Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte den 5 september 2004


Närvarande: Gunnar Ahlberg, Eric Boberg, Ulf Henriksson, Anders Jacobsson, Anneli Sagersten, Jan Ödén, Maria Rydén, Henry Häljeryd


§ 1 Mötets öppnande

Anders förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom, Anneli påpekade att hon inte var med på förra mötet. I övrigt godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§ 4 Info från FSB och inkomna skrivelser

Ulf gick kort igenom kansliinfo nr 10 och 11 från FSB. Det var bl a om ett förslag om differentierad medlemsavgift som Hallands DF tagit fram som en motion inför Distriktsstämman (Framtidsträffen) i Jönköping. MBF styrelse kommer att gå igenom samtliga motioner vid nästa styrelsemöte.

Söråker har inkommit med en ansökan om ersättning för juniorspel för 3385 Kr.
Beslut: Styrelsen godkänner utbetalning av upp till 50 % av beloppet. Pengarna betalas ut mot att lämpliga verifikat uppvisas.

§ 5 Rapporter

Ekonomi. Jan redovisade vad som hänt sedan förra mötet. Ekonomin ser bra ut. Priserna för Medelpadsrallyt 2002/2003 och 2003/2004 har betalats ut. Några lag har inte betalat startavgiften för Sundsvallsligan p.g.a. uppskjutna matcher.

FSBs Björn Gustavsson har meddelat att FSB missat höjningen av distriktets medlemsavgift i det inbetalningskort som distribueras med tidningen Svensk Bridge. FSB vädjar i ett brev till distriktet att försöka få in pengarna via klubbarna. Distriktet försökte med motsvarande förra året utan att lyckas få in alla pengar fullt ut. Bl a betalade inte Alliansklubbarna in mellanskillnaden. Beslut: Då felet i sin helhet kan läggas på FSB anser styrelsen att FSB skall hålla distriktet skadeslös. Distriktet fakturerar därför förbundet 300 (antal medlemmar)*15 kr med en motivering som bifogas fakturan.

Internet Viss information har förlorats vid flytt av server. Per var inte närvarande så några detaljer om vad som hänt kom inte fram på mötet. Eric påpekade också att det saknas några protokoll från våra styrelsemöten 2004. Jan tog på sig att lägga upp protokollen på distriktets nya sida på spader. Styrelse rekommenderar alla medlemmar som har tillgång till Internet att besöka FSB: s nya hemsida, » länk.

Kalendern Kalendern distribuerades vid 1:a spelkvällen för Sundsvallsligan. Det var någon vecka senare än planerat bl.a. för att en skanner var trasig på tryckeriet. Det är några felaktigheter i kalendern som inte upptäckts i tid trots granskning av underlagen t ex spelas Mittkraftsmästerskapen den 4/10. Henry sätter upp anslag i spellokalen om det. Individuella DM tog bort eftersom reglerna inte klargjorde hur rallypoängen skulle fördelas i en individuell tävling. Eric påpekade också helt riktigt att han skulle ha stått med som bridgeskribent för lokaltidningarna. Beslut: För att inte missa att alla uppgifter skickats till kalenderansvarig kommer MBF i framtiden att ha ett extra ordinarie styrelsemöte i april/maj för granskning av spelkalendern.
Medelpadsrallyt spelas utan Individuella DM denna säsong.

Ungdom Inget nytt. Marie lovade att till nästa möte lista några förslag till aktiviteter som skulle kunna göras för att locka mer ungdomar till bridgeborden.

Seniorer Viktoria var inte närvarande på mötet. Hon hade rapporterat till Anders att seniorerna nu accepterat att spela dagbridge i Alliansens nya lokaler.

Viktoria berättade också om att flera seniorklubbar söker efter nya lokaler. Det kan bli ekonomiskt kännbart för Sundsvalls Bridgeallians om det inte går att fortsätta samarbetet som tidigare.

Tävlingar Tävlingsansvarig, Dan, var ej närvarande på mötet. Timrå BK har ny ordförande, Martin Berglund.
En tävlingsansvarig behövs för ligakvällarnas spel för Div 2 och 3. Beslut: Åke Larsson kommer att vidtalas av Anders, lösningen beräknas vara klar till nästa ligakväll.
Ändringarna i sundsvallsligan medför att spelkvällarna kommer tätare, var 14:e dag, vilket uppskattas av många men det innebär problem för andra. Tyvärr gick det inte att på ett lag begäran ändra spelkvällarna under augusti då det skulle slå på andra tävlingar typ DM-Lag. Inför nästa säsong är ambitionen att inte ha fler än två spelkvällar per division och månad.
Dan ville via ett mail att styrelsen skulle förtydliga beslutet om regler för DM-tävlingar som togs på årsstämman. Styrelsen anser det vara underförstått att eftersom distriktsmästare måste vara ansluten till klubb som tillhör distriktet gäller det samtliga medaljörer. DM plaketter ska alltså bara delas ut till ”rena” par från distriktet. Däremot tilldelas silverbonus ut till de tre första paren/lagen i DM-tävlingen vilket då inte nödvändigtvis är samma som medaljörerna.

Anders rapporterade att resultaten i 1:a omgången av Allsvenskan varit mycket bra för distriktet. I elitserien klarade sig Sundsvalls BK utmärkt och ligger på en delad 5:e plats. I Div 3 södra ligger i en jämn serie Söråkers BK på delad 2:a plats och Sallyhills BK på 5:e plats. Nästa omgång spelas

Mötet vill påminna tävlingsansvarig och klubbar om att satsa extra på marknadsföring av DM-tävlingar, Medelpadsrallyt och Medelpadsmästerskapet den här säsongen.

§ 6 Aktiviteter från årsmötet
Inget nytt sedan förra mötet som inte tagits upp under andra punkter på mötet..

§ 7 Distriktsträffen 2004
En inbjudan har inkommit till Framtidsträffen (Distriktsträffen) i Jönköping den 15-17/10. FSB betalar resa för en delegat, boendet kostar 1200 kr. FSB har ett förslag hur distrikten skall bereda frågorna före stämman.
· Besluta på ett möte hur distriktet skall rösta när frågorna kommer upp på framtidsträffen.
· Att Distriktet har ett öppet möte med klubbarna där några eller alla frågor lyfts upp för diskussion.
· Att utnyttja kansliet, medlemskommitén eller konsulenterna som bollplank för dessa frågor.
Beslut: Jan Öden representerar MBF vid distriktsträffen med option för att också Anders kan delta om det praktiskt och ekonomiskt går att ordna på ett bra sätt.

§ 8 Marknadsaktiviteter
Gunnar Ahlberg rapporterade att aktiviteten på Selånger Marknad var lyckad även i år. Det var ett 40-tal som skrev upp sig som intresserade att gå kurs i höst. Det var tråkigt att så få anmält intresse att vara med och hjälpa till genom att sitta ett pass på några timmar och visa hur bridge spelas. En anledning till detta kan ha varit att ”raggningen” startade lite för sent. Kommande år kanske klubbarna kan involveras på ett bättre sätt.
Beslut: Mötet beslutade redan nu att det skall motsvarande aktivitet ska genomföras även 2005. Gunnar funderar på hur klubbarna ska kunna ta ansvar för någon del av dagarna.

§ 9 Övriga frågor

Kurser: Det hade kommit in frågor om MBFs stöd för kurser. MBF har en policy att subventionera kurser som klubbarna anordnar, t ex med 50 % av annonskostnader. Klubbarna skall också komma ihåg att ansöka om bidrag från SISU innan kurserna börjar. Där går det att få bidrag för t ex lärare och material.

Nästa styrelsemöte: söndagen den 10:e oktober kl 15.00 i Folkets hus Söråker.

§ 10 Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Vid pennan JusterasUlf Henriksson Anders Jakobsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80