Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Protokoll fört vid Sydöstra Sveriges Bridgeförbunds årsmöte den 22 september 2013 i Växjö.

§ 1 Öppnande.
Bengt Lennartsson öppnade årsmötet kl 11.00

§ 2 Lottning av SM/DM – lag.
Lagnummer för de 28 lagen i DM- lagspelets grundserier lottades.

§ 3 Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 33 röster fördelade på 7 klubbar

§ 4 Fastställande av dagordning.
Den framlagda dagordningen fastställdes utan ändringar.

§5 Val av årsmötesordförande.
Bengt Lennartsson valdes.

§ 6 Val av årsmötessekreterare.
Bernt Sigvardsson valdes.

§ 7 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Göran Magnusson och Gunbritt Öhlén valdes.

§ 8 Årsmötets behöriga utlysande.
Kallelsen har funnits utlagd på distriktets hemsida i god tid enligt stadgarna och årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§ 9 Styrelsens och revisorernas berättelser.
Bengt kommenterade verksamhetsberättelsen och uttryckte sin glädje över fina framgångar i både SM-finaler och Chairman’s Cup.
Bernt Sigvardsson läste upp revisorernas berättelse. Berättelserna lades med godkännande till handlingarna.

§10 Godkännande av balansräkningen.
Balans- och vinst – och förlusträkning presenterades. Årets vinst blev 19992 kr. Balansräkningen godkändes.

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades enligt revisorernas förslag full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013.

§12 Årsavgift till distriktsförbundet.
Beslöts att årsavgiften till distriktsförbundet för 2014/2015 ska vara oförändrad 40 kr.

§13 Motioner.
Inga motioner har inkommit.

§14 Ärenden som styrelsen önskar behandla på årsmötet.
Distriktsförbundet har beslutat att inbjuda till en klubbledarträff den 10-11 maj 2014.
Program kommer att utformas och skickas ut.

§15 Övriga ärenden.
• Frågan hur man ska kunna popularisera årsmötet diskuterades på nytt. Att bjuda på lunch, att spela Oktobersilver har prövats utan framgång. Val av plats verkar inte ha någon avgörande betydelse. Bert Dahl lovade göra en kraftansträngning om vi lägger nästa årsmöte i Blomstermåla.
• Uppdrogs åt styrelsen att bilda en arbetsgrupp för att främja bridgen i distriktet.
• Uppdrogs åt styrelsen att upprätta en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår till träffen den 10- 11 maj.
• Önskemål om träffar för olika funktionärer framfördes.
• Önskemål om att distriktets Tävlingsprogram presenteras redan i maj framfördes.
• Sydöstra Sveriges Bridgeförbunds årsmöte beslutade att med anledning av Växjöbridgens motion angående behovet av ett modernt och användarvänligt tävlingssystem föreslå att Riksstämman beslutar att önskemålet om ett användarvänligt tävlingssystem skall beaktas vid utveckling av framtida datalösningar – Bridgemate eller annat system.


§16 Val av ordförande.
Omvaldes Bengt Lennartsson för en tid av ett år.

§17 Fastställande av antalet övriga ordinarie ledamöter och antalet suppleanter.
Årsmötet fastställde att antalet ordinarie ledamöter ska vara oförändrat 5 st och antalet suppleanter ska vara 3 st. De senare ska väljas från olika län.

§18 Val av ungdomsansvarig.
Håkan Johansson valdes på 1 år.

§19 Val av övriga styrelseledamöter.
Omvaldes Greger Alfonsson och Thomas Winther på 2 år.

§20 Val av styrelsesuppleanter.
Till styrelsesuppleanter på 1 år nyvaldes Peter Alm, Göran Magnusson och Curt von Schlanbusch.

§21 Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Till revisor omvaldes Johan Singvall och Wåge Nilsson samt som suppleant Bert Dahl.

§22 Val av valberedning.
Till valberedning utsågs Agneta Svahn (sammankallande), Matti Johansson, och Inge Hultberg.

§23 Ombud till Riksstämman.
Bengt Lennartsson och Bernt Sigvardsson representerar distriktet på Riksstämman i Örebro den
18-19 okt. Bernt deltar i distriktstävlingsledarträffen 19-20 okt.
Uppdrogs åt Bengt att poängtera nödvändigheten av förbättrade anvisningar för användandet av Bridgemate vid tävlingsupplägg, när Växjöbridgens motion i ärendet behandlas.

§24. Nytt klubbnamn.
ÖBBA har bytt namn och heter nu Bridgeklubben Karlskrona.

§25 Tid och plats för nästa årsmöte.
Beslöts att nästa årsmöte ska hållas i Blomstermåla söndagen den 21 sept. 2014 med start kl 11.00.

§26 Elitcupen.
Bernt Sigvardsson överlämnade Elitcupens vandringspris till Växjöbridgen, som tog sin tredje raka inteckning och erövrade detta.

§27 Mötets avslutande.
Ordföranden avslutade årsmötet kl 13.30, tackade för visat intresse.


Vid protokollet: Justeras:


/Bernt Sigvardsson/ /Bengt Lennartsson/ /Göran Magnusson / /Gunbritt Öhlén /

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80