson
Gunnel Sandberg
Anneli Sagersten
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80