Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Protokoll
Fört vid Sölvesborgs Bridgeklubbs ordinarie årsmöte den 9 augusti 2012
För perioden 1 juli 2011-30 juni 2012

§ 1 Ordf. Tor Helenius hälsade cirka 25 medlemmar välkomna till årsmötet.

§ 2 Förelagd dagordning godkändes.

§ 3 Kallelse till årsmötet har anslagits på klubbens anslagstavla i 6 veckor. Mötet befanns därmed behörigen utlyst.

§ 4 Till ordförande för mötet utsågs Tor Helenius och till sekreterare för mötet utsågs Ingrid Vestergaard. Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Ingemar Andersson och Ulf Pehrson.

§ 5 Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes efter några mindre justeringar.

§ 6 Laila Håkansson redogjorde för årsredovisningen. Eftersom detta är första året vi tillämpar ”bruttoredovisning” är årets redovisning inte jämförbar med tidigare år. Föreningens revisor Ingemar Andersson läste upp revisionsberättelsen, vilken bifogas.

§ 7 Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Val förrättades enligt nedan:
Till ordförande för ett år omvaldes Tor Helenius
Till ordinarie ledamoter för en tid av två år omvaldes Lennart Reiz och nyvaldes Gay Thelander
Till suppleanter för en tid av ett år omvaldes Gullan Persson och Einar Nilsson
Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Ingemar Andersson och Enar Björk
Till revisorsuppleant för en tid av ett år omvaldes Rolf Harrysson
Till valberedning för en tid av ett år omvaldes Ann Christin Pehrson, Yrse Bertilsson och Gert Forsström
Till ombud vid distriktsförbundets årsmöte utsågs Thomas Winther

§ 9 Årsavgiften för spelåret 2013-2014 beslutades vara oförändrad.

§ 10 Avgående styrelsemedlem och köksansvarig Gun Paulsson avtackades med blommor för mångårigt arbete i föreningen.

§ 11 Prisutdelning förrättades för klubbmästerskapen säsongen 2011/2012 och KM-plaketter delades ut enligt följande;
KM Dam: Margareta Olsson/Anita Adlertz-Hansson
KM Par: Mats Blom/Ingemar Andersson
KM Mixed: Helena Axelsson/Christer Sandberg
KM Veteran: Hugo Bergström/Veronica Helenius
KM Individuellt: Ronny U Persson
KM Lag: Helena Axelsson Christer Sandberg
Thomas Winther Kristian Lövberg
Klas Diamant Ronny U Persson

§ 12 a) Prispoängsystemet diskuterades livligt. Beslöts att nuvarande prispoängsystem avskaffas med uppdrag åt styrelsen att utarbeta ett nytt prissystem inför den kommande säsongen 2012/2013.

b) Kostnaden för klubbens representationslag och kostnadsersättningen till spelare som kvalificerat sig till DM- och SM-finaler diskuterades.

c) Rekrytering av nya funktionärer till kök och tävlingsledning diskuterades.

d) Informerades om att fest planeras under hösten i samband med klubbens 20-års jubileum.

§ 13 Tor Helenius avslutade mötet med att tacka styrelse och funktionärer för väl utfört arbete.

Sölvesborg den 9 augusti 2012


Tor Helenius, ordf Ingrid Vestergaard, sekr

Justeras


Ingemar Andersson Ulf Pehrson


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80