Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stadgar för Förbundet Svensk Bridge


Förbundet Svensk Bridge Stadgar antagna 1969 senast ändrade 2005 av Björn Gustafsson.

Fastställda 4 oktober 1969
Ändrade oktober 1999
Korrändrade oktober 2001
Ändrade oktober 2003
Ändrade februari 2004
Ändrade oktober 2005

Innehållsförteckning

§1. Ändamål för Förbundet Svensk Bridge
§2. Förbundet Svensk Bridges organisation
§3. Medlemskap
§4. Medlemskapets upphörande
§5. Återinträde i Förbunde Svensk Bridge
§6. Medlemsavgifter
§7. Styrelse och förvaltning
§8. Förbundet Svensk Bridges firma
§9. Revision
§10. Valberedning
§11. Riksstämma
§12. Tävlingssanktioner
§13. Tävlingsrepresentation
§14. Disciplinärenden
§15. Stadgeändring och Förbundet Svensk Bridges upplösning
§16. Distriktsförbunden
§17. Klubbarna

§ 1 Ändamål för Förbundet Svensk Bridge
Förbundet Svensk Bridge, är en ideell förening med ändamål

att fungera som centralorganisation för anslutna klubbar och distriktsförbund (dfb) och i bridgefrågor råda och bistå dessa,
att verka för förståelse och intresse för bridgespelet och genom information och kursverksamhet bidraga till dess utveckling,
att stödja och utveckla ideell ungdomsverksamhet,
att ta fram tävlingslagar och tävlingsbestämmelser samt svara för att dessa i tillämpliga delar överensstämmer med sina internationella motsvarigheter,
att arrangera tävlingar om Svenska mästerskap och andra tävlingar på riksplanet,
att svara för den svenska internationella bridgerepresentationen och samarbeta med bridge-
organisationer i andra länder samt
att bedriva annan för Förbundet Svensk Bridges bridgeintressen främjande verksamhet.


§ 2 Förbundet Svensk Bridges organisation

Förbundet Svensk Bridge är organiserat i distriktsförbund, bestående av anslutna klubbar inom respektive dfbs verksamhetsområde, vars omfattning fastställs av Förbundet Svensk Bridges styrelse i samråd med berörda dfb. Dfb och anslutna klubbar är underställda Förbundet Svensk Bridges stadgar.


§ 3 Medlemskap

1. Medlem i Förbundet Svensk Bridge är varje fysisk person, som vunnit inträde i till dfb ansluten klubb och som inom föreskriven tid erlagt stadgade avgifter.

2. Introduktionsmedlem är en fysisk person som vid första speltillfället, eller vid deltagande i bridgekurs, ansluts till klubben med fritt medlemskap innevarande säsong (oavsett tidpunkt på året) samt påföljande säsong.
Introduktionsmedlem kan man vara endast en gång. Dock kan en spelare, som återkommer efter minst tio år, bli introduktionsmedlem.

3. Juniormedlem är man till och med det kalenderår man fyller 25 år. Juniormedlemmar betalar ej medlemsavgift till Förbundet Svensk Bridge.

4. Förbundet Svensk Bridge kan, på styrelsens förslag och enligt beslut av riksstämma, till hedersledamot kalla särskilt förtjänt person.

5. En klubb, som önskar ansluta sig till Förbundet Svensk Bridge, ställer inträdesansökan till det dfb inom vars verksamhetsområde klubben har sitt säte. Till ansökan fogas i två exemplar uppgift om antalet medlemmar, som skall vara minst åtta, styrelsens sammansättning samt namn, adress, telefon samt e-postadress till klubbens kontaktperson. Dfb avgör frågan om anslutning och vidarebefordrar vid beviljad ansökan ett exemplar av dessa uppgifter till Förbundet Svensk Bridge.
Avslås ansökan, har klubben rätt att överklaga hos Förbundet Svensk Bridges styrelse, som, efter
yttrande från dfb, slutligt avgör frågan. Klubben skall i förekommande fall av dfb upplysas om denna rätt.
Det åligger dfb att, sedan klubb vunnit inträde, tillse att klubben fungerar med egna stadgar, som står i överensstämmelse med Förbundet Svensk Bridges och dfbs ändamål.
Antalet representationsmedlemmar i en klubb skall uppgå till minst åtta.


§ 4 Medlemskaps upphörande

1. Klubb, som önskar utträde ur Förbundet Svensk Bridge, gör skriftlig anmälan om detta, ställd till dfb, som med yttrande vidarebefordrar ärendet till Förbundet Svensk Bridge.
Utträdesanmälan häver ej skyldigheten att fullgöra stadgade medlemsåligganden intill dess utträde vunnit giltighet.

2. Enskild medlem eller klubb, som inte rättar sig efter Förbundet Svensk Bridges stadgar och övriga bestämmelser, som resterar med förfallna avgifter under mer än en månad eller som grovt äventyrar Förbundet Svensk Bridges anseende, kan uteslutas ur Förbundet Svensk Bridge.

3. Enskild medlems eller klubbs uteslutning ur Förbundet Svensk Bridge fastställs (med undantag enl § 14:7) av Förbundet Svensk Bridges styrelse, varvid för uteslutning fordras, förutom vad i § 7:7 sägs, två tredjedelar av antalet avgivna röster.
Fråga om uteslutning av dfb avgörs av Förbundet Svensk Bridges riksstämma.

4. Uteslutning eller frivilligt utträde ur Förbundet Svensk Bridge medför ej rätt att återfå till Förbundet Svensk Bridge erlagda avgifter eller rätt till Förbundet Svensk Bridges tillgångar, såvida ej § 15:2 skall tillämpas.


§ 5 Återinträde i Förbundet Svensk Bridge

Klubb eller enskild medlem, som uteslutits ur Förbundet Svensk Bridge, kan efter ansökan beviljas återinträde. Ärendet avgörs av den instans som beslutat om uteslutningen. Härvid kan fastställas att eventuellt tidigare förfallna och ej erlagda avgifter skall erläggas vid återinträdet.
Klubb eller enskild medlem har alltid möjlighet att få sin sak prövad av Förbundet Svensk Bridges styrelse.


§ 6 Medlemsavgifter

1. Förbundet Svensk Bridges räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 30 juni påföljande år.
Medlemsavgifter till Förbundet Svensk Bridge fastställs å ordinarie riksstämma för det verksamhetsår som börjar den 1 juli året efter stämman samt för därpå följande verksamhetsår.

2. Introduktionsmedlem (se 3:2). Återinträdd medlem är avgiftspliktig i och med att inträde i organisationen beviljas.

3. Varje medlem betalar in hela sin medlemsavgift till Förbundet Svensk Bridge, som därefter redovisar till dfb och anslutna klubbar deras del av avgiften.
Inbetalningen görs vid verksamhetsårets början. Återinträdd medlem betalar sin avgift snarast, då medlemmen inträder i en ansluten klubb.
Förbundet Svensk Bridge redovisar inbetalade medlemsavgifter till dfb och klubbar första gången under verksamhetsåret den 1 september. Denna redovisning omfattar samtliga avgifter som inbetalats till och med den 15 augusti. Redovisning av nytillkomna medlemmars avgifter görs därefter senast den 1 december och den 1 maj (slutredovisning).


§ 7 Styrelse och förvaltning

1. Förbundet Svensk Bridges styrelse har säte i Stockholm.

2. Förbundet Svensk Bridge leds av en styrelse, bestående av en ordförande samt lägst sex och högst nio övriga ordinarie ledamöter. Det exakta antalet övriga ordinarie ledamöter fastställs för kommande mandatperiod av riksstämman, innan den förrättar val av styrelseledamöter.
Därutöver utses minst en icke personlig suppleant, vilken vid förfall för ordinarie ledamot (gäller ej ordföranden) inträder i utsedd ordning. I Förbundet Svensk Bridge anställd tjänsteman är ej valbar till någon av nämnda poster.

3. Svensk styrelseledamot i World Bridge Federation eller European Bridge League kan utan rösträtt deltaga i styrelsens sammanträden.

4. Ordföranden utses av riksstämman för en tid av två år eller för tiden till nästa riksstämma vid vilken val skall ske.
Övriga ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år.
Styrelsens suppleant(er) utses för en tid av två år.

5. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, som vid förfall för ordföranden träder i dennes ställe. När så sker, inträder suppleant för vice ordföranden i dennes egenskap av ledamot.
Suppleant har, då denne inträder vid förfall för ordinarie ledamot, full rösträtt i styrelsen. Suppleant(er) skall fortlöpande hållas underrättade om styrelsens beslut och verksamhet. Suppleant äger rätt att deltaga i styrelsens sammanträden utan ovan nämnt förfall men saknar då rösträtt.

6. Styrelsen handhar Förbundet Svensk Bridges förvaltning och övriga angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och riksstämmans laga beslut.
Styrelsen äger för Förbundet Svensk Bridges räkning anställa och entlediga personal samt svarar för att erforderlig verksamhet bedrivs.

7. Styrelsen är beslutför när röstberättigade ledamöter är närvarande till ett antal av hälften plus en av det totala antal ordinarie ledamöter inklusive ordförande, som styrelsen omfattar enligt riksstämmans beslut jämlikt § 7:2. Om det totala antalet ordinarie ledamöter är udda, är styrelsen beslutför med halva antalet ledamöter avrundat till närmast högre tal, närvarande.
För beslut fordras enighet hos minst hälften av ovan nämnt ledamotstal.
Vid lika röstetal gäller den mening som stöds av sammanträdets ordförande, med undantag för val och sluten omröstning, då lotten skiljer.
I brådskande eller enstaka, mindre viktiga ärenden, må beslut fattas genom skriftlig omröstning, varvid samtliga ledamöter tillskrivs med angivande av sista svarsdatum. Sådant beslut skall omedelbart protokollföras och infogas i närmast följande sammanträdesprotokoll.
Varje sammanträde och beslut protokollföres.
Protokollen föres i numrerad följd och skall till riktigheten bestyrkas av ordföranden samt vid nästa sammanträde föredras och godkännas.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst en tredjedel av styrelsen så fordrar. Kallelse bör utgå minst 14 dagar före avsedd sammanträdesdag.

8. Det åligger styrelsen att förelägga varje ordinarie stämma förvaltningsberättelser för de senaste två verksamhetsåren, innehållande också rapporter över kommittéverksamheten, vinst- och förlusträkning, in- och utgående balansräkning samt budgetförslag för det löpande verksamhetsåret och de två följande. Detta redovisningsmaterial utsändes till dfb senast den 15 september.
Förbundet Svensk Bridges räkenskaper avslutas per den 30 juni och skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 juli samma år.
Även år då ingen ordinarie riksstämma hålles skall vinst- och förlusträkning samt in- och utgående resultaträkning för närmast föregående verksamhetsår sändas till distriktsförbunden senast den 15 september.

9. Styrelsen utser Förbundet Svensk Bridges lagkommission, bestående av tre ledamöter, och fastställer i samråd med kommissionen instruktion för denna.

10. Förbundet Svensk Bridges olika verksamhetsgrenar handhas av, i första hand inför styrelsen ansvariga, kommittéer.
Kommittéernas verksamhet skall var för sig behandlas vid ordinarie riksstämma.


§ 8 Förbundet Svensk Bridges firma

Förbundet Svensk Bridges firma tecknas av styrelsen i dess helhet samt av den eller dem som styrelsen bemyndigar.


§ 9 Revision

1. För granskning av styrelsens förvaltning och Förbundet Svensk Bridges räkenskaper väljer ordinarie riksstämma för tiden till och med nästa ordinarie stämma två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Minst en av revisorerna och dennes suppleant skall vara auktoriserade.

2. Senast den 20 augusti skall revisorerna till styrelsen avgiva skriftlig berättelse över sin granskning och därvid till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

3. Revisorernas berättelse utsändes tillsammans med styrelsens redovisning enligt §7:8 till dfb senast den 15 september.


§ 10 Valberedning

1. En valberedning, bestående av tre personer, utses av ordinarie riksstämma för perioden till nästkommande ordinarie stämma.

2. I valberedningen kan ej ingå ledamot i den på samma stämma nyvalda styrelsen, suppleant för sådan eller tjänsteman inom Förbundet Svensk Bridge. Ej heller äger sådan ledamot, suppleant eller tjänsteman väcka förslag till valberedningens sammansättning.

3. Valberedningens ledamöter hämtas från olika dfb och utser inom sig ordförande.

4. Högst en av ledamöterna kan omväljas för den närmast följande mandatperioden. Valberedningen äger rätt att inom sig utse och till stämman föreslå denna ledamot. Ingen ledamot kan i obruten följd omväljas mer än en gång.

5. Valberedningen inkommer till Förbundet Svensk Bridge med sina namnförslag till påföljande stämma jämte kandidatpresentation senast den 20 augusti.


§ 11 Riksstämma

1. Riksstämman är Förbundet Svensk Bridges högsta beslutande organ. Extra stämma hålles, när minst 5 dfb så kräver, eller när styrelsen anser så behövligt. Extra stämma skall också hållas under år då ordinarie stämma ej äger rum, om revisorerna i sin berättelse avstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen eller för någon enskild styrelseledamot.

2. Ordinarie stämma hålls udda år, tredje hela helgen i oktober. Styrelsen beslutar om tid och plats senast den 30 april samt offentliggör beslutet och meddelar alla dfb skriftligen.
Formell kallelse till ordinarie stämma jämte föredragningslista med styrelsens förslag till beslut i de ärenden styrelsen önskar behandlade enligt föredragningslistans punkt 14 samt motioner och valberedningens förslag med presentationer skall skriftligen skickas till alla dfb senast den 15 september.
Kallelse till extra stämma jämte föredragningslista och eventuellt övriga handlingar sändes till dfb senast 14 dagar före stämmodatum. I övrigt skall i tillämpliga delar samma bestämmelser gälla för extra som för ordinarie stämma.

3. Motion till riksstämma skall ha inkommit till Förbundet Svensk Bridge senast den 20 augusti.
Motion från enskild medlem eller klubb tillställs motionärens dfb senast på av dfb fastställd sista motionsdag. Med sitt yttrande vidarebefordrar dfb motionen till Förbundet Svensk Bridge enligt föregående stycke.
Med till- eller avstyrkan förelägger Förbundet Svensk Bridges styrelse stämman inkomna motioner.
Rösträtt vid stämma har ombud, valda på dfbs årsmöten.
Med den inskränkningen att samma individ inte kan räknas mer än en gång vid upprättande av röstetalsunderlag, äger dfb en röst för varje påbörjat 200-tal medlemmar enligt senaste medlemsredovisning till Förbundet Svensk Bridge. Inget dfb äger dock utöva rösträtt för mer än en femtedel av det vid stämman representerade antalet röster.

4. Dfb representeras av ett eller flera ombud, dock högst till ett antal motsvarande röstetalet. Ombud skall inför uppropet uppvisa fullmakt, vari anges det antal röster för vilket ombudet har fullmakt.
Ordinarie ledamot eller suppleant i Förbundet Svensk Bridges styrelse eller tjänsteman i Förbundet Svensk Bridge kan ej utses till ombud vid riksstämma.
Ombud kan representera högst två dfb.

5. Vid Förbundet Svensk Bridges ordinarie riksstämma skall följande ärenden vara upptagna på föredragningslistan och behandlas. Ärendenas inbördes ordning kan av stämman ändras.

1. Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd.
2. Föredragningslista.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Val av sekreterare vid stämman.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
6. Stämmans behöriga utlysande.
7. Styrelsens och revisorernas berättelser.
8. Balansräkning.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Styrelsens budget för löpande verksamhetsår, samt förslag till budget för påföljande två
verksamhetsår.
11. Medlemsavgifter för påföljande två verksamhetsår.
12. Kommittéernas verksamhet och planering.
13. I stadgeenlig tid inkomna motioner.
14. Ärenden som styrelsen önskar behandlade på stämman.
15. Övriga ärenden.
16. Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter under kommande
mandatperiod.
17. Val av ordförande i Förbundet Svensk Bridge.
18. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter.
19. Val av styrelsesuppleant (er) med angivande av
inbördes ordning.
20. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
21. Val av valberedning.

6. Om minst tre fjärdedelar av antalet vid stämman representerade dfb är ense, kan ärenden som ej gäller Förbundet Svensk Bridges upplösning eller stadgeändring upptagas till behandling och beslut under punkt 15 på föredragningslistan, även om ärendet i fråga ej specificerats i kallelsen/föredragningslistan. Om nämnd majoritet ej föreligger, kan å föredragningslistan ospecificerat ärende inte avgöras å stämman.

7. Riksstämmans beslut fattas med enkel majoritet där ej stadgarna annorlunda bestämmer, och all omröstning sker öppet om ej sluten omröstning begärs.
Vid lika röstetal avgör lotten utom vad gäller styrelsens ansvarsfrihet, som är beviljad även vid lika röstetal och fråga om uteslutning av dfb, som anses ha fallit vid lika röstetal.

8. Varje enskild medlem i Förbundet Svensk Bridge har närvaro- och yttranderätt vid riksstämma.


§ 12 Tävlingssanktioner

Dfbs stadgar skall innehålla bestämmelser om sanktionsförfarande för inom distriktet anordnade tävlingar. Dfb äger självt avgöra i vilken omfattning sanktionsförfarande skall tillämpas. Inbjudan till tävling som sanktionerats skall ange att så skett.

Endast medlemmar har rätt att deltaga i av Förbundet Svensk Bridge eller dbf sanktionerade tävlingar (guld-silver-brons).


§ 13 Tävlingsrepresentation

1. Inbjudan till deltagande i in- eller utländsk tävling får, när inbjudan avser representation för Förbundet Svensk Bridge eller dfb, ej accepteras utan godkännande från den instans som skall representeras.

2. Spelare kan tillhöra flera klubbar men får endast representera en klubb under spelåret, 1 juli - 30 juni, i tävlingar anordnade respektive sanktionerade av Förbundet Svensk Bridge eller dfb. Dock kan en medlem efter ansökan hos Förbundet Svensk Bridge och med berörda klubbars och dfbs godkännande medges rätt att under pågående spelår byta representationsklubb.
Representationsklubb är den klubb, som uppgivits vid senaste inbetalning av stadgeenlig medlemsavgift enligt § 6:3.

3. Det åligger Förbundet Svensk Bridges medlemmar samt anslutna organisationer att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter samt iakttaga ett för Förbundet Svensk Bridge och tävlingsbridgen hedrande uppförande.

4. Klubbar, där det finns icke anslutna spelare vid av klubben arrangerade tävlingstillfällen, kan komma att avkrävas medlemsavgift för den icke anslutna spelaren.
Om ovanstående ej följs kan klubben samt klubbens medlemmar förlora sin rätt att deltaga i Förbundet Svensk Bridges tävlingar. *

*Undantagsvis kan spelare av arrangerande klubb ges dispens att vid enstaka tillfälle deltaga utan medlemskap


§ 14 Disciplinärenden

1. Bestraffning enligt dessa stadgar får åläggas klubb, styrelseledamot eller enskild medlem i Förbundet Svensk Bridge.

2. Straffarter är varning, avstängning och uteslutning. Varning är det lindrigaste straffet och innebär ett skriftligt påtalande av det fel som begåtts samt en uppmaning till den felande att rätta sig efter gällande bestämmelser.
Avstängning av enskild person innebär att denne inte får delta i av klubb, dfb eller riksförbund anordnad tävling. Avstängningen innefattar även utövande av uppdrag inom bridgerörelsen.

3. Med varning eller avstängning bestraffas:

a) Den som anmält sig till deltagande i eller godkänt kallelse till tävling men utan giltig anledning vägrat fullgöra vad denne åtagit sig eller utan giltiga skäl uteblivit.

b) Den som, trots avstängning, har deltagit i tävling eller i förekommande fall utövat uppdrag.

c) Den som deltagit i tävling med eller mot avstängd, trots kännedom om avstängningen.

d) Den som tillåtit avstängd att delta i tävling eller att i förekommande fall utöva uppdrag, trots att denne kände till eller bort känna till avstängningen.

e) Den som under eller i samband med tävling/uppdrag eller med anledning av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller otillbörligt mot deltagare eller funktionär eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrift.

f) Den som i anslutning till bridgeverksamhet förgripit sig med våld eller hot därom mot funktionär eller
annan enskild person inom bridgerörelsen.

g) Den som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett eller sökt vilseleda funktionär eller annan person.

h) Den som i samband med bridgeverksamhet berett sig eller annan otillbörlig förmån.

i) Den som uppträtt på sådant sätt att bridgens anseende skadats eller uppenbarligen kunnat skadas. Är förseelsen med hänsyn till omständigheterna att anse som ringa får ej svårare straff än varning utmätas. Är förseelsen att anse som grov får avstängning åläggas för en tid av högst 18 månader.

4. I synnerligen grova fall eller vid upprepade förseelser av grov art kan uteslutning tillgripas men då endast efter beslut av Förbundet Svensk Bridges styrelse.

5. Straff för förseelse enl. § 14:3 får ej åläggas någon om förseelsen ej anmälts för bestraffning inom ett år, från det förseelsen begicks.

6. Bestraffningsärende som sorterar under § 14:3 skall handläggas av disciplinnämnd bestående av tre personer, vilka utses av Förbundet Svensk Bridges styrelse.
Ärende om bestraffning för förseelse enligt § 14:3 kan tas upp till handläggning efter påtalande till disciplinnämnden eller om nämnden själv finner behandling vara av allmängiltigt intresse. Verkställighetsföreskrifter för disciplinnämndens arbete fastställs av Förbundet Svensk Bridges styrelse.

7. Dfb:s styrelse kan med angivande av skäl som är av ekonomisk natur, tilldela klubb och/eller enskild medlem skriftlig varning. Uteslutning av klubb till följd av obetalda avgifter enligt § 4:2 kan fastställas av dfb medan uteslutning av andra i § 4:2 angivna skäl endast kan fastställas av Förbundet Svensk Bridges styrelse.
Varje avstängnings- och uteslutningsbeslut meddelas medlemmen/klubben och dfb skriftligen med angivande av motivering för beslutet.
Uteslutningsbeslut fattat av dfb:s styrelse kan överklagas hos Förbundet Svensk Bridges styrelse inom en månad från mottagandet.

8. Disciplinnämndens beslut kan ej överklagas.

9. Uteslutningsbeslut fattat av Förbundet Svensk Bridges styrelse kan ej överklagas.

10. Innan disciplinär åtgärd beslutas, skall berörd part beredas tillfälle att yttra sig.


§ 15 Stadgeändring och Förbundet Svensk Bridges upplösning

1. För ändring eller komplettering av Förbundet Svensk Bridges stadgar fordras ett på ordinarie riksstämma fattat beslut, biträtt av minst två tredjedelar av de vid stämman registrerade rösterna.
Förslag till stadgeändring, som skall prövas på riksstämman, bifogas kallelsen till stämman.

2. För upplösning av Förbundet Svensk Bridge fordras att beslut fattas med minst två månaders intervall, vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie. För giltighet skall beslutet vid den stämma som sist hålles biträdas av minst två tredjedelar av stämmans röstetal.
Vid upplösningen befintliga tillgångar fördelas i förhållande till medlemsantalet mellan de klubbar, som under senaste verksamhetsåret var anslutna.


§ 16 Distriktsförbunden

1. Klubbarna sammanföres till dfb enligt § 2 i dessa stadgar. Dfb och deras styrelsers uppgifter är i tillämpliga delar överensstämmande med Förbundet Svensk Bridges och därutöver

att bistå klubbar och enskilda medlemmar med råd och vägledning i bridgefrågor,
att arrangera tävlingar på distriktsnivå, vilket dock kan uppdragas åt underställd klubb,
att samarbeta med andra, motsvarande organisationer,
att enligt Förbundet Svensk Bridges direktiv svara för arrangemang av förberedande omgångar i svenska mästerskap samt att inom distriktet medverka till genomförandet av övriga tävlingar på riksnivå samt
att i övrigt övervaka och fullgöra vad på dfb ankommer i enlighet med egna och Förbundet Svensk Bridges stadgar och beslut.

2. Dfb:s verksamhetsår sammanfaller med Förbundet Svensk Bridges.

3. Dfb:s angelägenheter handhas av en distriktsstyrelse, vald på dfb:s årsmöte.
Styrelsens ledamöter väljs för ett eller två år åt gången, men inför varje årsmöte får högst halva styrelsen vara vald till och med nästa år.

4. Klubbarna kallas skriftligen till årsmötet.

5. Extra möte hålles i dfb, när styrelsen eller minst en femtedel av dfb:s klubbar så kräver.

6. Dfb:s ordförande väljes av årsmötet. I dfb:s stadgar må ges möjlighet för årsmöte att utse också andra funktionärer.

7. Rösträtt vid dfb:s möte har ombud som befullmäktigats av ansluten klubb som äger en röst per påbörjat 25-tal medlemmar enligt senaste medlemsredovisning till dfb. Ombud får ej vara ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen, ej heller tjänsteman i dfb. Ombud har rätt att representera högst två klubbar vid mötet.

8. Vid dfb:s årsmöte följs i tillämpliga delar föredragningslistan för Förbundet Svensk Bridges stämma. Följande punkter bör tas upp:

a) Punkterna 1-10, enligt § 11:5
b) Klubbarnas medlemsavgifter till dfb för närmast följande verksamhetsår.
c) Punkterna 13-15 enligt § 11:5.
d) Val av ordförande i dfb.
e) Val av övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning samt eventuella tjänstemän enligt stadgarna jämte besättande av poster i enlighet med förbundsbeslut.
f) Val av ombud och ersättare till Förbundet Svensk Bridges riksstämma (endast år då riksstämman avhålles).
Den är ej valbar, som under året är eller varit ledamot av eller suppleant i Förbundet Svensk Bridges styrelse, ej heller den som är tjänsteman i Förbundet Svensk Bridge.
Numrering av ärendena görs av dfb. För årsmötes-ordningen bör i övrigt i görligaste mån gälla vad i § 11:6-8 stadgas för riksstämman och närmare föreskrifter intagas i dfb:s stadgar.


§ 17 Klubbarna

1. En klubbs stadgar får inte strida mot Förbundet Svensk Bridges eller respektive dfbs stadgar och tilläggsbestämmelser.
Klubbens stadgar skall innehålla uppgift om klubbens benämning och ändamål, verksamhetsår, styrelsens säte, sammansättning och uppgifter, årsmötesordning och valbestämmelser samt villkor för medlemskap, representation och klubbens upplösning.
Klubbar, som vunnit inträde i Förbundet Svensk Bridge, har till dess att klubbarna antagit egna stadgar att följa Förbundet Svensk Bridges normalstadgar.

2. Klubben är underställd Förbundet Svensk Bridges och respektive dfbs stadgar och skall tillse att dessa instansers beslut och anvisningar följs.

3. Klubben är skyldig att verkställa medlemsredovisning enligt dessa stadgar samt de bestämmelser som meddelas av Förbundet Svensk Bridge och dfb.

4. Klubben fastställer på årsmötet klubbens medlemsavgift vilken även ska inkludera fastställda avgifter till dfb och Förbundet Svensk Bridge.
I det fall klubbens årsmöte hålles före dfb:s årsmöte eller Förbundet Svensk Bridges riksstämma avfattas beslut om medlemsavgifter sålunda, att den del av avgiften som tillkommer Förbundet Svensk Bridge och dfb kommer att utgå med belopp som dessa organ beslutar.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80