Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Närvarande styrelse
Jerry Mähler ordf.
Anders Lundgren v ordf.
Åke Lundberg ledamot
Nils-Erik Östman suppleant

Klubbrepresentanter
Seth Carlsson Sollefteå BK

Övriga medlemmar närvarande 9 stycken

§1 Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd.
Jerry Mähler öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Sollefteå BK lämnade in fullmakt och har rösträtt enligt röstlängden.

§2 Föredragningslista
Läses igenom och godkänns.

§3 Val av ordförande vid årsmötet
Jerry Mähler väljs att leda mötet.

§4 Val av sekreterare
Anders Lundgren väljs till sekreterare för årsmötet.

§5 Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll samt tillika rösträknare.
Nils-Erik Östman och Per-Arne Lindström väljs till justeringsmän och rösträknare.

§6 Årsmötets behöriga utlysande.
Mötet anses behörigt utlyst.

§7 Styrelsens och revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen läses upp och godkänns.

§8 Resultat och balansräkning
Lästes upp och godkänns

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för gångna året.

§10 Styrelsens budget
för löpande verksamhetsår samt förslag till budget godkänns.

§11 Klubbarnas medlemsavgifter till ÅBF för nästa verksamhetsår
Det fastställdes att avgiften ska vara oförändrad. 300kr grundavgift + 10kr per medlem.
Däremot beslutas att ändra max taket för varje klubb till 700 kr från tidigare 500 kr.

§12 De enskilda medlemmarnas avgift till ÅBF för närmast kommande verksamhetsår
Beslutas att lämnas oförändrade.
Juniorer 0kr
Övriga 230kr FSB+20kr ÅBF + ev. klubbavgift.

§13 Sanktionsavgifter för tävlingar
Det beslutas att startavgifterna för DM-Partävling, Individuella DM, DM-Lagtävling, ÅBF-Rallyt och
övriga Silvertävlingar skall vara oförändrade. Den avgift klubbarna skall ta ut är 170kr+ bordsavgift för klubben.

§14 Kostnadsersättning för tävlingsledare
Beslutas oförändrad till 500kr för TL+ startavgift
Resebidrag oförändrat för ej spelande TL.
Även mat utan kostnad för ej spelande TL.
Uppgörelser förutom ovanstående sker mellan arrangerande klubb och tävlingsledare.

§15 Motioner inkomna i stadgeenlig tid
Föreligger ej någon.

§16 Val av styrelsens ordförande tillika ÅBFs ordförande
Till ordförande valdes Åke Lundberg.

§17 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter
Nyval av Bo Gullefors, Erik Wessling samt Olof Nylander på 2 år samt omval av Jimmy Nilsson 2 år.

§18 Val av styrelsesuppleanter
Rune Abrahamsson och Nils-Erik Östman valdes för 2 år.

§19 Val av revisorer
Nyval av Seth Carlsson 2år samt Georg Bratell 1år.
Suppleant får valberedning jobba vidare med i samarbete med klubbar och styrelse.

§20 Val av valberedning
Omval av Stig Åkerlund på 1 år. Styrelse och klubbar måste hjälpas åt med fler namn.

§21Övriga ärenden (ej beslutsmässiga av mötet utan endast rådgivande till styrelsen).
a) Prisutdelning ÅBF-rallyt
1. Per- Arne Lindström 2000kr samt inteckning i vandringspriset som inte fanns
närvarande.
2. Jerry Mähler Sollefteå 1500kr
3. Ann Lidström Sollefteå BK 500kr

b) De som deltagit i minst en tävling har också chansen att vinna 2x500kr.
Vinnare i år blev Nils-Erik Östman Skogs BK samt Erling Hägglund Örnsköldsvik BA.

c) Förslag fanns om att starta en lagserie i distriktet. Styrelsen får i uppdrag att lägga fram ett förslag om det

§ 22 Avtackningar
Jerry Mähler avgår som ordförande.

§23 Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet Anders Lundgren
Jerry Mähler ordf. ÅBF
...............................
Justerare
Nils-Erik Östman Per-Arne Lindström
................................. ...........................
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80