Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld


ÅRSMÖTESPROTOKOLL ÅNGERMANLANDS BRIDGEFÖRBUND
2012-09-23


Närvarande styrelse
Jerry Mähler ordf
Krister Norling kassör
Liss Sjölander sekreterare
Leif Sundström ledamot

Klubbrepresentanter
Ann Lidfors Ådalslidens SK BS
Hasse Sjölander Docksta BTK
Stig Åkerlund Härnö BS
Seth Carlsson Sollefteå BK
Övriga medlemmar närvarande 11 stycken

§1 Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd.
Jerry Mähler öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Ådalsliden SK BS, Sollefteå BK, Härnö BS och
Docksta BTK lämnade in fullmakter och har rösträtt enligt röstlängden.

§2 Föredragningslista
Läses igenom och förändringar som skedde var att § 23 (Utbildning fanns med i § 21) utgick samt att § 24 blev § 23. Förändringarna godkännes.

§3 Val av ordförande vid årsmötet
Jerry Mähler väljs att leda mötet.

§4 Val av sekreterare
Liss Sjölander väljs till sekreterare för årsmötet.

§5 Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll samt tillika rösträknare.
Ann Lidfors och Eva Molin väljs till justeringsmän och rösträknare.

§6 Årsmötets behöriga utlysande.
Mötet anses behörigt utlyst.
Önskemål fanns om att bokslut och budget medföljer kallelsen till årsmötet tillsammans med dagordningen.

§7 Styrelsens och revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen läses upp och godkännes.

§8 Resultat och balansräkning
Krister Norling föredrar siffrorna vilka visar ett underskott av 19kr och det totala minskade till 44739kr och 97 öre i tillgångar vid bokslut.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för gångna året.

§10 Styrelsens budget
för löpande verksamhetsår samt förslag till budget för påföljande verksamhetsår. Krister Norling redogör och bägge årens budget godkännes.

§11 Klubbarnas medlemsavgifter till ÅBF för nästa verksamhetsår
Det fastställdes att avgiften ska vara oförändrad. 300kr grundavgift + 10kr per medlem dock behöver ingen klubb betala mer än 500kr.

§12 De enskilda medlemmarnas avgift till ÅBF för närmast kommande verksamhetsår
Beslutas att lämnas oförändrade.
Juniorer 0kr
Övriga 230kr FSB+20kr ÅBF + ev.klubbavgift.

§13 Sanktionsavgifter för tävlingar
Det beslutades att startavgifterna för DM-partävling ,Individuella DM, DM-Lagtävling, ÅBF-Rallyt och övriga Silvertävlingar skall vara oförändrade. Den avgift klubbarna skall ta ut är 170kr för DM.
Diskussion fördes om individuella DM som i motsats till andra DM tävlingar har lägre utgifter bör endera minska avgiften eller dela ut prispengar motsvarande en vanlig silvertävling.
Beslutet blev att satsa på prispengar och låta tävlingsavgiften kvarstå samt att arrangerande klubb står för tävlingsledare.

§14 Kostnadsersättning för tävlingsledare
Beslutas oförändrad till 500kr för TL
Resebidrag oförändrat för ej spelande TL.
Även mat utan kostnad för ej spelande TL.
Uppgörelser förutom ovanstående sker mellan arrangerande klubb och tävlingsledare.

§15 Motioner inkomna i stadgeenlig tid
Föreligger ej någon.

§16 Val av styrelsens ordförande tillika ÅBFs ordförande
Jerry Mähler väljs till styrelsens och ÅBFs ordförande på 1 år.

§17 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter
Nyval av Eva Molin på 2år och omval av Liss Sjölander på 2år

§18 Val av styrelsesuppleanter
Ingen är i tur att avgå.

§19 Val av revisorer
Hasse Sjölander omval på 2år.

§20 Val av valberedning
Omval av George Bratell och Stig Åkerlund på 1 år.

§21Övriga ärenden (ej beslutsmässiga av mötet utan endast rådgivande till styrelsen).
Antalet brickor DM, se planeringsmötet (så nära 60 brickor som möjligt dock ska alla mötas om det är genomförbart) Detta avser alla DM så att deltagarna är förberedda på antalet när man ska spela SM final.
Deltagare på DM, se planeringsmötet. Mötet föreslog att DM endast ska vara öppen för deltagare från distriktet.
Deltagare på distriktsstämma samt tävlingsledarutbildning, mötet ansåg det viktigt att styrelsen deltog i träffar som svenska bridgeförbundet inbjöd till.
Triangelträffen beräkning av rallypoäng, Hela startfältet inräknas i poänglistan och hcp beräkning ej tillämpas eftersom ingen annan tävling i Rallyt har denna form av beräkning.
Ruternålen antalet deltagare ska vara 16 par för att silverstatus ska vara möjligt. Vid färre deltagare kan eventuellt höst eller vårsilver spelas och beräknas enligt denna skala.

Prisutdelning ÅBF-rallyt

1. Ann Lidfors Ådalslidens SK BS 2000kr samt inteckning i vandrigspriset som inte fanns närvarande.
2. Jerry Mähler Ådalslidens SK BS 1500kr
3. Leif Sundström Docksta DBTK 500kr

De som deltagit i minst en tävling har också chansen att vinna 2x500kr.
Vinnare i år blev Hasse Sandin Docksta BTK och Stig Åkerlund Härnö BS

Avtackningar

Krister Norling slutar som kassör i ÅBF efter många år och avtackas av ordf med en present och tal.

§22 avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Sollefteå BK inbjuder till en bronstävling samt bjuder på fika.
Vid protokollet Liss Sjölander
Jerry Mähler ordf ÅBF


...............................
Justerare

Ann Lidfors Eva Molin


................................. ...........................
.Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80