Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Protokoll fört vid Sydöstra Sveriges Bridgeförbunds årsmöte den 21 september 2014 i Blomstermåla

§ 1 Öppnande.
Bengt Lennartsson öppnade årsmötet kl 11.00

§ 2 Lottning av SM/DM – lag.
Lagnummer för de 28 lagen i DM- lagspelets grundserier lottades.

§ 3 Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 41 röster fördelade på 8 klubbar.

§ 4 Fastställande av dagordning.
Den framlagda dagordningen fastställdes utan ändringar.

§5 Val av årsmötesordförande.
Bert Dahl valdes.

§ 6 Val av årsmötessekreterare.
Bernt Sigvardsson valdes.

§ 7 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Tommy Grääs och Inge Hultberg valdes.

§ 8 Årsmötets behöriga utlysande.
Kallelsen har funnits utlagd på distriktets hemsida i god tid enligt stadgarna och årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§ 9 Styrelsens och revisorernas berättelser.
Bengt kommenterade verksamhetsberättelsen och Bernt underströk fina framgångar i flertalet SM-finaler. Framfördes krav på att dokumentet ska publiceras tidigare kommande år.
Bert Dahl läste upp revisorernas berättelse. Berättelserna lades med godkännande till handlingarna.

§10 Godkännande av balansräkningen.
Balans- och vinst – och förlusträkning presenterades. Årets förlust 23 290 kr uppkom genom satsningen på klubbledarträffen. Balansräkningen godkändes.

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades enligt revisorernas förslag full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014.

§12 Årsavgift till distriktsförbundet.
Beslöts att årsavgiften till distriktsförbundet för 2015/2016 ska höjas från 40 kr till 50 kr.

§13 Motioner.
Inga motioner har inkommit.

§14 Ärenden som styrelsen önskar behandla på årsmötet.
Distriktsförbundet har beslutat att inbjuda till en ny klubbledarträff i maj 2015.

§15 Övriga ärenden.
• Thomas Winther lämnade ut en sammanställning av aktuell info från SBF.
• Bernt Sigvardsson uppmanade klubbansvariga att se till att medlemsregistret uppdateras så att utskick av medlemstidningen Bridge går till rätt adress.

§16 Val av ordförande.
Omvaldes Bengt Lennartsson för en tid av ett år.

§17 Fastställande av antalet övriga ordinarie ledamöter och antalet suppleanter.
Årsmötet fastställde att antalet ordinarie ledamöter ska vara oförändrat 5 st och antalet suppleanter ska vara 3 st. De senare ska väljas från olika län.

§18 Val av ungdomsansvarig.
Håkan Johansson valdes på 1 år.

§19 Val av övriga styrelseledamöter.
Omvaldes Johnny Petersson och nyvaldes Annette Hansson på 2 år.

§20 Val av styrelsesuppleanter.
Till suppleanter på 1 år valdes Peter Alm, Curt von Schlanbusch och Peter Svensson.

§21 Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Till revisor omvaldes Johan Singvall och Wåge Nilsson med Bert Dahl som suppleant.

§22 Val av valberedning.
Till valberedning utsågs Bernt Sigvardsson (sammankallande), Inge Hultberg och Agneta Svahn.

§23 Ombud till Riksstämman.
Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud till Riksstämman 2015.

§25 Tid och plats för nästa årsmöte.
Beslöts att nästa årsmöte ska hållas i Karlskrona söndagen den 20 sept. 2015 med start kl 11.00.

§26 Elitcupen.
Thomas Winther visade upp det nya vandringspriset i Elitcupen. Karlshamns BK tog den första inteckningen.

§27 Mötets avslutande.
Bernt Sigvardsson, som varit sekreterare och distriktstävlingsledare sedan 11 mars 1973, lämnade en kort resumé över en intensiv verksamhet med stora startfält i DM-tävlingar, medaljer i SM-finaler, 50-årig Sommarbridgevecka på Ronneby Brunn, omfattande Allsvenskt seriespel och Elitcup m.m.
Bert Dahl överlämnade klubban till Bengt Lennartsson som avslutade årsmötet kl. 12.30 och tackade för visat intresse.


Vid protokollet: Justeras:/Bernt Sigvardsson/ /Bert Dahl / /Tommy Grääs / /Inge Hultberg/
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80