Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Stadgar

för

Ångermanlands Bridgeförbund


Senast reviderade

2005-09-17

Senaste ändringen

2007-09-02
Slutgiltigt antagna årsskiftet 03/04•

KAPITEL 1
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1 Uppgifter

Ångermanlands Bridgeförbund (ÅBF) skall, enligt dessa stadgar och förbundet Svensk Bridge (FSB:s) stadgar, såsom förbundets regionala organ i Ångermanland arbeta i enlighet med förbundets ändamål

att bistå lokala klubbar och enskilda medlemmar med råd och vägledning i bridgefrågor,
att arrangera tävlingar på distriktsnivå, vilket dock kan uppdras till klubb inom distriktet,
att samarbeta med andra, motsvarande organisationer,
att enligt riksförbundets direktiv svara för arrangemang av förberedande omgångar i svenska mästerskap samt inom distriktet medverka till genomförandet av övriga tävlingar på riksnivå samt
att i övrigt övervaka och fullfölja vad på ÅBF ankommer i enlighet med egna och riksförbundets stadgar och beslut.

1.2 Verksamhetsår

Räkenskapsåret sträcker sig från den 1 juli t.o.m. den 30 juni påföljande år.

1.3 ÅBF:s sammansättning

Ångermanlands Bridgeförbund omfattar de klubbar som är medlemmar i ÅBF och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

1.4 Stadgar

För ändring och komplettering av ÅBF:s stadgar fordras ett på ordinarie årsmöte fattat beslut, biträtt av minst två tredjedelar av de vid årsmötet registrerade rösterna.
Förslag till stadgeändring, som skall prövas på årsmötet, bifogas kallelsen till årsmötet.

1.5 Anslutning

Förening som önskar ansluta sig till FSB och ÅBF skall lämna ansökan till ÅBF. Ansökan skall innehålla uppgift om antalet medlemmar, styrelsens samman-sättning och korresponderande ledamot. Föreningens stadgar skall bifogas (normalstadgar finns att erhålla från FSB), dessutom skall klubben erlägga den fastställda årliga avgiften till ÅBF.
1.6 Upplösning
För upplösande av distriktsförbundet fordras beslut om detta vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett årsmöte vara ordinarie och det andra ett extra eller ett ordinarie årsmöte. Beslutet måste i båda fallen ha biträtts av minst två tredjedelar av vid mötet representerade röster. Vid upplösning skall befintliga tillgångar fördelas proportionellt mot medeltalet av de senaste fem årens medlemstal. Varje klubb äger sedan rätt att fördela sin andel efter eget gottfinnande.

KAPITEL 2
STYRELSE OCH FÖRVALTNING

2.1 Styrelsen
ÅBF:s angelägenheter handhas av en distriktstyrelse, vald på ÅBF:s årsmöte.
Styrelsen handhar ÅBF:s förvaltning och övriga angelägenheter i enlighet med dessa och Sveriges Bridgeförbunds stadgar. Styrelsen har rätt besluta i alla distriktets angelägenheter utom ändring av stadgar, upplösning eller ärende som enligt punkten 3.1 skall behandlas av årsmöte.

2.2 Årsberättelse
Styrelsen skall årligen avge årsberättelse.
Per 1 juli varje år skall Dfb:s räkenskaper sammanföras i fullständigt bokslut.
Senast den 15 augusti ska räkenskaperna med tillhörande handlingar och styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret lämnas till revisorerna för granskning.
Revisorerna skall avge skriftlig berättelse över sin granskning, med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen, och lämna den till styrelsen senast den 31 augusti.

2.3 Styrelsens sammansättning
Ångermanlands Bridgeförbund leds av en styrelse, bestående av ÅBF:s ordförande, samt fyra (4) eller sex (6) övriga ledamöter.
ÅBF:s ordförande väljs på årsmötet för en tid av ett år. I ÅBF:s stadgar ges även möjlighet för årsmötet att utse arbetsgrupper som kan adjungeras till styrelsen.
Styrelsens ledamöter väljs för ett eller två år åt gången och kan i senare fallet upp till halva antalet väljas vartannat år.
Styrelsen utser inom sig, vid konstituerande sammanträde, vice ordförande, sekreterare samt kassör.
Styrelsen är beslutsför när minst tre (3) ledamöter samt ordförande är närvarande.
Därutöver utses två icke personliga suppleanter, vilka vid förfall för ordinarie ledamot (gäller ej ordförande) inträder i utsedd ordning. Anställd tjänsteman är ej valbar till någon av nämnda poster.
2.4 Suppleanter
Suppleant har, då han inträder vid förfall för ordinarie ledamot, full rösträtt i styrelsen.
Suppleanter skall fortlöpande hållas underrättade om styrelsens beslut och verksamhet.
Suppleant äger rätt att deltaga i styrelsens sammanträden utan ovan nämnt förfall men saknar då rösträtt.

KAPITEL 3
ÅRSMÖTE

3.1 Föredragningslista

På föredragningslistan för ÅBF:s årsmöte skall följande punkter upptas:

1. Upprop, godkännande av fullmakter samt fastställande av
röstlängd
2. Föredragningslista
3. Val av ordförande vid årsmötet
4. Val av sekreterare vid årsmötet
5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare
6. Årsmötets behöriga utlysande
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
8. Resultat och Balansräkning
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Styrelsens budget för löpande verksamhetsår, samt förslag till budget för påföljande verksamhetsår
11. Klubbarnas medlemsavgifter till ÅBF för närmast följande verksamhetsår
12. De enskilda medlemmarnas avgift till ÅBF för närmast följande verksamhetsår
a) Juniorer
b) Övriga
13. I stadgeenlig tid inkomna motioner
14. Ärenden som styrelsen önskar behandla på årsmötet
15. Val av styrelsens ordförande tillika ÅBF:s ordförande
16. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter
17. Val av två styrelsesuppleanter med notering om inbördes ordning
18. Val av revisorer och revisorsuppleanter
19. Val av valberedning, med sammankallande
20. Övriga ärenden (endast diskussion, mötet har inte beslutsrätt)
21. Avslutning

3.2 Kallelse till årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas under hösten, helst i september-oktober.
Tidpunkt för ordinarie årsmöte skall av styrelsen fastställas senast 15 maj och därefter snarast offentliggöras samt skriftligen meddelas de lokala klubbarna.
Kallelse till ordinarie årsmöte jämte föredragningslista med styrelsens förslag till beslut i de ärenden styrelsen önska behandla enligt föredragningslistans punkt 14 samt motioner och valberedningens förslag med presentationer skall skriftligen utgå till klubbarna senast två veckor före årsmötet.

3.3 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller när klubbar representerande minst 30% av medlemsantalet i ÅBF så påfordrar.
Föredragningslistan för extra årsmöte får endast uppta ärende som föranlett det extra årsmötet.
I övrigt skall i tillämpliga delar samma bestämmelser gälla för extra årsmöte som för ordinarie.

3.4 Motioner

Motioner från klubbar skall ha inkommit till ÅBF:s styrelse senast fyra veckor före årsmötet.
Motion från enskild medlem tillställes motionärens moderklubb. Med sitt yttrande vidarebefordrar klubben motionen till ÅBF:s styrelse inom föreskriven tid.
ÅBF skall skriftligen tillställa samtliga motioner till alla av ÅBF anslutna klubbar senast två veckor före årsmötet.
Med till- eller avstyrkan förelägger distriktsstyrelsen årsmötet inkomna motioner.

3.5 Rösträtt
Rösträtt vid ÅBF:s årsmöte eller extra årsmöte har ombud som befullmäktigats av lokalt ansluten klubb, som äger en röst per påbörjat 10-tal medlemmar enligt utskick från FSB efter den 30/6. Vid extra årsmöte sker utdraget 30 dagar före mötet.
Ombud får ej vara ledamot eller suppleant i ÅBF:s styrelse, ej heller tjänsteman i ÅBF. Ombud skall inför uppropet uppvisa fullmakt, vari det anges det antal röster för vilket ombudet är befullmäktigat.
Ombud har rätt att representera högst två föreningar vid årsmötet.

KAPITEL 4
MEDLEMMAR

4.1 Medlems rättighet
Varje enskild medlem i klubb ansluten till ÅBF, har närvaro- och yttranderätt vid ÅBF:s årsmöte.

4.2 Medlem

Medlem kan tillhöra flera lokala föreningar men får endast representera en förening under spelåret 1 juli – 30 juni, i tävlingar anordnade respektive sanktionerade av FSB eller ÅBF.
Medlem kan dock efter ansökan hos ÅBF och med berörda lokalföreningars godkännande medges rätt att under pågående spelår byta representationsklubb.

4.3 Efterlevnad av stadgar

Det åligger medlem att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter samt iakttaga ett för förbundet och tävlingsbridgen hedrande uppförande.

4.4 Bestraffningsärenden

Bestraffning av klubbar och enskild medlem handhas av en disciplinnämnd inom FSB.

KAPITEL 5
DISTRIKTSMÄSTERSKAP

5.1 Deltagande

För att delta i ÅBF distriktsmästerskap måste den enskilde spelaren ha betalat sin medlemsavgift till distriktsförbund och FSB, samt i förekommande fall även medlemsavgift till klubb.

5.2 Individuellt-DM (Roland Tibblin Cup)

För att erhålla DM-medaljer måste deltagarna vara medlem i klubb som är ansluten till ÅBF.

5.3 DM-Partävlingar

Startberättigade är endast de par som innehåller minst en spelare ansluten till ÅBF.
Spelare som ej tillhör ÅBF, äger rätt att deltaga för att kämpa om SM-kvalificering, om ovanstående krav uppfylles.
För att erhålla DM-medaljer måste båda spelarna i paret, vara medlem i klubb som är ansluten till ÅBF.
För att erhålla DM-bonuspoäng måste båda i paret tillhöra ÅBF.
5.4 DM-Lagtävlingar
Ett lag skall bestå av 4 till 6 spelare.
Startberättigade är de lag som innehåller minst två (2) spelare anslutna till ÅBF. Dock får inget annat distriktsförbund ha fler än två spelare i laget. Om laget innehåller 6 spelare måste ytterligare resterande två spelare vara från ytterligare ett distriktsförbund. I så fall kan styrelsen ej förhindra att laget deltar i SM-kvalificering.
För att erhålla DM-medaljer och DM-bonsupoäng, måste samtliga spelare i laget representera klubbar anslutna till ÅBF.

KAPITEL 6
FÖRTJÄNSTTECKEN

6.1 Valörer
Inom ÅBF förekommer förtjänsttecken av två olika valörer, silver och guld, samt SBF:s förtjänsttecken.

6.2 Utdelande
ÅBF:s förtjänsttecken utdelas av distriktstyrelsen. Klubb har rätt lämna förslag till kandidat. Förslaget skall lämnas skriftligt och innefatta en utförlig beskrivning av vad vederbörande uträttat och under vilken tid det skett. Att utan särskilda insatser ha varit styrelsemedlem är inte tillräckligt för att komma i fråga för ett förtjänsttecken.
ÅBF:s förtjänsttecken i silver kan tilldelas den som utfört ett omfattande och förtjänstfullt arbete för bridgeklubb inom distriktet under minst sju år.
ÅBF:s tecken i guld kan tilldelas den som utfört ett synnerligen omfattande och förtjänstfullt arbete till bridgens fromma inom klubb och distrikt under minst tio år.
SBF:s förtjänsttecken i silver kan tilldelas den som genom sina insatser på ett synnerligen betydelsefullt sätt befrämjat bridgen.
SBF:s förtjänsttecken utdelas av SBF på förslag från distriktstyrelsen eller från klubb. Det senare kräver tillstyrkande av Dfb:s styrelse.

6.3 Kostnader
För förtjänsttecken som utdelas på förslag av klubb, ska klubben betala Dfb:s självkostnad.

Att notera
ÅBF är liktydigt med Ångermanlands Bridgeförbund.
FSB är liktydigt med Förbundet Svensk Bridge.
Med Riksförbund avses FSB.
Med Distriktsförbund avses ÅBF.
Med klubb avses bridgeklubb ansluten till ÅBF och SBF.
Med medlem avses medlem i bridgeklubb ansluten till ÅBF och SBF.
Med Dfb avses Distriktsförbund.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80