Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 Ölandsveckan 2020 - A-final I
11/07 SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld

STADGAR

Fr o m Gotlands Bridgeförbunds årsmöte 2016-09-08


§ 1 Allmänna bestämmelser

Gotlands Bridgeförbund (GBF) är en sammanslutning av bridgeklubbar på Gotland. Förbundet är som distriktsförbund anslutet till Svenska Bridgeförbundet (SBF), och tillämpar dess stadgar och tävlingsbestämmelser.

Distriktsförbundet har till uppgift:

• att bistå distriktets klubbar och enskilda medlemmar med råd och vägledning i bridgefrågor,
• att leda och arrangera distriktsmästerskap i samtliga förekommande klasser. Dock kan förbundet delegera ansvaret åt viss klubb. Dessa tävlingar kan, om tillämpligt, samtidigt utgöra kvalificering till tävlingar om Svenskt Mästerskap.
• att leda och arrangera distriktets lagserie.
• att leda och arrangera andra tävlingar med lägst silverstatus, som inte arrangeras av enskild klubb.
• att tillse att SBFs tävlingsbestämmelser efterlevs.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap för klubbar beviljas av GBFs styrelse.

Klubb som önskar inträde i GBF, skickar till dess styrelse en ansökan. Till denna ska bifogas:

1. klubbens stadgar
2. uppgift om antalet junior– respektive seniormedlemmar, sammanlagt minst 8 medlemmar
3. uppgift om klubbstyrelsens sammansättning
4. uppgift om klubbens kontaktpersons adress/e-mailadress och telefonnummer.

SBFs representationsbestämmelser gäller.

Om klubb ansluten till GBF saknar stadgar gäller tills vidare SBFs normalstadgar. Nyansluten klubb ska ha egna stadgar som överensstämmer med SBFs och GBFs ändamål senast 3 månader efter inträdet.

Medlem i GBF och därmed också i SBF, är varje fysisk person som är medlem i klubb ansluten till GBF och som inom föreskriven tid erlagt stadgade medlemsavgifter.

Introduktionsmedlem är en fysisk person som vid första speltillfället, eller vid deltagande ibridgekurs, ansluts till klubb med fritt medlemskap innevarande säsong (oavsett tidpunkt på året) samt påföljande säsong.

Introduktionsmedlem kan man vara endast en gång. Dock kan spelare, som återkommer efter minst tio år, bli introduktionsmedlem.

Juniormedlem är man till och med det år man fyller 25 år. Juniormedlem betalar medlemsavgift endast till sin klubb.

Om klubb, som uteslutits ur GBF eller vars ansökan om medlemskap avslagits, är missnöjd med beslutet, kan beslutet ställas inför GBFs årsmötes prövning. I sista hand kan klubben överklaga beslutet hos SBFs styrelse.

Utträde ur GBF beviljas av GBFs styrelse efter skriftlig anmälan. Utträdesanmälan häver inte skyldigheten att fullgöra stadgade medlemsåligganden intill dess utträde vunnit giltighet.

Medlemskap i GBF och SBF kan även erhållas genom ”Ständigt medlemskap”, se § 3.

§ 3 Medlemsavgift

Varje klubb erlägger årligen en medlemsavgift till GBF och SBF. Avgiften beräknas per medlem i varje klubb och fastställs varje år av GBF respektive SBF.

Medlemsavgiften till SBF fastställs vid ordinarie riksstämma för det verksamhetsår som börjar den 1 juli året efter stämman samt för därpå följande verksamhetsår. Medlemsavgiften till GBF fastställs vid ordinarie årsmöte för det verksamhetsår som börjar den 1 juli året efter årsmötet. Varje medlem betalar in hela sin medlemsavgift till SBF vid verksamhetsårets början. Härefter erhåller GBF och respektive klubb sin andel av avgiften.

Enskild person kan erhålla ”Ständigt medlemskap” i GBF och därmed i SBF genom att betala en engångsavgift, utgörande 27 gånger den vid betalningstillfället gällande årsavgiften i SBF.

Den som under verksamhetsåret fyller minst 65 år kan erhålla ”Ständigt medlemskap” mot halva den i föregående mening nämnda avgiften.

§ 4 Disciplinärenden

Klubb eller enskild medlem, som begått fel mot GBF, dess stadgar eller beslut eller gjort sig skyldig till förfarande, som är menligt för klubbens eller den enskilde medlemmens goda namn och rykte eller nedsättande för GBFs anseende, kan utsättas för bestraffning enligt § 14 SBFs stadgar.

Disciplinärenden handläggs av SBFs disciplinnämnd, dock kan GBFs styrelse, med angivande av skäl som är av ekonomisk natur, tilldela klubb och/eller enskild medlem skriftlig varning. Vidare kan klubb till följd av obetalda avgifter uteslutas av GBF. Uteslutningsbeslut fattat av GBFs styrelse kan överklagas hos SBFs styrelse inom en månad från mottagandet.


§ 5 Styrelse/Revision

GBFs angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och 4 - 6 ledamöter jämte
en suppleant, samtliga utsedda på ordinarie årsmöte. GBFs ordförande och suppleanter väljs på ett år medan övriga styrelseledamöter utses för en tid av två år.

Förbundets ordförande utses direkt av årsmötet medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen är beslutsför när minst tre av styrelsens ledamöter är eniga.

Det åligger styrelsen att varje år avge verksamhetsberättelse.

För granskning av styrelsens förvaltning och GBFs räkenskaper utses årligen vid ordinarie årsmöte två revisorer jämte två suppleanter. GBFs räkenskaper ska avslutas per den 30 juni varje år och senast den 31 juli samma år överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna ska avge skriftlig berättelse över sin granskning varigenom de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen ska inlämnas till styrelsen före den 15 augusti samma år.

§ 6 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls varje år senast under september månad på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Skriftlig (e-mail eller brev) kallelse till årsmöte ska utsändas till klubbarna senast fem veckor före mötet. Årsmöteshandlingar ska utsändas senast två veckor före mötet.

Till extra årsmöte kallas när styrelsen så anser lämpligt eller då minst tre klubbar så kräver. Vid extra årsmöte får inte behandlas andra ärenden än som angetts i kallelsen.

Klubbens rösträtt vid årsmöte utövas av ombud valt av klubben och försedd med fullmakt med angivande av rösträtt. Ombud får inte vara ledamot eller suppleant i GBF.

Omröstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal ska den mening gälla som biträds av mötets ordförande.

Vid årsmöte äger klubb en röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar.

§ 7 Årsmötets ärenden

På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Upprop och godkännande av fullmakter. Fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Val av ordförande för GBF.
9. Val av minst 2 styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.
10. Val av två revisorer och två suppleanter.
11. Val av valberedning, två ledamöter varav en är sammankallande.
12. Fastställande av medlemsavgift till GBF.
13. Behandling av frågor, som senast fyra veckor före årsmötet inkommit till styrelsen, eller frågor som väckts av densamma.

§ 8 Sanktionsförfarande

Klubb som avser arrangera tävling med silverstatus måste erhålla GBFs sanktion härför. Sådan sanktion kan endast lämnas till klubb som regelbundet utdelar bronspoäng. Ansökan ska lämnas till GBF senast den 1 april för kommande spelår.

§ 9 Stadgeändring och GBFs upplösning

Beslut om ändring av eller komplettering av GBFs stadgar är inte giltigt med mindre än det fattas på ordinarie årsmöte och biträtts av minst två tredjedelar av det vid årsmötet representerade antalet röster.

För giltigt beslut om upplösning fordras att beslutet fattats på två på varandra följande årsmöten – därav minst ett ordinarie årsmöte. För giltighet ska beslutet, vid det möte som hålles sist, biträtts av minst två tredjedelar av det vid mötet representerade antalet röster. Vid upplösning fördelas befintliga tillgångar i förhållande till medlemsantalet mellan de under det senaste verksamhetsåret anslutna klubbarna.

Dessa stadgar antogs vid GBFs årsmöte 2016-09-08.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80