Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte den 10 augusti 2005

Plats & Tid: Sundsvall, 18.00 – 20.00
Närvarande: Anders Jakobsson, Jan Ödén, Ulf Henriksson, Ulla Blanck, Dan Bylund, Gunnar Ahlberg
Ej närvarande: Anneli Sagersten, Bo Sundström, Henry Häljeryd, Åke Larsson

§ 1 Mötets öppnande

Anders förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från 10:e maj gicks igenom och godkändes.

§ 4 Info från FSB och inkomna skrivelser

Ulf gick igenom den information som inkommit från FSB.
Carina Westlin från FSB vill ha besked om distriktens inställning till utbildning. Anledningen är att utbildningshelgen fick ställas in p.g.a. för få anmälningar. Ämnet kommer att diskuteras på riksstämman i höst. Beslut: Anders tar fram ett förslag till svar till nästa möte.

Enligt FSB:s statistik har MBF-anslutna klubbar tappat 10 betalande medlemmar men det har samtidigt tillkommit 51 s.k. I-medlemmar.

§ 5 Aktivitetslista

Ulf visade hur aktivitetslistan ändrats efter synpunkterna från förra mötet. Beslut: Mötet beslutade att aktivitetslistan layout godkändes och att den skall bifogas styrelseprotokollet efter varje möte. Det skall finnas en punkt på Agendan, före övriga frågor, där aktiviteter som inte kommit upp tidigare på mötet skall följas upp.

§ 6 Fastställande av roller
Inga nya rollbeskrivningar hade tagits fram. De som skall göra rollbeskrivning bör ha dom klara till nästa möte. Åke tar fram beskrivning av Tävlingsansvarig och Ordförande, Bo för Ungdomsansvarig, Gunnar Marknadsansvarig och Ulla med hjälp av Ulf Kalenderansvarig.

§ 7 Rapporter
Ekonomi. Jan presenterade ett dokument som visade MBF:s ekonomiska ställning 050731. Då räkenskapsåret inte följer verksamhetsåret ser det ut att vara sämre än det i verkligheten är. Ett stort tillskott är 4696 Kr, som FSB betalat in med anledning av att de missat att ta ut höjningen av medlemspriset föregående verksamhetsår. Jan föreslog att MBF skulle ändra så att verksamhetsår och räkenskapsår är samma period. Beslut: Ulf fick i uppdrag att ta fram en motion till årsstämman så att räkenskapsåret följer verksamhetsåret.

Internet Per hade inte rapporterat något

Kalendern Ulla rapporterade att kalendern är hos tryckeriet. Den levererades dit i slutet av juli. Beslut: Ulla kontaktar Anders för distributionen när kalendern är färdig. Intäkterna är något mindre än budgeterat då vi fått en annons mindre. Målet är att distribuera senast på Alnös barometer den 16:e augusti. Den skall vara ute hos medlemmarna senast till ligastarten den 24:e augusti.

Ungdom Inget nytt.

Tävlingar Ligan startar redan om 2 veckor, DM-Lag startar i september. Dan presenterade resultatet från enkäten om Sundsvallsligan som gjordes i slutet av våromgången. 18 av 26 lag besvarade enkäten. De flesta tycker att upplägget var bra efter de justeringar som gjorts. Reglerna är också bra men kan tillämpas strängare.


§ 8 Marknadsaktiviteter
Den aktivitet som gjordes på Stöde Marknad var lyckad så länge den kunde pågå. Vädergudarna gjorde att aktiviteten fick avslutas tidigare än planerat. Då hade ändå samlat in en halv A4 med namn på personer som var intresserade av att gå bridgekurs.

Gunnar rapporterade att planeringen av aktiviteten på Selånger Marknad gick enligt plan. Det fanns platser kvar för de som är intresserade att sitta och spela några timmar.

§ 9 Övriga frågor

Brickläggning
Brickläggningsmaskinen behöver sin årliga genomgång. Anders ordnar med transport. Jan tar reda på adressen där den skall lämnas.

DM Plaketter
Ulla frågade om det är dags att återgå till den ”gamla” FSB-typen av medaljer vid DM-tävlingar. Mötet menade att det var en prisfråga och att FSB:s medaljer är betydligt dyrare. Beslut: MBF fortsätter med samma medaljer som det senaste året.


Nästa styrelsemöte: tisdagen den 27:e september, kl 17.00 i Bridgealliansens lokal.

§ 10 Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Vid pennan JusterasUlf Henriksson Anders Jakobsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80