Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - INSTÄLLD
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Protokoll fört vid Sundsvallsbridgens årsmöte tisdagen den 17 september 2013

1. Årsstämmans öppnande, fastställande av röstlängd
Årsstämman öppnades av Leif Sundqvist och röstlängden fastställdes.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för mötet
Leif Sundqvist valdes till ordförande för årsmötet.

4. Val av sekreterare för mötet
Ulf Blanck valdes till sekreterare för årsmötet.

5. Val av två justeringsmän
Ulla Blanck och Karin Lodin valdes till justeringsmän att justera årsstämmoprotokollet.

6. Fråga om mötet är behörigt utlyst
Årsstämman ansåg mötet som behörigt utlyst.

7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelse föredrogs och godkändes.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningarna redovisades och godkändes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-2013.

10. Budget för verksamhetsåret 2013-2014
Budgeten fastställdes i enlighet med förslag.

11. Fastställande av förbundsavgift till FSB
Beslöts att fastställa avgiften till den summa som Förbundet Svensk Bridge beslutar vid kommande årsstämma.

12. Fastställande av klubbavgift till Sundsvallsbridgen 2014- 2015
Klubbavgiften fastställdes vara oförändrad.

13. Fastställande av ram för styrelsearvoden och revisorarvoden
Ramen för styrelsearvoden fastställdes till 9000 kronor och inkluderat revisorerna.

14. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

15. Ärenden föredragna av styrelsen
Styrelsen hade inga ärenden att föredraga.

16. Val av ordföranden
Leif Sundqvist valdes till ordförande under en tid av ett år.

17. Val av styrelse ledamöter•
Till styrelseledamöter valdes för en tid av två år Birgitta Wiberg och Per Eskilsson. Till ersättare i styrelsen valdes Anneli Sagersten och Birgitta Hedström på ett år.

18. Val av revisorer
Till revisorer för en tid av ett år valdes Kerstin Westin och Anna-Greta Bäck. Till ersättare för revisorer för en tid av ett år valdes Gunnar Lindberg.

19. Val av valberedning
Till valberedning valdes Eva Ribbenberg, May Åkesson och Liane Svensson. May Åkesson utsågs att vara sammankallande i valberedningen.

20. Övriga frågor

• Staffan Hedman tog upp frågan om en eller två grupper på Trivselbridgen måndagar. Styrelsen har beslutat att avvakta för att kunna få mer fakta innan beslut fattas
• Staffan Hedman tog upp möjligheten till bättre klockor för att hålla speltiden per rond, styrelsen undersöker möjligheter.
• Dan Bylund tog upp det tidigare önskemålet om att klubben bör ha en silvertävling under säsongen
• Dan Bylund önskade en bärbar datorlösning.


21. Avtackning av Utbildningsledare
Karin Lodin avtackades för sin mångåriga strävan att utbilda nya bridgespelare.

22. Avslutning av Årsstämma
Innan stämmans avslutning förrättades prisutdelning i sommarpoängligan
Leif Sundqvist förklarade årsstämman för avslutad och i samband med det tackade han alla funktionärer för nedlagt gott arbete under året. Därefter bjöds in till klubbmästerskap i bridge.


Vid protokollet

Ulf Blanck

Justeras:


Leif Sundqvist Ulla Blanck Karin LodinSvenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80